Tajuk Tugasan BBM 5402

BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2016-2017 Penilaian II (Tugasan) BBM5402 Tugasan ini akan menyu...

0 downloads 176 Views 27KB Size
BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2016-2017

Penilaian II (Tugasan)

BBM5402

Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % markah kepada kursus BBM5402 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Berdasarkan senarai tajuk tugasan yang dilampirkan, hasilkan satu kajian dan persembahan hasil kajian anda mengikut format yang ditetapkan. 2. Tugasan II hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. ___________________________________________________________________ __

PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan akan disemak untuk memastikan tiada persamaan atau penyalinan secara langsung. Jika didapati ada unsur plagiarisme, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 5% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 8% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah minima 5 akan diberikan. ________________________________________________________________ ________

BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2016-2017

SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 5402 Arahan: Pilih salah satu daripada tajuk yang berikut, kemudian buat satu kajian yang berkaitan dengan tajuk yang anda pilih. Bil

Tajuk

Tandatangan

1. Analisis Bezaan dari Aspek Fonologi

JM41140

2. Analisis Bezaan dari Aspek Morfologi

JM41126

3. Analisis Bezaan dari Aspek Sintaksis

JM41124

4. Analisis Bezaan dari Aspek Semantik

JM41062

5. Analisis Bezaan dalam Bidang Terjemahan 6. Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa

JM41257

Pertama/Ekabahasa Dari Aspek Morfologi 7. Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa

JM41074

Kedua/Dwibahasa Dari Aspek Morfologi 8. Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa

JM41049

Pertama/Ekabahasa Dari Aspek Sintaksis 9. Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa

JM41079

Kedua/Dwibahasa Dari Aspek Sintaksis 10. Analisis Kesilapan Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu oleh

JM41095

Pelajar Bukan Melayu 11. Kesalahan tatabahasa dalam Pembelajaran Bahasa Kedua

JM41082

12. Kesilapan dalam Laporan Media

JM41050

13. Kesilapan dalam Laporan Media

JM41235

14. Kesilapan Morfologi dalam Penulisan Rasmi

JM41188

15. Kesilapan Sintaksis dalam Penulisan Rasmi

JM41080

16. Bahasa Antara dalam Kalangan Pelajar Melayu yang Mempelajari Bahasa Kedua 17. Bahasa Antara dalam Kalangan Pelajar Bukan Melayu Yang

JM41076

Mempelajari Bahasa Kedua 18. Bahasa Antara Dalam Perbualan Lisan Pelajar Bukan Melayu

JM41127

Nota: Pilih salah satu tajuk sahaja. Bahan kajian ditentukan oleh pelajar sendiri

BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2016-2017

Tumpuan dan Format

1 Pendahuluan Pengenalan Penyataan Masalah Objektif kajian Batasan Kajian Definisi Operasional 2 Sorotan Literatur (minimum 4 kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian anda atau kursus ini) 3 Metodologi Kajian Reka Bentuk Kajian Kerangka Teori Tempat Kajian Populasi dan Persampelan Kaedah Kajian Pengumpulan Data Penganalisisan Data Rumusan 4. Dapatan Dan Perbincangan 5. Kesimpulan Bibliografi ( Format APA) Lampiran

Tarikh Hantar : sebelum atau pada 27 Mei 2017