White Paper 9 20171024152851

บทที่ 9 SMEs โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs บทที่ 9 โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs 9.1 บทนำ นับจากป 2548 ...

1 downloads 138 Views 803KB Size
บทที่ 9

SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs

บทที่ 9 โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs 9.1 บทนำ นับจากป 2548 เปนตนมาพบวามีการเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตที่สำคัญหลาย ประการและสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เชน ราคาพลังงาน ราคาวัตถุดิบ มีการปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.) จึงไดทำการศึกษาโครงสรางตนทุนของ SMEs ภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ใหทราบถึงสถานการณการเปลีย่ นแปลงและการปรับตัวของผูป ระกอบการ โดยคัดเลือก กลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญและไดรับผลกระทบจากปจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลง 3 กลุม ไดแก กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต กลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม โดยมีผลการสำรวจ จำแนกตามขนาด กลุมตัวอยาง ดังนี้ ตารางที่ 9.1 กลุมตัวอยาง อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมยอย

อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ปศุสตั วแปรรูป ผลไมและผักแปรรูป อาหารสัตว เครือ่ งดืม่ ไมมแี อลกอฮอล

รวม

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมชิน้ สวนยานยนต

อุตสาหกรรมยอย อุปกรณตกแตง อิเล็กทรอนิกส ระบบขับเคลือ่ น ชวงลาง และเบรค

รวม

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมสิง่ ทอ

รวม

กิจการขนาดยอม

กิจการขนาดกลาง

97 80 87 100

5 20 16 9

364

50

กิจการขนาดยอม

กิจการขนาดกลาง

73 58 28 48

34 43 74 62

207

213

อุตสาหกรรมยอย

กิจการขนาดยอม

กิจการขนาดกลาง

ถักและทอผา ฟอกยอม ตกแตงสำเร็จ เสือ้ ผาสำเร็จรูป

109 38 89

55 25 85

236

165

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 1

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.2 โครงสรางตนทุนรวมทุกอุตสาหกรรม ประเภทตนทุน คาแรงรวม คาวัตถุดบิ รวม คาสาธารณูปโภค พลังงาน (ไฟฟา เชือ้ เพลิงฯ) คาขนสงรวม คาบริหารรวม คาใชจา ยอืน่ ๆ คาโฆษณา/ กิจกรรมสงเสริมการขาย คาซอมบำรุงรวม คาเสือ่ มรวม คาบรรจุภณั ฑ คาทำบัญชี ทีป่ รึกษา และทนายความ คาฝกอบรมพนักงาน คาประกันภัย คาวิจยั และพัฒนา คานายหนา คาบำบัดน้ำเสีย

กลุมอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรม กลุม อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นสวนยานยนต สิง่ ทอและเครือ่ งนุง หม (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 32.13 29.62 9.92

35.81 23.45 9.38

36.57 24.93 9.11

9.17 4.86 3.16 2.97 2.97 1.84 0.81 0.80 0.70 0.57 0.32 0.10 0.06

8.20 6.48 4.33 3.25 2.36 2.10 1.27 1.01 0.97 0.92 0.22 0.16 0.08

8.05 5.36 3.88 3.84 2.45 2.19 1.10 0.86 0.77 0.73 0.14 0.01 0.00

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

จากการวิเคราะหผลการสำรวจพบวา โครงสรางการผลิตรวมทั้ง 3 อุตสาหกรรม มีโครงสรางหลักของตนทุนคลายกัน ประกอบดวย ตนทุนดานคาจางแรงงาน ดานคาวัตถุดบิ ดานสาธารณูปโภค พลังงาน และคาขนสง เปนตนทุนหลักของการผลิตทั้ง 3 อุตสาหกรรม โดยมีสดั สวนรวมประมาณรอยละ 70 ของตนทุนรวมทัง้ หมด อันดับสูงสุดของตนทุนการผลิต ไดแก ตนทุนในดานคาจางแรงงงานมีสัดสวนประมาณรอยละ 32 - 37 รองลงมาคือ คาวัตถุดบิ มีคา สัดสวนประมาณรอยละ 24 - 30 อันดับทีส่ าม คือ คาสาธารณูปโภค พลังงาน (ไฟฟา เชื้อเพลิงฯ) สัดสวนประมาณรอยละ 9 - 10 และคาขนสงรวมมีสัดสวนประมาณ รอยละ 9 - 10 เมื่อพิจารณาจำแนกเปนปจจัยตนทุนภายในและปจจัยตนทุนภายนอก พบวาตนทุนภายในทีส่ ำคัญหลักคือ คาจางแรงงาน ในขณะทีป่ จ จัยตนทุนภายนอกเกิดจาก ตนทุนดานคาวัตถุดิบรวม คาสาธารณูปโภค พลังงาน (ไฟฟา เชื้อเพลิงฯ) คาขนสงรวม 9 - 2 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

โดยคิดเปนสัดสวนรวมประมาณรอยละ 45 - 50 ของตนทุนรวมทัง้ หมด เมือ่ พิจารณาตนทุนที่ เปนปจจัยภายใน ในสวนของคาจางแรงงาน จัดเปนตนทุนทีค่ อ นขางคงที่ มีการเปลีย่ นแปลง ผันผวนไมมาก ผูประกอบการ SMEs สวนใหญ สามารถควบคุมคาดการณไดในแตละป แตปจจัยตนทุนภายนอกที่ประกอบดวยคาวัตถุดิบรวม คาสาธารณูปโภค พลังงาน (ไฟฟา เชื้อเพลิงฯ) คาขนสงรวม เปนตนทุนที่ผูประกอบการไมสามารถควบคุมได หรือควบคุมได บางสวนขึ้นอยูกับการบริหารจัดการในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งความผันผวนของระดับราคา พลังงานจะสงผลกระทบตอตนทุนทั้งทางตรงและทางออม

9.2 โครงสรางตนทุนจำแนกตามอุตสาหกรรม 9.2.1 กลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตารางที่ 9.3 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ตนทุน คาใชจายในดานของฝายการผลิต คาใชจายในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจายในดานของฝายบริหาร

รวม

ขายในประเทศ สงออกและขาย โดยรวม อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 67.9 11.7 20.4

60.0 13.8 26.3

65.9 12.2 21.9

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 3

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.4 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 44.6 20.8 9.8

43.5 20.0 10.0

44.3 20.6 9.8

0.0 4.9 0.0 4.8 4.4

0.0 6.3 0.0 5.0 5.3

0.0 5.3 0.0 4.9 4.6

9.4 1.3

10.0 0.0

9.6 0.9

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.5 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาด ของกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตนทุน คาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ คาจางพนักงาน คานายหนา คาใชจายในการขนสงสินคา คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการขาย / การตลาด คาใชจายในการขาย / การตลาด

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 18.8 56.3 0.0 17.3 3.8 4.0

18.8 52.5 1.3 18.8 3.8 5.0

18.8 55.3 0.3 17.6 3.8 4.3

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 4 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.6 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ตนทุน คาจางพนักงาน คาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) คาใชจายในการทำบัญชี ที่ปรึกษา และทนายความ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน ภาษีเงินได คาใชจายอื่นๆ ในการบริหาร

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 58.3 20.4

55.0 20.0

57.5 20.3

4.6

5.5

4.8

4.8 4.0 7.9

5.8 5.0 8.8

5.1 4.3 8.1

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.7 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของกลุม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตนทุน

สงออกอยางเดียว (รอยละ)

ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ)

โดยรวม (รอยละ)

สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายอื่นๆ สัดสวนคาใชจายในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจายในดาน R&D สัดสวนคาใชจายในดานการบริหาร

40.0 20.0 5.0 10.0

41.2 20.3 4.4 9.2

41.2 20.3 4.4 9.2

5.0 5.0

4.8 2.0

4.8 2.0

0.0 5.0

0.0 9.2

0.0 9.2

0.0 10.0

0.0 8.8

0.0 8.8

100.0

100.0

100.0

รวม

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 5

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

9.2.2 เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ตารางที่ 9.8 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุม อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ที่ไมมีแอลกอฮอล ตนทุน

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจายในดานของฝายการผลิต คาใชจายในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจายในดานของฝายบริหาร

62.3 12.8

60.0 20.0

62.3 13.0

24.8

20.0

24.7

รวม

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.9 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 42.0 21.0 10.1

40.0 20.0 10.0

41.9 21.0 10.1

0.6 5.3 0.0 4.2 4.1

0.0 5.0 0.0 5.0 5.0

0.6 5.3 0.0 4.2 4.2

10.3 2.4

15.0 0.0

10.4 2.4

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 6 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.10 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการขาย / การตลาดของกลุม อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ตนทุน คาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ คาจางพนักงาน คานายหนา คาใชจายในการขนสงสินคา คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการขาย / การตลาด คาใชจายในการขาย / การตลาด

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 18.4 53.6 0.6 19.5 3.4 4.4

20.0 60.0 0.0 20.0 0.0 0.0

18.5 53.8 0.6 19.5 3.3 4.2

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.11 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ตนทุน คาจางพนักงาน คาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) คาใชจายในการทำบัญชี ที่ปรึกษา และทนายความ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน ภาษีเงินได คาใชจายอื่นๆ ในการบริหาร

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 54.6 23.3

50.0 25.0

54.5 23.3

4.9

5.0

4.9

4.6 4.6 8.0

5.0 5.0 10.0

4.6 4.6 8.1

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 7

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.12 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายอื่นๆ สัดสวนคาใชจายในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจายในดาน R&D สัดสวนคาใชจายในดานการบริหาร

รวม

ขายในประเทศ สงออกและขาย โดยรวม อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 40.0 19.5 5.2 9.9

42.5 25 6.5 6.0

40.1 19.6 5.3 9.8

4.6 2.5

5.0 0.0

4.6 2.4

0.1 8.9

0.0 6.5

0.1 8.8

0.0 9.3

0.0 8.5

0.0 9.3

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทนผ ทุนผูป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 8 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

9.2.3 ผักและผลไมแปรรูป ตารางที่ 9.13 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรม ผักและผลไมแปรรูป ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจา ยในดานของฝายการผลิต คาใชจา ยในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจา ยในดานของฝายบริหาร

69.8 9.0

65.8 11.1

70.3 10.7

68.8 10.5

21.2

23.1

19.0

20.7

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.14 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม ผักและผลไมแปรรูป ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุง และรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคาโรงงาน และเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ยในการขนสงวัตถุดบิ สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการผลิต

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 42.2 21.7 9.5

40.0 22.5 9.7

43.3 22.3 10.1

42.1 22.3 9.9

0.8 6.2 0.0 5.0

0.8 5.3 1.1 4.3

0.9 5.3 0.5 4.2

0.8 5.5 0.6 4.4

5.0

4.0

3.8

4.1

9.7 0.0

9.6 2.7

8.3 1.3

9.0 1.5

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 9

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.15 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป ตนทุน คาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ คาจางพนักงาน คานายหนา คาใชจา ยในการขนสงสินคา คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการขาย / การตลาด คาใชจา ยในการขาย / การตลาด

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 15.0 55.5 2.0 20.0 2.5 5.0

9.5 55.0 2.0 19.5 4.0 10.0

16.6 50.9 4.4 16.7 4.4 7.0

14.0 53.1 3.1 18.3 3.9 7.6

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.16 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม ผักและผลไมแปรรูป ตนทุน คาจางพนักงาน คาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) คาใชจา ยในการทำบัญชี ทีป่ รึกษา และทนายความ คาใชจา ยในการฝกอบรมพนักงาน ภาษีเงินได คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 53.8 23.3

56.3 18.9

53.8 21.6

54.6 21.1

4.2

4.7

6.5

5.5

2.5 5.3 10.8

2.8 5.1 12.2

3.4 5.3 9.4

3.0 5.3 10.6

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 10 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.17 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคาโรงงาน และเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ สัดสวนคาใชจา ยในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจา ยในดาน R&D สัดสวนคาใชจา ยในดานการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 40.0 20.0 5.0 8.0

40.5 20.0 4.8 8.5

38.0 21.2 5.8 8.8

40.2 20.2 5.0 8.5

2.0 5.0

4.6 2.8

4.6 3.1

4.6 2.9

3.0 7.0

0.2 9.4

0.0 8.9

0.2 9.3

0.0 10.0

0.0 9.1

0.0 9.7

0.0 9.2

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9.2.4 อาหารสัตว ตารางที่ 9.18 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรม อาหารสัตว ตนทุน

ขายในประเทศ สงออกและขาย โดยรวม อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจายในดานของฝายการผลิต คาใชจายในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจายในดานของฝายบริหาร

64.0 13.7

64.4 13.3

64.1 13.6

22.3

22.2

22.3

รวม

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 11

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.19 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม อาหารสัตว ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 43.1 21.4 8.9

44.2 21.7 10.0

43.4 21.5 9.2

1.5 4.1 1.1 4.6 4.1

1.1 3.6 0.6 4.4 3.9

1.4 4.0 0.9 4.5 4.0

9.5 1.7

9.4 1.1

9.5 1.5

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.20 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว ตนทุน คาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ คาจางพนักงาน คานายหนา คาใชจายในการขนสงสินคา คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการขาย / การตลาด คาใชจายในการขาย / การตลาด

รวม

โดยรวม สงออกและขาย ขายในประเทศ อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 15.7 52.8 0.8 17.4 3.2 10.1

15.6 54.4 0.7 18.9 3.2 7.2

15.7 53.3 0.8 17.8 3.2 9.3

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 12 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.21 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการบริหารของ กลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว ขายในประเทศ สงออกและขาย โดยรวม อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

ตนทุน คาจางพนักงาน คาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) คาใชจายในการทำบัญชี ที่ปรึกษา และทนายความ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน ภาษีเงินได คาใชจายอื่นๆ ในการบริหาร

รวม

56.6 20.7

57.4 18.9

56.8 20.2

4.3

4.9

4.4

3.0 4.3 11.2

3.4 4.4 10.9

3.1 4.3 11.1

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.22 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว ตนทุน

สงออก นำเขา สงออก ขายในประเทศ และขาย และขาย โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคาโรงงาน และเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ สัดสวนคาใชจา ยในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจา ยในดาน R&D สัดสวนคาใชจา ยในดานการบริหาร

42.5 20.0 5.0 10.0

41.8 20.4 4.1 9.3

35.0 22.5 7.5 7.5

42.5 17.5 5.0 12.5

41.6 20.4 4.2 9.3

5.0 2.5

4.0 2.5

4.0 3.5

5.0 0.0

4.1 2.4

0.0 10.0

1.2 8.4

5.0 7.5

5.0 12.5

1.4 8.5

0.0 5.0

1.3 7.1

0.0 7.5

0.0 0.0

1.2 6.9

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 13

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

9.2.5 กลุมอุตสาหกรรมยานยนตอุปกรณตกแตง ตารางที่ 9.23 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุม อุตสาหกรรมยานยนต อุปกรณตกแตง ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจายในดานของฝายการผลิต คาใชจายในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจายในดานของฝายบริหาร

67.5 10.0

67.2 11.1

66.5 12.0

67.0 11.3

22.5

21.7

21.5

21.7

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.24 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม ยานยนตอุปกรณตกแตง ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุง และรักษาเครื่องจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 41.0 22.5 10.0

46.3 21.8 10.1

41.6 20.2 9.5

44.6 21.3 9.9

1.5 2.5 1.5 5.0

0.7 2.9 0.2 4.3

0.8 4.1 1.2 4.5

0.8 3.2 0.6 4.4

5.0

4.4

4.9

4.6

9.0 2.0

7.5 1.7

8.8 4.4

8.0 2.5

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 14 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.25 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมยานยนตอุปกรณตกแตง ตนทุน คาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ คาจางพนักงาน คานายหนา คาใชจายในการขนสงสินคา คาใชจายอื่นๆ ในการขาย / การตลาด คาใชจายในการขาย / การตลาด

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 25.0 52.5 0.0 12.5 5.0 5.0

21.4 53.3 0.4 12.5 3.2 9.1

18.5 50.8 0.3 18.5 4.8 7.1

20.8 52.5 0.3 14.3 3.8 8.3

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.26 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม ยานยนตอุปกรณตกแตง ตนทุน คาจางพนักงาน คาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) คาใชจายในการทำบัญชี ที่ปรึกษา และทนายความ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน ภาษีเงินได คาใชจายอื่นๆ ในการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 48.5 20.0

57.6 20.0

53.2 21.5

55.7 20.5

4.5

4.8

4.6

4.7

9.5 5.0 12.5

2.5 3.3 11.8

5.7 5.0 10.0

3.9 3.9 11.3

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 15

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.27 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมยานยนตอุปกรณตกแตง ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครื่องจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายอื่นๆ สัดสวนคาใชจายในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจายในดาน R&D สัดสวนคาใชจายในดานการบริหาร

รวม

35.0 20.0 8.0 10.0

42.7 20.2 3.8 8.5

40.6 21.7 4.1 8.8

42.4 20.4 3.9 8.5

4.0 3.0

4.6 3.5

4.2 4.1

4.5 3.5

0.0 10.0

0.8 7.5

2.7 6.1

1.0 7.4

0.0 10.0

0.0 8.5

0.0 7.8

0.0 8.4

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9.2.6 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตารางที่ 9.28 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุม อุตสาหกรรมอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจายในดานของฝายการผลิต คาใชจายในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจายในดานของฝายบริหาร

63.2 14.4

66.5 13.0

22.5

20.5

21.1

21.2

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 16 SMEs

67.4 11.5

66.1 12.7

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.29 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 44.0 19.9 9.0

45.1 19.4 8.9

43.9 19.1 9.6

44.4 19.4 9.2

1.1 6.6 1.6 4.3 3.8

1.3 4.6 0.7 4.8 4.8

0.8 5.0 0.9 4.6 4.9

1.1 5.2 1.0 4.6 4.6

8.4 1.3

9.0 1.4

9.1 2.1

8.9 1.6

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.30 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอื่น สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคานายหนา สัดสวนคาใชจายในการขนสงสินคา สัดสวนคาประกันภัย สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการขาย / การตลาด

15.4

17.6

17.5

17.1

52.1 0.3 17.2 4.8 10.2

50.1 1.0 17.0 4.1 10.3

50.4 1.0 16.7 4.5 9.8

50.6 0.8 16.9 4.4 10.1

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 17

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.31 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตนทุน สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการทำบัญชี ทีป่ รึกษา และทนายความ สัดสวนคาใชจา ยในการฝกอบรมพนักงาน สัดสวนภาษีเงินได สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 48.9 21.7

49.9 21.1

49.1 19.8

49.4 20.8

5.0

5.6

5.6

5.5

4.8 4.9 14.7

4.0 5.2 14.2

4.0 4.8 16.7

4.2 5.0 15.3

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.32 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงาน ของกลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายอื่นๆ สัดสวนคาใชจายในดาน Logistic และ คาขนสง สัดสวนคาใชจายในดาน R&D สัดสวนคาใชจายในดานการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 41.4 19.8 9.2 8.6

40.0 19.1 7.3 8.8

39.1 17.5 8.3 7.8

39.9 18.9 7.7 8.6

4.6 3.0

4.8 3.4

4.1 2.8

4.7 3.2

1.2 7.8

2.3 7.0

4.8 6.9

2.6 7.1

0.0 4.4

0.0 7.3

0.8 7.9

0.1 7.1

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 9 - 18 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

9.2.7 ระบบขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว ตารางที่ 9.33 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรมระบบ ขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจายในดานของฝายการผลิต คาใชจายในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจายในดานของฝายบริหาร

70.0 10.0

71.7 10.0

72.9 9.4

72.2 9.7

20.0

18.3

17.7

18.1

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุทนผ นผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.34 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม ระบบขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 50.0 20.0 8.0

48.6 20.2 9.4

47.5 19.1 9.4

48.1 19.7 9.4

0.0 2.0 0.0 5.0 5.0

0.8 3.1 0.0 4.5 4.5

0.7 3.6 0.0 5.0 5.0

0.7 3.3 0.0 4.7 4.7

10.0 0.0

7.6 1.5

8.8 0.9

8.1 1.2

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 19

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.35 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมระบบขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว ตนทุน คาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ คาจางพนักงาน คานายหนา คาใชจายในการขนสงสินคา คาใชจายอื่นๆ ในการขาย / การตลาด คาใชจายในการขาย / การตลาด

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 20.0 60.0 0.0 10.0 5.0 5.0

16.9 51.5 1.2 17.8 3.8 8.9

16.7 49.0 0.1 19.9 4.7 9.6

16.8 50.5 0.7 18.7 4.2 9.1

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.36 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม ระบบขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว ตนทุน คาจางพนักงาน คาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชื้อเพลิง) คาใชจายในการทำบัญชี ที่ปรึกษา และทนายความ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน ภาษีเงินได คาใชจายอื่นๆ ในการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 60.0 25.0

52.6 21.0

49.3 20.9

51.2 21.1

5.0

4.7

6.1

5.3

0.0 5.0 5.0

3.8 4.2 13.8

4.6 4.9 14.1

4.1 4.5 13.8

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 20 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.37 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมระบบขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว ขายในประเทศ สงออกและขาย โดยรวม อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน/ คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายอื่น ๆ สัดสวนคาใชจายในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจายในดาน R&D สัดสวนคาใชจายในดานการบริหาร

รวม

41.5 21.3 3.1 8.5

44.0 18.5 2.3 9.3

42.0 20.8 3.0 8.7

4.6 3.4

5.0 5.0

4.7 3.7

0.2 8.5

0.0 6.5

0.1 8.1

0.0 8.8

0.0 9.5

0.0 8.9

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9.2.8 เบรคและชวงลาง ตารางที่ 9.38 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรมเบรค และชวงลาง

ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจา ยในดานของฝายการผลิต คาใชจา ยในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจา ยในดานของฝายบริหาร คาใชจา ยในดานอืน่ ๆ

73.3 10.0

66.8 12.3

60.0 20.0

59.8 15.4

60.0 20.0

63.9 13.8

16.7 0.0

20.9 0.0

20.0 0.0

24.1 0.7

20.0 0.0

22.0 0.3

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 21

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.39 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม เบรคและชวงลาง

ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุง และรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคาโรงงาน และเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ย ในการขนสงวัตถุดบิ สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการผลิต

43.3 24.7 9.3

47.9 21.1 9.3

50.0 25.0 5.0

43.9 22.3 8.1

40.0 20.0 8.0

45.8 21.9 8.7

0.0

0.1

0.0

1.3

0.0

0.6

3.3 0.0 5.0

3.0 0.0 4.4

5.0 0.0 5.0

3.7 0.2 4.9

0.0 0.0 5.0

3.3 0.1 4.7

5.0

4.6

0.0

4.4

5.0

4.5

9.3

7.8

10.0

8.4

15.0

8.4

0.0

1.7

0.0

3.1

7.0

2.3

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 22 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.40 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมเบรคและชวงลาง ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคานายหนา สัดสวนคาใชจา ยในการขนสงสินคา สัดสวนคาประกันภัย สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการขาย / การตลาด

25.0

16.8

5.0

16.4

10.0

16.8

46.7 0.0 11.7 5.0 11.7

55.5 0.2 14.5 3.8 9.3

60.0 0.0 20.0 5.0 10.0

50.5 1.3 18.0 3.7 10.2

60.0 0.0 20.0 0.0 10.0

53.0 0.7 16.0 3.8 9.8

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.41 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม เบรคและชวงลาง ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการ อินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการทำบัญชี ทีป่ รึกษา และทนายความ สัดสวนคาใชจา ยในการฝกอบรม พนักงาน สัดสวนภาษีเงินได สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการบริหาร

50.0 21.7

55.7 17.7

70.0 10.0

51.8 19.2

60.0 10.0

54.1 18.3

6.3

4.8

0.0

5.6

5.0

5.1

3.7

3.2

0.0

3.9

5.0

3.5

5.0 13.3

4.6 14.0

5.0 15.0

5.2 14.3

5.0 15.0

4.9 14.1

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 23

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.42 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมเบรคและชวงลาง ขาย สงออก สงออกนำเขา สงออก ในประเทศ และขาย โดยรวม และขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน/ คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคาโรงงาน และเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ สัดสวนคาใชจา ยในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจา ยในดาน R&D สัดสวนคาใชจา ยในดานการบริหาร

รวม

50.0 19.0 5.0 6.0

42.1 20.0 3.6 8.5

41.2 22.2 3.9 5.5

38.0 20.0 9.0 8.0

41.7 20.9 3.8 7.1

5.0 5.0

4.6 3.6

5.1 5.0

4.0 2.0

4.8 4.2

5.0 0.0

0.8 7.9

0.9 7.4

5.0 6.0

1.0 7.5

0.0 5.0

0.0 8.9

0.5 8.4

0.0 8.0

0.2 8.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9.2.9 อุตสาหกรรมสิ่งทอถักผาและทอผา ตารางที่ 9.43 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถักผาและทอผา ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจา ยในดานของฝายการผลิต คาใชจา ยในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจา ยในดานของฝายบริหาร คาใชจา ยดานอืน่ ๆ

69.8 11.5

70.5 10.7

80.0 7.0

73.2 10.0

75.0 10.0

71.2 10.6

18.8 0.0

18.8 0.0

13.0 0.0

16.8 0.0

15.0 0.0

18.2 0.0

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 9 - 24 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.44 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม สิ่งทอถักผาและทอผา

ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุง และรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคาโรงงาน และเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ย ในการขนสงวัตถุดบิ สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการผลิต

รวม

สงออก อยางเดียว (รอยละ)

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข ประเทศ และนำเขา และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว (รอยละ) ในประเทศ ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

43.1 22.0 8.9

44.3 23.2 8.6

50.0 20.0 10.0

41.8 23.4 8.9

40.0 30.0 10.0

43.6 23.2 8.7

0.9

0.3

0.0

0.4

0.0

0.4

3.4 0.0 4.9

4.0 0.0 4.4

0.0 0.0 0.0

3.8 0.0 4.9

0.0 0.0 5.0

3.8 0.0 4.5

4.8

4.4

0.0

4.9

5.0

4.5

10.8

8.5

10.0

9.6

10.0

9.1

1.4

2.3

10.0

2.3

0.0

2.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 25

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.45 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาด ของกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอถักผาและทอผา

ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการ อินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการทำบัญชี ทีป่ รึกษา และทนายความ สัดสวนคาใชจา ย ในการฝกอบรมพนักงาน สัดสวนภาษีเงินได สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการบริหาร

53.8 21.3

54.2 21.3

60.0 15.0

51.2 22.8

60.0 15.0

53.7 21.4

5.3

5.2

0.0

5.2

5.0

5.1

2.9

2.9

0.0

4.7

3.0

3.2

4.8 12.1

4.3 12.1

5.0 20.0

5.0 11.2

4.0 13.0

4.5 12.1

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 26 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.46 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม สิ่งทอถักผาและทอผา ตนทุน สัดสวนคาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคานายหนา สัดสวนคาใชจา ย ในการขนสงสินคา สัดสวนคาประกันภัย สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการขาย / การตลาด

รวม

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) 17.5

18.2

10.0

22.7

5.0

18.8

53.1 0.0 16.3

53.4 0.0 17.1

60.0 0.0 10.0

51.2 0.0 16.5

60.0 0.0 15.0

52.9 0.0 16.7

4.8 8.4

4.0 7.3

5.0 15.0

3.5 6.2

5.0 15.0

4.0 7.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.47 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงาน ของกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอถักผาและทอผา ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุง และรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายอื่นๆ สัดสวนคาใชจายในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจายในดาน R&D สัดสวนคาใชจายในดานการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 40.8 23.3 2.5 7.3

41.4 20.6 2.7 8.7

37.5 20.0 5.0 9.5

41.4 20.6 2.8 8.6

4.8 5.0

4.8 4.2

5.0 5.0

4.8 4.3

0.0 8.5

0.3 8.6

1.3 5.5

0.3 8.4

0.0 8.0

0.0 8.8

0.0 11.3

0.0 8.8

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 27

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

9.2.10 ฟอกยอม ตารางที่ 9.48 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุม อุตสาหกรรมฟอกยอม ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจายในดานของฝายการผลิต คาใชจายในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจายในดานของฝายบริหาร คาใชจายดานอื่นๆ

65.0 15.0

70.0 10.0

74.8 9.6

70.7 10.2

20.0 0.0

20.0 0.0

15.6 0.0

19.2 0.0

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.49 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม ฟอกยอม ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 60.0 25.0 2.0

41.6 25.0 9.1

45.0 23.5 7.3

43.1 24.7 8.4

0.0 1.0 0.0 5.0 5.0

0.0 3.9 0.0 4.9 4.9

2.5 3.8 0.0 4.3 4.3

0.5 3.8 0.0 4.8 4.8

2.0 0.0

9.6 1.1

8.3 1.3

9.0 1.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 28 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.50 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม ตนทุน

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาโฆษณา / กิจกรรมสงเสริมการขายอื่น สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคานายหนา สัดสวนคาใชจายในการขนสงสินคา สัดสวนคาประกันภัย สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการขาย / การตลาด

10.0

22.8

14.5

20.6

60.0 0.0 10.0 3.0 17.0

48.1 0.0 16.6 4.2 8.3

56.3 0.0 11.3 3.0 15.0

50.2 0.0 15.2 3.9 10.0

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.51 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม ฟอกยอม ตนทุน สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการอินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจายในการทำบัญชี ที่ปรึกษา และทนายความ สัดสวนคาใชจา ยในการฝกอบรมพนักงาน สัดสวนภาษีเงินได สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการบริหาร

รวม

สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 60.0 10.0

52.2 21.6

52.5 21.5

52.6 21.0

5.0

6.3

3.0

5.6

3.0 5.0 17.0

3.3 4.9 11.8

2.0 3.8 17.3

3.0 4.7 13.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 29

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.52 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม สงออก ขายในประเทศ สงออกและขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ (รโดยรวม อยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดิบรวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชื้อเพลิง) สัดสวนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภัณฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสื่อมราคาโรงงาน และเครื่องจักร สัดสวนคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ สัดสวนคาใชจายอื่นๆ ในการผลิต

รวม

40.0 20.0 4.5

40.4 20.5 3.3

38.3 23.3 2.3

40.2 20.7 3.3

8.5 5.0 2.5 0.0 10.0

9.0 4.9 3.9 0.0 8.5

8.7 4.7 5.3 0.0 7.7

8.9 4.9 4.0 0.0 8.5

0.0 9.5

0.0 9.5

0.0 9.7

0.0 9.5

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9.2.11 เสื้อผาสำเร็จรูป ตารางที่ 9.53 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ ของกลุมอุตสาหกรรมเสื้อผา สำเร็จรูป

ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

คาใชจา ยในดานของฝายการผลิต คาใชจา ยในดานของฝายขาย / ฝายการตลาด คาใชจา ยในดานของฝายบริหาร

72.4 10.1

69.2 11.1

70.0 10.0

68.7 10.7

17.5

20.0

20.0

20.5

12.0

19.6

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

9 - 30 SMEs

82.7 5.3

69.8 10.7

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.54 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการผลิตของกลุม อุตสาหกรรม เสื้อผาสำเร็จรูป

ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และ คาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาบำบัดน้ำเสีย สัดสวนคาซอมบำรุง และรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคา โรงงานและเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ย ในการขนสงวัตถุดบิ สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการผลิต

52.0 20.0 7.5

50.1 20.9 8.3

40.0 25.0 10.0

49.8 20.8 9.2

40.0 20.0 10.0

50.1 20.8 8.5

0.2

0.5

0.0

0.1

0.0

0.3

3.2 0.0 4.5

2.8 0.0 4.0

5.0 0.0 5.0

2.8 0.0 4.4

5.0 0.0 5.0

2.9 0.0 4.2

4.8

3.4

5.0

3.9

5.0

3.8

5.7

7.5

10.0

6.9

10.0

7.1

2.3

2.5

0.0

2.2

5.0

2.4

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 31

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.55 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการขาย / การตลาดของ กลุมอุตสาหกรรมเสื้อผาสำเร็จรูป

ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาโฆษณา / 16.3 กิจกรรมสงเสริมการขายอืน่ สัดสวนคาจางพนักงาน 57.5 สัดสวนคานายหนา 0.0 สัดสวนคาใชจา ยในการขนสงสินคา 13.3 สัดสวนคาประกันภัย 4.1 สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ 8.8 ในการขาย/ การตลาด

รวม

100.0

15.5

20.0

17.2

10.0

16.0

56.7 0.1 14.2 3.6 9.8

50.0 0.0 20.0 5.0 5.0

54.7 0.0 17.2 3.0 7.8

60.0 0.0 20.0 5.0 5.0

56.3 0.1 15.0 3.6 9.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางที่ 9.56 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจา ยในดานการบริหารของกลุม อุตสาหกรรม เสื้อผาสำเร็จรูป

ตนทุน

งออก ขายใน สงออก สงออก สนำเข สงออก ประเทศ และขาย และขายา โดยรวม อยางเดียว อยางเดียว และนำเขา ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ)

สัดสวนคาจางพนักงาน สัดสวนคาสาธารณูปโภค และ พลังงาน (ไฟฟา, คาน้ำ, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, คาบริการ อินเตอรเน็ต และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาใชจา ยในการทำบัญชี ทีป่ รึกษา และทนายความ สัดสวนคาใชจา ย ในการฝกอบรมพนักงาน สัดสวนภาษีเงินได สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ในการบริหาร

58.5 17.7

57.9 17.3

60.0 20.0

60.0 17.2

60.0 25.0

58.6 17.5

4.5

4.1

5.0

4.7

5.0

4.3

3.2

3.4

10.0

2.8

5.0

3.3

5.7 10.4

5.2 12.4

5.0 0.0

4.9 10.5

5.0 0.0

5.2 11.2

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 9 - 32 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.57 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณีไมแบงแยกหนวยงานของ กลุมอุตสาหกรรมเสื้อผาสำเร็จรูป ตนทุน สัดสวนคาวัตถุดบิ รวม สัดสวนคาจางแรงงาน / คาพนักงาน สัดสวนคาบรรจุภณั ฑ สัดสวนคาสาธารณูปโภค และพลังงาน (น้ำ, ไฟฟา และคาเชือ้ เพลิง) สัดสวนคาซอมบำรุงและรักษาเครือ่ งจักร สัดสวนคาเสือ่ มราคาโรงงาน และเครือ่ งจักร สัดสวนคาใชจา ยอืน่ ๆ สัดสวนคาใชจา ยในดาน Logistic และคาขนสง สัดสวนคาใชจา ยในดาน R&D สัดสวนคาใชจา ยในดานการบริหาร

รวม

ขาย สงออก นำเขา สงออก ในประเทศ และขาย โดยรวม และขาย อยางเดียว อยางเดียว ในประเทศ ในประเทศ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 42.6 19.9 2.7 8.5

43.9 20.3 2.7 8.4

60.0 20.0 10.0 10.0

47.4 16.6 3.6 7.4

44.1 19.9 2.9 8.4

4.6 3.7

4.2 3.3

0.0 0.0

4.0 4.3

4.2 3.4

0.7 8.1

1.0 7.8

0.0 0.0

2.3 5.6

1.0 7.6

0.3 8.9

0.4 8.0

0.0 0.0

0.3 8.6

0.4 8.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจตนทุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs 9 - 33

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

9.3 สรุปผลการสำรวจ จากผลการวิเคราะหพบวาโครงสรางตนทุนใน 3 อุตสาหกรรมมีโครงสรางตนทุน คลายคลึงกัน โดยตนทุนหลักเกิดจากคาจางแรงงาน คาวัตถุดบิ คาสาธารณูปโภคและพลังงาน และคาขนสง เมื่อพิจารณาสวนประกอบของตนทุนอื่นๆ ที่นาสนใจ เชน ตนทุนในดานการ วิจยั พัฒนาและการฝกอบรม คิดเปนสัดสวนของตนทุนรวมประมาณรอยละ 1 ซึง่ สะทอนไดวา ผูป ระกอบการไดใหความสำคัญตอการวิจยั และการพัฒนาบุคลากรนอย โดยผูป ระกอบการ จะใหความสำคัญกับการโฆษณา กิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 2.0 - 3.0 เมือ่ พิจารณาจากฝายการตลาด พบวาสัดสวนของการสงเสริมการขายสูงเกิดจาก คาใชจายในดานคาจางแรงงานจะมีสัดสวนสูงกวาสัดสวนคาจางแรงงานในสวนอื่นๆ หรือ เทียบเทากับคาจางแรงงานในฝายบริหาร กลาวโดยสรุปผลกระทบตอโครงสรางตนทุนจะกระทบทางตรงและทางออมทีเ่ กิดจาก ระดับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

9.3.1 การปรับตัวของตนทุนในชวง 5 ป ผูประกอบการใหความเห็นวาตนทุนในชวง 5 ปที่ผานมามีการปรับตัวอยางสูงขึ้น จากคาวัตถุดิบและคาจางแรงงาน โดยคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 20.0 คาจางแรงงานปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 12.0 โดยผูประกอบการใหความเห็นวา ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากทางดานพลังงานปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบตอการผลิตทั้งทาง ตรงและทางออม

9.3.2 การปรับลดตนทุน การปรับลดตนทุนของผูประกอบการจากขอมูลสำรวจ พบวาทั้ง 3 อุตสาหกรรม ผูป ระกอบการประมาณรอยละ 90.0 ไมสามารถปรับลดตนทุนได และสามารถปรับลดตนทุน ไดในบางสวนเทานั้น ไดแก คาใชจายในดานสาธารณูปโภค คาซอมบำรุงรักษาเครื่องจักร และคาใชจายอื่นๆ เนื่องจากคาใชจายดังกลาวผูประกอบการสามารถควบคุมไดงายกวา คาใชจายในดานอื่น

9 - 34 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

9.3.3 สถานการณ ปจจัยกระทบตอตนทุนในดานตางๆ 1) ปจจัยดานคาจางแรงงาน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตนทุนของคาจางแรงงานจะสงผลกระทบตอ ตนทุนรวมโดยตรง เมื่อพิจารณาจากขอมูลคาแรงขั้นต่ำ ตั้งแตในป 2550 - 2551 พบวา คาจางแรงงานมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ จากป 2550 โดยคาแรงขัน้ ต่ำในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปรับเพิ่มในป 2551 จำนวน 12 บาทตอวัน คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลง รอยละ 6.28 อยางไรก็ดี การปรับตัวของคาจางแรงงานเปนปจจัยที่ผูประกอบการสามารถ ประมาณการและกำหนดเปนคาใชจายที่คงที่หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กนอย ผลกระทบทีเ่ กิดจากตนทุนดังกลาวอาจจะมีสดั สวนตอตนทุนรวมสูงแตสง ผลกระทบในระยะ สั้นและระยะยาวนอยกวาปจจัยตนทุนในดานอื่นๆ ที่ไมสามารถควบคุมได ตารางที่ 9.58 คาจางแรงงานขั้นต่ำตามพื้นที่จังหวัด คาจางแรงงานขั้นต่ำตามพื้นที่จังหวัด ป 2551 (วันที่ 1 มิถุนายน 2551) ป 2550 พื้นที่ (บาท) (บาท) กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ภูเก็ต ชลบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และระยอง นครราชสีมา ระนอง พังงา และเชียงใหม กระบี่ และกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี และลพบุรี เลย

203

191

197 180 179 173 170 169 168 165 164 163 162

186 172 168 160 162 160 159 156 156 155 150

ทีม่ า : รายงานสถานการณแรงงาน ป 2551 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

SMEs 9 - 35

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

2) ปจจัยดานระดับราคาพลังงาน ในป 2547 - 2551 (เฉลี่ย ม.ค. - เม.ย. 51) ระดับราคาน้ำมันขายปลีกมีระดับราคา ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในป 2551 ของน้ำมันเบนซิน 95 สูงขึ้นถึงรอยละ 16.01 จากป 2550 และราคาน้ำมันดีเซลมีระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นคิดเปน รอยละ 18.12 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันเกิดจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมสูงขึ้นตอไป

บาทตอหนวย

ภาพที่ 9.1 ราคาน้ำมันขายปลีก ป 2547 - 2551 40.00 30.00 20.00 10.00 0

2547

2548

2549

2550

2551*

เบนซิน 95 ดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเตา

19.06 14.59 18.49 8.40

23.89 20.01 23.94 12.37

27.55 25.56 26.87 15.45

29.18 25.66 24.98 15.60

33.85 30.31 31.83 15.60

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย หมายเหตุ : *ขอมูล ป 2551 เฉลี่ย ม.ค. - เม.ย. 2551 แนวโนมราคาน้ำมัน

ตารางที่ 9.59 การใช การผลิตและการนำเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน(1) หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ / วัน การใช (2) การผลิต การนำเขา (สุทธิ) การเปลีย่ นแปลงสตอก การใชทไ่ี มเปนพลังงาน การนำเขา / การใช (%)

2549

2550

เปลีย่ นแปลง (%) 2549 2550

1,517 765 978 -18 214 63

1,602 794 998 -43 228 62

1.8 3.0 -0.2

3.6 3.8 2.0

-1.9

6.5

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (1) พลังงานเชิงพาณิชย ประกอบดวย น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟา จากพลังน้ำและถานหิน / ลิกไนต (2) การใชไมรวมการเปลี่ยนแปลงสตอก และการใชที่เปนพลังงาน ไดแก การใชยางมะตอย NGL Condensate LPG และ Naphtha เปนวัตถุในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 9 - 36 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

9.3.4 อุปสงคพลังงาน ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ของไทยในป 2550 อยูที่ระดับ 1,602 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบตอวันเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปที่แลว โดย การใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 การใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 ในขณะที่ การใชน้ำมันลดลงจากปกอนรอยละ 1.2 เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวอยูในระดับสูง และ กฟผ. ลดการใชน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟาลงมาก การใชลิกไนตลดลงรอยละ 9.2 และการใชไฟฟาพลังน้ำ / ไฟฟานำเขาลดลงรอยละ 2.5 เนื่องจากปนี้มีปริมาณน้ำนอยกวา ปที่แลว ประกอบกับการนำเขาจาก สปป.ลาว และมาเลเซียลดลง สำหรับสัดสวนการใช น้ำมันสำเร็จรูปมากที่สุดรอยละ 42.0 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติรอยละ 38 ลิกไนต / ถานหินนำเขารอยละ 17.0 และพลังน้ำ / ไฟฟานำเขารอยละ 3.0

9.3.5 อุปทานพลังงาน การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ในป 2550 อยูที่ระดับ 794 เทียบเทา พันบารเรลน้ำมันดิบตอวันเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 3.8 โดยการผลิตน้ำมันดิบคอนเดนเสท และกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาก แตการผลิตลิกไนตของภาคเอกชนลดลงมากเชนกัน การนำเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนอยูที่ระดับ 998 เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ ตอวันเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 2.0 โดยการนำเขาถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 28.5 และ กาซธรรมชาตินำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 ในขณะที่การนำเขาน้ำมันดิบ ซึ่งเปนสัดสวน มากที่สุดคิดเปนรอยละ 75.0 ของปริมาณการนำเขาสุทธิทั้งหมดมีการนำเขาลดลงรอยละ 2.1 และการนำเขาไฟฟาจาก สปป.ลาว และมาเลเซียลดลงรอยละ 13.2 สวนการสงออก น้ำมันสำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.6 อัตราการพึง่ พาพลังงานจากตางประเทศตอความตองการ ใชอยูที่รอยละ 62.0

SMEs 9 - 37

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ตารางที่ 9.60 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ / วััน

2546

2547

2548

2549

2550

การใช

931

1,021

1,046

1,049

1,090

น้ำมันสำเร็จรูป ถานหินนำเขา กาซธรรมชาติ ลิกไนต ไฟฟา

612 61 46 24 187

661 67 54 37 202

654 81 55 42 214

637 100 59 30 223

650 114 74 19 233

อัตราการเปลีย่ นแปลง (%) การใช

5.8

11.8

2.5

0.2

4.0

5.7 52.8 7.9 -43.6 6.9

11.2 9.3 17.5 54 7.7

-3.9 21.6 2.2 13.5 5.9

-2.6 22.9 7.1 -31.3 4.5

2.1 13.8 24.5 -33.9 4.5

น้ำมันสำเร็จรูป ถานหินนำเขา กาซธรรมชาติ ลิกไนต ไฟฟา

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในป 2550 อยูที่ระดับ 1,090 เทียบเทา พันบารเรลน้ำมันดิบตอวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.0 โดยน้ำมันสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 24.5 ถานหินนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 13.8 เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศ และไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ขณะที่ลิกไนตลดลงรอยละ 33.9 โดยสัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายของน้ำมันสำเร็จรูปยังครองสัดสวน การใชสงู สุดอยูท รี่ อ ยละ 60.0 รองลงมาเปนไฟฟารอยละ 21.0 ลิกไนต / ถานหินนำเขารอยละ 12.0 และกาซธรรมชาติรอยละ 7.0

9 - 38 - SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

1) การใชกาซธรรมชาติ ในป 2550 อยูในระดับ 3,201 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 เมื่อเทียบ กับปที่แลว เปนการใชเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 71.0 ของการใชทั้งหมด จำนวน 2,259 ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 0.3 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ แ ล ว ใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี แ ละอื่ น ๆ (โพรเพน อี เ ทน และ LPG) คิดเปนรอยละ 18.0 ปริมาณ 572 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.5 ใชเปนเชือ้ เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 11.0 ปริมาณ 347 ลานลูกบาศกฟตุ ตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 และที่เหลือรอยละ 0.7 ใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต ซึ่งปริมาณการใช สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปที่แลว จากปริมาณ 11 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน มาอยูที่ระดับ 24 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตารางที่ 9.61 การใชกาซธรรมชาติรายสาขา หนวย : ลานลูกบาศกฟุต / วัน

2550

สาขา

2547

2548

2549

ปริมาณ

สัดสวน

ผลิตไฟฟา* อุตสาหกรรม รถยนต อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอืน่ ๆ

2,134 248 3 389

2,242 258 6 491

2,251 291 11 527

2,259 347 24 572

71 11 0.7 18

รวม

2,774

2,997

3,079

3,201

100

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หมายเหตุ : *ใชใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

2) การใชน้ำมันสำเร็จรูป ในป 2550 การใช น้ ำ มั น สำเร็ จ รู ป มี ป ริ ม าณรวม 704 พั น บาร เ รลต อ วั น ลดลงจากปกอนรอยละ 0.1 เนื่องจากราคาน้ำมันอยูในระดับสูงจากการปลอยลอยตัว ประกอบกับมาตราการประหยัดพลังงานของภาครัฐ ซึ่งสงผลใหการใชน้ำมันเบนซิน และดีเซลชะลอตัวลง โดยสวนหนึ่งหันไปใช LPG และ NGV ทดแทน จึงทำใหการใช LPG และ NGV ในรถยนตสูงขึ้นมาก อยางไรก็ตาม ภาพรวมการใชน้ำมันที่ลดลงนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการใชน้ำมันเตาที่ลดลงถึงรอยละ 27.8 เนื่องจาก กฟผ. ลดการใช เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาตามแผน PDP และการใชในอุตสาหกรรมก็ลดลงเชนกัน จากเหตุผลของราคา SMEs 9 - 39

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

3) ดีเซล การผลิตน้ำมันดีเซล ในปนี้อยูที่ระดับ 379 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปที่แลว ซึ่งสวนใหญรอยละ 99.8 เปนการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยูที่ระดับ 378 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 เปนการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนชาที่ระดับ 1 พันบารเรลตอวัน การใชนำ้ มันดีเซลในปนอี้ ยูท รี่ ะดับ 322 พันบารเรลตอวัน เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปที่แลว 4) น้ำมันเตา การผลิตน้ำมันเตาในป 2550 อยูที่ระดับ 111 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับป 2549 การใชอยูที่ระดับ 73 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 27.8 เมื่อเทียบกับปที่แลว เนื่องจากใชในการผลิตไฟฟาลดลงรอยละ 58.8 และใชเปนเชื้อเพลิง ในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 59 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 13.0 เพราะราคาน้ำมันเตา สูงมากขึ้น ทั้งนี้ปริมาณการใชน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงสวนหนึ่งถูกทดแทน ดวยกาซธรรมชาติ โดยในปนี้ปริมาณการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รอยละ 19.5 5) กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) การผลิต ในป 2550 อยูที่ระดับ 134 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 7.2 โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ ปตท. (โรงที่ 1 - 5 ) คิดเปนสัดสวนรอยละ 56.9 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดรอยละ 37.2 เปนการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน และรอยละ 5.8 ผลิตจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศ การใช เพื่อเปนพลังงาน อยูที่ระดับ 97 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 13.7 เปนการใชในครัวเรือนอยูที่ระดับ 60 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปที่แลว การใชในรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 24.7 อยูที่ระดับ 18 พันบารเรลตอวัน เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูงขึ้น สวนการใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รอยละ 17.8 การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีเพิ่มขึ้นรอยละ 17.7

9 - 40 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ตารางที่ 9.62 การใช LPG หนวย : พันบารเรล / วัน

2549 ปริมาณ ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต อุตสาหกรรมปโตรเคมี

รวม

2550 สัดสวน (%) การเปลีย่ นแปลง (%)

55 16 15 17

60 19 18 20

51 16 16 17

9.5 17.8 24.7 17.7

102

117

100

14.3

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

6) การใชพลังงานในสาขาขนสง ในป 2550 อยูที่ระดับ 23,507 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 การใช พลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยน้ำมันดีเซลคิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของปริมาณการใช พลังงานทัง้ หมดในสาขาขนสง อยูท รี่ ะดับ 12,093 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับป 2549 ปริมาณการใชเบนซินอยูที่ระดับ 5,467 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปที่แลว ปริมาณการใช LPG อยูที่ระดับ 665 พันตัน เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิม่ ขึน้ รอยละ 24.2 เมือ่ เทียบกับปทแี่ ลว ปริมาณการใช NGV อยูท รี่ ะดับ 208 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 117.6 เมื่อเทียบกับปที่แลว มีเพียงปริมาณ การใชน้ำมันเตาเทานั้นที่ลดลงรอยละ 27.9 เมื่อเทียบกับปที่แลว อยูในระดับ 1,044 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ตารางที่ 9.63 การใชพลังงานในสาขาขนสง หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) NGV

รวม

การเปลี่ยนแปลง (%) 2548 2549 2550

2548

2549

2550

5,311 12,723 1,543 353 57

5,293 11,874 1,447 535 95

5,467 12,093 1,044 665 208

-5.5 5.1 16.3 34.3 93.9

-0.3 -6.7 -6.2 51.8 68.8

3.3 1.8 -27.9 24.2 117.6

23,495

22,890

23,507

2.6

-2.6

2.7

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

SMEs 9 - 41

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

9.3.6 อัตราคาสาธารณูปโภค

หนวย : สตางค

ภาพที่ 9.2 ราคาคา FT 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

78.1 38.5

47.9

2547

2548

2549

70.3

2550

65.9

2551

ป

คา Ft ขายปลีก ที่มา : การไฟฟานครหลวง หมายเหตุ : ป 2551 เฉลี่ย ม.ค. - ก.ย.

9.3.7 ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ แบงตามขั้นตอนการผลิต : SOP (ปฐาน 2543) ตั้งแตป 2538 - 2551 (ม.ค. - พ.ค. 51)

ดัชนี

ภาพที่ 9.3 ดัชนีราคาผูผลิตผลไมและผักแปรรูป แบงตามขั้นตอนการผลิต 120.0 115.0 110.0 106.9 105.0 100.0 2547

118.5 113.1 108.9

109.0

2548

2549

2550

2551

ดัชนีราคาผูผลิตผลไมและผักแปรรูป แบงตามขั้นตอนการผลิต ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

9 - 42 SMEs

ป

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ดัชนี

ภาพที่ 9.4 ดัชนีราคาผูผลิตเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล แบงตามขั้นตอนการผลิต 116.0 114.0 112.0 110.0 108.0 106.0 104.8 104.0 102.0 100.0 2547

113.8 110.9 108.8 105.8

2548

2549

2550

2551

ป

ดัชนีราคาผูผลิตเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล แบงตามขั้นตอนการผลิต ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ดัชนี

ภาพที่ 9.5 ดัชนีราคาสินคาอาหารและอาหารสัตว แบงตามขั้นตอนการผลิต 160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0

148.8 141.8

136.8

131.4 125.1

2547

2548

2549

2550

2551

ป

ดัชนีราคาผูผลิตสินคาอาหารและอาหารสัตว แบงตามขั้นตอนการผลิต ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

SMEs 9 - 43

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ดัชนี

ภาพที่ 9.6 ดัชนีราคาผูผลิตสิ่งทอ แบงตามขั้นตอนการผลิต 115.0 110.0 105.0 103.1 100.0 95.0 2547

111.1

109.2

107.9

2550

2551

106.2

2548

2549

ป

ดัชนีราคาผูผลิตสิ่งทอ แบงตามขั้นตอนการผลิต ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ดัชนี

ภาพที่ 9.7 ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย แบงตามขั้นตอนการผลิต 125.0 120.0 115.0 110.0 108.2 105.0 100.0 2547

119.2

121.2 118.1 116.7

2548

2549

2550

ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย แบงตามขั้นตอนการผลิต ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

9 - 44 SMEs

2551

ป

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ดัชนี

ภาพที่ 9.8 ดัชนีราคาผูผลิตหนังฟอก แบงตามขั้นตอนการผลิต 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0

133.3 122.8

121.5 118.1

118.3

2547

2548

2549

2550

2551

ป

ดัชนีราคาผูผลิตหนังฟอก แบงตามขั้นตอนการผลิต ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ดัชนี

ภาพที่ 9.9 ดัชนีราคาผูผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานพาหนะ แบงตามขั้นตอน การผลิต 124.0 122.0 120.0 118.0 116.0 114.0 112.0 110.0 108.0

122.5 118.3 112.9

113.6

2547

2548

116.8

ป 2549

2550

2551

ดัชนีราคาผูผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานพาหนะ แบงตามขั้นตอนการผลิต ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย

SMEs 9 - 45

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

ภาพที่ 9.10 ดัชนีราคาผูบริโภค 125.0

4.6

4.6

5.00

120.0

4.00

115.0

3.00 2.2

110.0

2.00

105.0 100.0

1.00 0.0

2548

2549

ดัชนีราคาผูบริโภค

2550

2551

0.00

อัตราการขยายตัว

ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หมายเหตุ : ขอมูลป 51 เฉลี่ยเดือน ม.ค. - พ.ค. 51

9.4 บทวิเคราะหโครงสรางตนทุน จากผลการศึกษาเราพบวาโครงสรางการตนทุนหลักประกอบดวย คาจางแรงงาน คาวัตถุดิบ คาสาธารณูปโภค พลังงาน (ไฟฟา เชื้อเพลิงฯ) และคาขนสงรวม มีสัดสวน กวารอยละ 80.0 ของตนทุนรวมทั้งหมด โดยปจจัยคาจางแรงงานเปนปจจัยภายใน ที่ ผู ป ระกอบการสามารถควบคุ ม ได ในส ว นของต น ทุ น ภายนอก คื อ ค า วั ต ถุ ดิ บ คาสาธารณูปโภคพลังงาน และคาขนสงรวม จะถูกกระทบจากปจจัยดานพลังงานเปนหลัก จากสถานการณดานพลังงาน พบวาการปรับตัวของราคาสินคาอุตสาหกรรมที่สำคัญ ในป 2547 - 2551 (ม.ค. - เม.ย. 51) ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ความตองการใช พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนปรับตัวสูงขึ้น โดยการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 แตการใชน้ำมันลดลงรอยละ 1.2 เนื่องจากยังทรงตัวในระดับราคาที่สูง การใชพลังงาน เชิงพาณิชยขั้นสุดทายมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 โดยการใชถานหินนำเขาเพิ่มขึ้น รอยละ 13.8 กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 24.5 โดยการใชกาซธรรมชาติรายสาขา ในอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 11.0 อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอื่นๆ สัดสวนรอยละ 18.0 การใชปโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 17.8 ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีรอยละ 17.7 การใชพลังงานในสาขาขนสงในสวนของกาซ 9 - 46 SMEs

โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs IX

ปโตรเลียมเหลว (LPG) เพิ่มขึ้น 24.2 NGV ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.6 การปรับตัวคา สาธารณูปโภคในดานราคาคา FT (เฉลี่ย) ปรับตัวขึ้นแคในชวงป 2549 อยูที่ 78.10 สตางค ตอหนวย และทรงตัวอยูในระดับ 60 - 70 สตางคตอหนวยการปรับตัวของราคาของผูผลิต จากดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ แบงตามขั้นตอนการผลิต (ปฐาน 2543) โดยดัชนีราคา โดยรวมปรับตัวในลักษณะสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนไปในลักษณะเดียวกันกับราคาพลังงาน จากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549 เรื่องการใชพลังงาน ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวาสัดสวนตนทุนดานพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ไมไดสงผลกระทบโดยตรงกับตนทุนทางตรงในการผลิต การคา และบริการในระดับที่สูง มากนั ก หากแต มี ผ ลกระทบทางอ อ มในระดั บ ที่ สู ง กว า ในเรื่ อ งของต น ทุ น การขนส ง การไดกำไรหรือขาดทุนของกิจการ ซึ่งเกิดจากยอดขายที่ลดลงหรือการแบกรับภาระ เพิ่มขึ้น จากขอมูลการสำรวจและขอมูลสถานการณดานพลังงานเราสามารถสรุปไดวา ผูป ระกอบการใชวธิ กี ารปรับเปลีย่ นจากการใชพลังงานน้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันเตา โดยหันมา ใชพลังงานทางเลือกเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ลดตนทุนทัง้ ในขัน้ ตอนการผลิตและขนสง แตระดับราคา พลังงานที่สูงขึ้นกระทบทั้งฝง Supply และ Demand การผลักภาระใหผูบริโภคอาจทำได บางสวน เมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟอเดือนพฤษภาคมอยูในระดับ 7.6 ซึ่งสูงขึ้นจากระดับ ราคาน้ำมันสูงขึน้ ผลกระทบทีต่ ามมา คือ ผูบ ริโภคมีกำลังจายนอยลงในขณะทีร่ าคาสินคา อุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้นซึ่งอาจทำใหยอดขายสินคาลดลงตามไปดวย ถาระดับราคา พลังงานปรับตัวสูงขึน้ อีก โดยการสูงขึน้ มีความผันผวน ภาครัฐอาจตองมีมาตราการชวยเหลือ อยางเรงดวนทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ประกอบกับแผนการจัดการดานพลังงาน เพื่อพยุง และสามารถอยูไดอยางมีเสถียรภาพ

SMEs 9 - 47