Tugasan 2

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER KEDUA 2016/2017/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH Tugasan 2 (Berterusan) Tu...

0 downloads 204 Views 77KB Size
UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER KEDUA 2016/2017/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

Tugasan 2 (Berterusan) Tugasan 2 akan menyumbangkan 20 % markah kepada kursus BBM3104 (Tarikh hantar : sebelum atau pada 21 April 2017 )

Arahan: Pilih tajuk dalam bahagian A atau bahagian B A Pilih salah satu daripada karya/tajuk yang berikut, kemudian buat satu analisis tentang aspek kandungan dan bahasanya 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Hikayat Amir Hamzah Hikayat Muhamad Ali Hanafiah Hikayat Raja-raja Pasai. Sejarah Melayu/ Sulalatus Salatin Hikayat Hang Tuah Bustanus Salatin Misa Melayu Hikayat Abdullah. Hikayat Merong Mahawangsa Hukum Kanun Melaka Adat Perpatih Adat Temenggung Karya berbentuk kitab-kitab agama (yang ada dalam simpanan anda) Karya berbentuk puisi dan prosa (yang ada dalam simpanan anda) Catatan pada Batu Bersurat atau Prasasti Abad ke-12 hingga Abad ke-15.

B Sumbangan tokoh 16.

17. 18.

Penulis-penulis zaman Acheh Hamzah Fansuri Syamsuddin al-Samatrani Nuruddin al- Raniri Abdul Rauf Singkel Penulis karya klasik di Tanah Melayu. Penulis Barat yang telah menghasilkan teks Melayu klasik.

Tumpuan dan Format Bahagian A 1. Pengenalan Perkembangan karya bahasa Melayu Klasik 2. Sinopsis karya yang dipilih dan biodata penulisnya (secara ringkas sahaja)

1

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER KEDUA 2016/2017/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

3. Analisis kandungan karya ( Pilih satu sahaja) a.) aspek ketatanegaraan (contoh aspek kepimpinan, undang-undang dsbnya) , atau b) aspek kesusasteraan – ( penggunaan prosa, puisi dsbnya) , atau c) aspek budaya dan kemasyarakatan- (amalan budaya seperti kepercayaan, aktiviti ekonomi, aspek keseniaan dsbnya). 4. Perbincangan tentang aspek bahasa dan tulisan (yang berkaitan dengan teks yang dikaji sahaja) Jenis aksara (tulisan) dan sistem ejaan yang digunakan Aspek bahasa - aspek fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik, - penggunaan kata pinjaman, kiasan dan ungkapan. 5. Penutup/Kesimpulan (sumbangan karya yang dikaji terhadap perkembangan bahasa dan peradaban bangsa Melayu)

Bahagian B 1. Pengenalan Perkembangan karya bahasa Melayu Klasik Biodata Penulis Karya-karya yang telah dihasilkan. 2. Sinopsis salah satu karya yang dihasilkan 3. Analisis bahasa dan kandungan salah satu daripada karya penulis ( Pilih satu karya sahaja) 4. Perbincangan tentang kekuatan dan kelemahan karya tokoh dari aspek bahasa dan kandungan 5. Penutup/Kesimpulan (sumbangan penulis dan karya terhadap perkembangan bahasa dan peradaban bangsa Melayu)

Nota Panjang – tidak kurang daripada 15 muka surat. Tarikh hantar : sebelum atau pada 21 April 2017 Nota: Penulisan bibliografi, Isi kandungan dan Lampiran akan dinilai dan diberikan markah.

2