Tugasan

1 Tajuk Tugasan 1 Dengan perkataan anda sendiri, terangkan mengapa kita perlu mengkaji mengenai biomolekul penting sepe...

0 downloads 253 Views 33KB Size
1 Tajuk Tugasan 1

Dengan perkataan anda sendiri, terangkan mengapa kita perlu mengkaji mengenai biomolekul penting seperti karbohidrat, 1ipid, protein dan asi1 nukleik

2.

Senaraikan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk mengasingkannya dan menulenkan protein. Terangkan dengan terperinci satu daripada kaedah yang anda senaraikan

3. Mengapakah hemoglobin dipanggil protein globular? Bincangkan aras struktur protein yang terdapat di dalam hemoglobin 4. Kaitkan struktur dan komposisi protein dengan keupayaan enzim berperanan sebagai katalis (pemangkin). Perbincangan perlu ditumpukan kepada parameter-parameter yang mencorakkan keaktifan enzim. 5.

i. Jika anda memakan sejenis makanan yang mengandungi gliserida, apakah sebatian lipid yang terdapat dalam makanan ini. Guna rajah untuk memberi gambaran yang jelas.

ii. Cuba jelaskan bagaimana struktur DNA dapat digunakan sebagai penyimpan maklumat genetik. Tunjukkan bagaimana maklumat ini diekspresikan. Panduan Membuat Tugasan Untuk membuat tugasan ini, anda perlu membuat rujukan bahan yang berkaitan dengan tajuk di pusat pembelajaran anda atau dimana-mana yang anda fikirkan sesuai. Adalah lebih baik jika anda berbincang dengan tutor anda atau siapa-siapa yang berpengalaman sebelum membuat tugasan ini. Jika tutor yang menilai tugasan anda, serahkan tugasan tersebut kepada tutor yang bertugas. Format penulisan (contoh bagi penulisan) Tiada format yang khusus yang perlu diikuti. Walau bagaimanapun, tugasan anda perlu mengandungi sekurang-kurangnya maklumat yang berikut. Pendahuluan lde-lde penting Data-data (Jika ada) Hujah dan perbincangan Kesimpulan.