Tugasan 1 BBM 3104

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH BAHASA MELAYU KLASIK BB...

3 downloads 219 Views 36KB Size
UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

BAHASA MELAYU KLASIK BBM 3104

TUGASAN INDIVIDU

Tugasan 1 Tugasan I akan menyumbangkan 10 % markah kepada kursus BBM3104 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi ENAM soalan. Jawab SATU (1) soalan sahaja. 2. Jawapan anda hendaklah ditaip. 3. Tugasan 1 hendaklah diserahkan sebelum atau pada 31 Oktober 2014. Tugasan yang diterima selepas 31 Oktober 2014TIDAK akan dipertimbangkan. 4. Tugasan 1 hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan akan disemak untuk memastikan tiada persamaan atau penyalinan secara langsung. Jika didapati ada unsur plagiarisme, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 5% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 8% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah minima 3 akan diberikan. ________________________________________________________________________ SOALAN TUGASAN 1 ________________________________________________________________________ Soalan 1. Jelaskan pengaruh kosa kata asing dalam perkembangan bahasa Melayu klasik. (Pelajar dicadangkan mengemukakan contoh-contoh kosa-kata asing yang sesuai (10 markah) 2. Bincangkan kepentingan manuskrip zaman bahasa Melayu klasik dalam penyelidikan dan pengajian Melayu kini. (10 markah) 3. Huraikan peranan bahasa Melayu klasik sebelum abad ke -20

(10 markah) 1

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

4. Jelaskan pengaruh Islam dalam penghasilan teks-teks klasik yang membawa kepada perkembangan bahasa Melayu klasik di Nusantara. ( 10 markah)

5. Senarai contoh-contoh leksikal asing (Arab, Parsi, Aceh dan Sanskrit) yang terdapat dalam teks-teks Melayu klasik, kemudian jelaskan perbezaan ejaan dan maknanya dalam bahasa Melayu. (10 markah) Contoh: Leksikal

Jenis leksikal

Contoh & Sanskrit penggunaannya: betara

Ejaan dan makna Sumber dalam bahasa rujukan Melayu Dewa atau raja Sejarah Melayu m.s 89

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

6. Salah satu ciri bahasa Melayu klasik ialah penggunaan kata pangkat ayat. Dengan mengemukakan contoh-contoh kata pangkal ayat, jelaskan makna dan penggunaannya dalam penulisan bahasa Melayu. (10 markah) ________________________________________________________________________ Soalan Tamat untuk Tugasan 1

2