Tugasan BBM5102 PJJ

BBM 5102 KAJIAN LINGUISTIK PERBANDINGAN DAN PERSEJARAHAN Master Bahasa Melayu PJJ Semester Pertama 2016/2017 Kerja Kursu...

0 downloads 100 Views 86KB Size
BBM 5102 KAJIAN LINGUISTIK PERBANDINGAN DAN PERSEJARAHAN Master Bahasa Melayu PJJ Semester Pertama 2016/2017 Kerja Kursus I (Tugasan) Arahan: Pilih SATU tajuk sahaja. Tajuk 1. Persamaan Bahasa Melalui Hukum Bunyi. 2. Teori Asal Usul Bahasa. Rujukan 1. Mees, C.A. (1967) Ilmu Perbandingan Bahasa-Bahasa Austronesia. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. 2. Mustafa Hj. Daud (1996). Bahasa dalam Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Lyons, John (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 4. Bynon, T. (1994). Linguistik Sejarawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Lehmann, W.P. (1973). Historical Linguistics: An Introduction. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Panduan Menulis Tugasan Taip dalam kertas A4, lengkap dengan No. Matrik, Nama dan tajuk pada kulit tugasan dengan panjang antara 6-10 halaman termasuk bibliografi. Waktu Menghantar Tugasan Waktu bersemuka ketiga.

Disediakan oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Mahmood Musanif Pensyarah kursus

BBM 5102 KAJIAN LINGUISTIK PERBANDINGAN DAN PERSEJARAHAN Master Bahasa Melayu PJJ Semester Pertama 2016/2017 Kerja Kursus II Arahan: Jawab SEMUA soalan. 1. Bandingkan penggolongan bahasa dari segi kekeluargaan dengan penggolongan bahasa dari segi tipologi. (Modul Unit 2) Atau latihan dalam Bersemuka I 2. Jelaskan istilah kognat, bahasa induk dan bahasa turunan dalam linguistik bandingan sejarawi. (Modul Unit 4) Atau latihan dalam Bersemuka III 3. Terangkan beberapa andaian asas yang perlu diketahui sebelum menerapkan kaedah geografi dialek dalam linguistik bandingan sejarawi. (Modul Unit 6) Atau latihan dalam Bersemuka III Panduan Menulis Jawapan Tulis tangan dalam kertas kajang, lengkap dengan No. Matrik, Nama dan Soalan pada kulit kertas jawapan dengan panjang antara 4-5 halaman. Waktu Penerimaan Kerja Kursus II Waktu Bersemuka Ketiga.

Disediakan oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Mahmood Musanif Pensyarah kursus