TUGASAN CADANGAN PENYELIDIKAN FEM3002 PJJ

TUGASAN PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN (FEM3002 PJJ – SEM 2 2014/2015) SITI NOR BINTI YAACOB, PhD. JABATAN PENG...

0 downloads 455 Views 612KB Size
TUGASAN PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN (FEM3002 PJJ – SEM 2 2014/2015)

SITI NOR BINTI YAACOB, PhD. JABATAN PENGAJIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

1

• Pelajar bebas untuk memilih tajuk bagi penyediaan kertas cadangan penyelidikan. • Kertas cadangan penyelidikan mesti merangkumi semua komponen yang dinyatakan dalam slaid #3 di bawah. • Hantarkan softcopy cadangan penyelidikan anda ke alamat berikut: [email protected] selewat-lewatnya pada 17th May 2015. 2

KOMPONEN DALAM KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN 1. PENGENALAN  Tajuk  Latarbelakang Kajian  Penyataan Masalah/Persoalan Kajian  Kepentingan Kajian  Objektif Kajian  Hipotesis Kajian  Kerangka Kerja Konseptual  Definisi Istilah  Limitasi Kajian

2 TINJAUAN LITERATUR

3. METODOLOGI     

Rekabentuk Kajian Lokasi Kajian Teknik Persampelan Pengumpulan Data Pengukuran Dan Instrumentasi  Kajian Rintis  Pemprosesan Data Dan Analisis 3

TAJUK PENYELIDIKAN • Perlu menggambarkan masalah atau isu utama kajian. • Mempunyai maklumat, ringkas dan tepat. • Menerangkan secara khusus kandungan penyelidikan. • Adalah label untuk penyelidikan, tidak ditulis dalam ayat lengkap. • < 20 perkataan • Ditulis dalam bentuk piramid terbalik. 4

TAJUK PENYELIDIKAN • Perlu ada lima(5) elemen utama: 1. Pembolehubah bebas 2. Pembolehubah sandar 3. Istilah statistik 4. Subjek 5. Lokasi

5

Contoh: • Perkaitan antara kesukaran ekonomi dan kefungsian keluarga dalam kalangan ibu tunggal di Malaysia • Perkaitan antara pendedahan penganiayaan di rumah dan penyesuaian psikososial remaja di Selangor • Perkaitan antara fobia sosial, personaliti dan ketagihan internet dalam kalangan remaja bandar di Selangor

6

1.0 PENGENALAN • Memberi gambaran umum tentang apa yang dikaji • Memberi jawapan kepada persoalan asas seperti “apa” dan “kenapa”. • Huraian tentang tujuan kajian, hubungannya dengan fenomena semasa, masalah berkaitan dengannya dan kenapa perlu dikaji.

7

1.0 PENGENALAN SUBTAJUK 1.1 Latarbelakang Kajian 1.2 Penyataan Masalah/Persoalan Kajian 1.3 Kepentingan Kajian 1.4 Objektif Kajian 1.4.1 Objektif Am 1.4.2 Objektif Khusus 1.5 Hipotesis Kajian 1.6 Kerangka Kerja Konseptual 1.7 Definisi Istilah 1.8 Limitasi Kajian 8

1.1 Latar Belakang Kajian • Isu kajian (pembolehubah sandar - DV) – Menerangkan tentang populasi yang dikaji – Definisi DV – Isu semasa berkait dengan topik (contoh kes, statistik, trend) – Kesan isu DV – Faktor yang menyumbang kepada DV (Ketengahkan pembolehubah bebas - IV) – Bermula dengan perspektif yang luas kepada yang lebih khusus 9

1.2 Penyataan Masalah • Nyatakan masalah khusus yang menjadi fokus. • Masalah dinyatakan secara “logico-empirical” • Bahagian penting kajian – menyediakan fokus dan arah kajian seterusnya. • Menerangkan masalah dan mengenalpasti pembolehubah.

10

1.3 Kepentingan Kajian  Menerangkan faedah yang diperolehi daripada kajian yang akan dijalankan.  Terangkan bagaimana dapatan kajian berguna kepada kelompok (seperti populasi, organisasi, pelaksana dan kerajaan) khusus.  knowledge gap  program/polisi

11

1.4 Objektif 1. Objektif Am • Menyatakan matlamat kajian (biasanya ulangan tajuk). • Perkataan yang digunakan mesti boleh diukur seperti: – Menerangkan – Menghuraikan – Menilai – Memeriksa – Menentukan 12

1.4 Objektif 2. Objektif Khusus  Lebih eksplisit, tepat dan berkait dengan objektif am.  Tujuan adalah untuk menggambarkan kaedah yang akan digunakan untuk mencapai objektif.  Mempunyai perkaitan langsung dengan hasil yang akan diperolehi..  Perkataan yang digunakan mesti boleh diukur.

13

1.5 Hipotesis

 Jangkaan penyelidik tentang hubungan antara pembolehubah.  Jangkaan yang boleh diuji.

14

1.5 Hipotesis 2 JENIS: 1. Null hypothesis (Ho)

contoh: Tidak terdapat perkaitan signifikan di antara ______ (IV) dan _______ DV.

Membuat jangkaan bahawa dalam populasi umum, tidak wujud perhubungan antara pembolehubah atau tidak terdapat perbezaan signifikan antara kelompok terhadap pembolehubah tertentu.

Tidak terdapat perbezaan signifikan di antara ______ (IV) terhadap _______ DV. 15

1.5 Hipotesis 1. Hipotesis alternatif atau berarah (Ha) Contoh:

 Membuat jangkaan bahawa

wujud perhubungan (cth: semakin tinggi, lebih banyak perubahan).  jangkaan berdasarkan literatur dan kajian terdahulu.

1. Wujud perkaitan positif di antara ___ (IV) dan ___(DV). 2. Semakin tinggi pendidikan semakin rendah tahap tekanan hidup responden ….. 16

1.6 Kerangka Kerja Konseptual  Merujuk kepada model kerja kajian.  Adalah tentang pembolehubah kajian, kedudukan pembolehubah dan arah perkaitan.  Kerangka kerja yang berkesan adalah yang menyediakan arah penyelidikan yang jelas.

17

1.7 Definisi istilah • Semua istilah perlu diberi definisi operasional dan konseptual. DEFINISI KONSEP Huraian umum semua konstruk, pembolehubah, atau istilah yang digunakan dalam kajian.

DEFINISI OPERASIONAL Menerangkan secara tepat bagaimana konsep diukur atau dimanipulasi dalam kajian. 18

1.8 Limitasi Kajian  Bincangkan batasan kajian berdasarkan:

 Responden  Size sample  Lokasi kajian  tenik persampelan Pembolehubah yang dikaji. 19

2.0 TINJAUAN LITERATUR • Merujuk kepada pengumpulan bahan berkaitan dengan tajuk. • Dalam bentuk ringkasan pelbagai sumber, tetapi selalunya mempunyai pola organisasi dan menggabungkan kedua-dua summary dan sintesis.

20

2.0 TINJAUAN LITERATUR Biasanya mengandungi 3 komponen asas: 1. Pengenalan – Permulaas tentang tajuk, termasuk tema utama dan objektif.

2. Kandungan utama – Mengandungi perbincangan tentang sumber dan disusun mengikut kronologi, tema atau kaedah (responden, lokasi, persampelan)

3. Kesimpulan 21

2.0 TINJAUAN LITERATUR Subtopik termasuk: • DV • IV-DV • IV-DV • IV-DV • AV-DV

22

2.0 TINJAUAN LITERATUR Review yang baik tentang sesuatu kajian mengambilkira maklumat berikut: – Nyatakan masalah yang dikaji. – Nyatakan tujuan kajian. – Nyatakan maklumat sampel secara ringkas. – Laporkan dapatan utama kajian yang berkait dengan kajian yang dicadangkan. – Nyatakan kekuatan dan limitasi metodologi. (Creswell, 2009) 23

3.0 METODOLOGI • Memberi gambaran umum tentang apa yang dikaji • Memberi jawapan kepada persoalan asas seperti “apa” dan “kenapa”. • Huraian tentang tujuan kajian, hubungannya dengan fenomena semasa, masalah berkaitan dengannya dan kenapa perlu dikaji.

24

3.0 METODOLOGI SUBTAJUK 3.1 Rekabentuk Kajian 3.2 Lokasi Kajian 3.3 Teknik Persampelan 3.4 Pengumpulan Data 3.5 Pengukuran Dan Instrumentasi 3.6 Kajian Rintis 3.7 Pemprosesan Data Dan Analisis

25

3.1 Rekabentuk Kajian

 Adalah pelan, struktur dan strategi penyelidikan untuk mendapat jawapan bagi soalan kajian atau masalah kajian.

26

3.2 Lokasi Kajian • Nyatakan kelompok yang akan dikaji • Huraikan lokasi kajian dan alasan kenapa lokasi dipilih.

27

3.3 Teknik Persampelan • Terangkan kaedah yang akan digunakan untuk menentukan sampel. • Nyatakan populasi dan saiz sampel. • Bincang proses pemilihan responden secara terperinci.

28

3.4 Pengumpulan Data • Gathering information about a situation, problem or phenomenon. • Types of data 1. Observation 2. Interviewing 3. Questionnaire

29

3.5 Pengukuran dan Instrumentasi • State the instrument name, to measure what? • Who developed the instrument? • How many items in total? (list all the sub-scale if necessary, include the number of items) • Provide sample items ( 2 or 3) • Report the respond scoring. • Scoring instruction (reverse score, compute, mean score??) • What the score means? (high score corresponding to better functioning?) • Report the reliability of the original study (report also validity if available) • Report the reliability of present study. 30

3.6 Kajian Rintis • Untuk menguji: – kesesuaian soalan – Kebolehpercayaan skala – Jangka masa yang diambil untuk menjawab soalan

31

3.7 Analisis Data • Way to use/organize/manipulate data in order to reach research conclusion • Level of data analysis 1. Univariate analysis 2. Bivariate analysis 3. Multivariate analysis

• Statistical analysis 1. Descriptive statistics 2. Inferential statistics 32

Jenis statistik • Depends on: 1. Purpose Descriptive – Inferential

2. Assumption Parametric – Nonparametric

3. Number of Variables Univariate- Bivariate - Multivariate 33

Research Concerns T-test Comparison between groups

ANOVA

Major research concerns

Chi-square

Relationship between variables

Spearman

Person correlation Simple linear regression

34

Statistics-scale of measurement Statistics

Dependent

Independent

T-Test

Interval/Ratio

Nominal/Ordinal (2 groups)

ANOVA

Interval/Ratio

Nominal/Ordinal (>2 groups)

Chi-square

Nominal/Ordinal

Nominal/Ordinal

(At least one of the scales is Nominal) Spearman Rho

Ordinal or Interval/Ratio

Ordinal Interval/Ratio (x Normal)

Pearson correlation

Interval/Ratio

Interval/Ratio

Regression

Interval/Ratio

Interval/Ratio

35