Tugasan BBM3105 PJJ

BBM 3105 FALSAFAH BAHASA MELAYU SEMESTER PERTAMA 2017/2018 B.A (BM) PJJ Tugasan Arahan: Jawab SATU soalan sahaja. Tajuk...

0 downloads 113 Views 75KB Size
BBM 3105 FALSAFAH BAHASA MELAYU SEMESTER PERTAMA 2017/2018 B.A (BM) PJJ

Tugasan Arahan: Jawab SATU soalan sahaja. Tajuk 1. Bahasa dan Pengelihatan Dunia Penutur. 2. Aliran Pemikiran Linguistik London. Rujuka 1. Asmah Haji Omar, 1986. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Asmah Haji Omar, 2010. Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Hashim Musa, 2006. Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 4. Rujukan-rujukan lain yang berkaitan. Skema Markah Tugasan Isi = 10, Bahasa = 5, Format = 2, dan Bibliografi = 3 (Jumlah = 20 markah). Panduan Menulis Tugasan Tulis tangan dalam kertas kajang, lengkap dengan No. Matrik, Nama, dan Alamat (panjang antara 5-6 halaman termasuk bibliografi). Tarikh Akhir Penerimaan Tugasan 2 minggu sebelum peperiksaan akhir.

Disediakan oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Mahmood Musanif Pensyarah Kursus.

BBM 3105 Falsafah Bahasa Melayu Semester Pertama 2017/2018 B.A(BM) PJJ Penilaian Minggu 1-7 Arahan: Jawab soalan di bawah ini. Jelaskan pengertian falsafah bahasa. (10 markah)

Rujukan Modul Falsafah Bahasa Melayu (Unit 1)

Panduan Menulis Jawapan Tulis tangan dalam kertas kajang, lengkap dengan No. Matrik dan Nama (panjang tidak melebihi 1 halaman).

Tarikh Akhir Penerimaan Jawapan Minggu kelima semester Atau pada sesi bersemuka pertama.

Disediakan oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Mahmood Musanif Pensyarah kursus.