TUGASAN 1

TUGASAN 1 Tugasan I akan menyumbangkan 10 % markah kepada kursus BBM3206 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandung...

0 downloads 146 Views 156KB Size
TUGASAN 1 Tugasan I akan menyumbangkan 10 % markah kepada kursus BBM3206 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi LIMA soalan. Jawab SATU (1) soalan sahaja. Jawapan anda hendaklah ditaip. 2. Tugasan 1 hendaklah diserahkan sebelum atau pada 20 November 2017. Tugasan yang diterima selepas 20 November 2017 TIDAK akan dipertimbangkan. 3. Tugasan 1 hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan akan disemak untuk memastikan tiada persamaan atau penyalinan secara langsung. Jika didapati ada unsur plagiarisme, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 5% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 8% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah minima 3 akan diberikan.

________________________________________________________________________ SOALAN TUGASAN 1 ( Berbentuk esei) Jawab SATU SOALAN sahaja. 1.

Bincangkan lima pengertian semantik.

2.

Mengapakah ilmu semantik dianggap penting dalam kajian bahasa?

3.

Huraikan setiap peringkat perkembangan semantik linguistik?

4.

Huraikan tiga teori semantik dan jelaskan ciri setiap teori tersebut.

5.

Senaraikan ragam antonim dan berikan 5 contoh setiap satu.

6.

Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan 4 cara memberikan makna leksikal.

7.

Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, huraikan faktor yang menyebab berlakunya perubahan makna.

Soalan Tamat