TUGASAN FEM4123 PJJ SEPT2017

ADVOKASI KANAK-KANAK & KELUARGA FEM4123 SEMESTER PERTAMA 2017-2018 TUGASAN Berdasarkan Topik 4 iaitu Peranan Pihak-Piha...

0 downloads 125 Views 291KB Size
ADVOKASI KANAK-KANAK & KELUARGA FEM4123 SEMESTER PERTAMA 2017-2018 TUGASAN

Berdasarkan Topik 4 iaitu Peranan Pihak-Pihak Dalam Advokasi Kanak-Kanak, pelajar dikehendaki menyiapkan tugasan berikut: 1. Cari 5 artikel daripada sumber ilmiah seperti jurnal dan buku di antara tahun 2010 hingga 2017 yang membincangkan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kerja-kerja advokasi kanak-kanak dan keluarga. 2. Pilih secara spesifik 1 pihak sahaja untuk kelima-lima artikel tersebut. Contohnya jika anda memilih peranan pegawai polis, maka kesemua artikel yang dicari hendaklah fokus kepada peranan polis dalam advokasi kanakkanak dan keluarga. 3. Berdasarkan 5 artikel tersebut, ringkaskan dalam bentuk perbincangan mengikut pemahaman dan kreativiti anda. 4. Perbincangan

tersebut

hendaklah

mengandungi

Pendahuluan,

Isi

Kandungan dan Kesimpulan yang ditaip sebanyak 10 hingga 15 muka surat sahaja, tidak termasuk lampiran (lampirkan kesemua 5 artikel yang sebenar). 5. Cara penulisan dan bibliografi hendaklah mengikut APA Style. 6. Hantar Tugasan yang telah siap secara emel kepada pensyarah di [email protected] selewat-lewatnya pada minggu ke 12 semester.

Dr Muslihah Hasbullah