Tajuk Tugasan BBM 5402

BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2014-2015 Penilaian II (Tugasan) BBM5402 Tugasan ini akan menyu...

0 downloads 217 Views 44KB Size
BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2014-2015

Penilaian II (Tugasan)

BBM5402

Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % markah kepada kursus BBM5402 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Berdasarkan senarai tajuk tugasan yang dilampirkan, hasilkan satu kajian dan persembahan hasil kajian anda mengikut format yang ditetapkan. 2. Tugasan II hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. _____________________________________________________________________

PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan akan disemak untuk memastikan tiada persamaan atau penyalinan secara langsung. Jika didapati ada unsur plagiarisme, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 5% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 8% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah minima 5 akan diberikan. ________________________________________________________________________

BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2014-2015

SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 5402 Arahan: Pilih salah satu daripada tajuk yang berikut, kemudian buat satu kajian yang berkaitan dengan tajuk yang anda pilih. Bil

Matrik

Tajuk

1.

Analisis Kontrastif Dua Bahasa dari Aspek Fonologi

2.

Analisis Kontrastif Dua Bahasa dari Aspek Morfologi

3.

Analisis Kontrastif Dua Bahasa dari Aspek Sintaksis

4.

Analisis Kontrastif Dua Bahasa dari Aspek Semantik

5.

Analisis Kontrastif Dua Dialek Melayu dari Aspek Fonologi

6.

Analisis Kontrastif Dua Dialek Melayu Dari Aspek Morfologi

7.

Analisis Kontrastif Dua Dialek Melayu Dari Aspek Sintaksis

8.

Analisis Kontrastif Dua Dialek Melayu Dari Aspek Semantik

9.

Analisis Kontrastif Dua Bahasa Dalam Bidang Terjemahan

10.

Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa Pertama/Ekabahasa Dari Aspek Morfologi

11.

Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa Pertama/Ekabahasa Dari Aspek Sintaksis

12.

Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa Pertama/Ekabahasa Dari Aspek Semantik

13.

Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa Kedua/Dwibahasa Dari Aspek Morfologi

14.

Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa Kedua/Dwibahasa Dari Aspek Sintaksis

15.

Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Pelajar Bahasa Kedua/Dwibahasa Dari Aspek Semantik

16.

Analisis Kontrastik Dalam Laporan Media

17.

Analisis Kesilapan Dalam Laporan Media Dari Aspek Morfologi dan Sintaksis

18.

Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Rasmi Dari Aspek Morfologi Analisis Kesilapan Dalam Penulisan Rasmi Dari Aspek

19.

Catatan

BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2014-2015

Sintaksis 20.

Bahasa Antara Dalam Kalangan Pelajar Melayu yang Mempelajari Bahasa Kedua

21.

Bahasa Antara Dalam Kalangan Pelajar Bukan Melayu Yang Mempelajari Bahasa Kedua

22.

Bahasa Antara dalam Perbualan Lisan

23.

Bahasa Antara dalam Penulisan Pelajar

24.

Bahasa Antara dalam Masyarakat Multilingual/Bilingual

Nota: Pilih salah satu tajuk sahaja. Bahan kajian ditentukan oleh pelajar sendiri

Tumpuan dan Format

1

Pendahuluan Pengenalan Penyataan Masalah Objektif kajian Batasan Kajian Definisi Operasional

2

Sorotan Literatur (minimum 4 kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian anda atau kursus ini)

3

Metodologi Kajian Reka Bentuk Kajian Kerangka Teori Kaedah Kajian Tempat Kajian Populasi dan Persampelan Pengumpulan Data Penganalisisan Data Rumusan

4. Dapatan Dan Perbincangan 5. Kesimpulan Bibliografi ( Format APA) Lampiran

Tarikh Hantar : sebelum atau pada 7 Mei 2015