TAJUK 4

TAJUK 4 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Konsep perlembagaan • Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia • Unsur tradisi...

289 downloads 244 Views 121KB Size
TAJUK 4 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Konsep perlembagaan • Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia • Unsur tradisi dalam Perlembagaan • Perlembagaan Negeri • Pindaan Perlembagaan 1

KONSEP PERLEMBAGAAN • Satu dokumen yang mengandungi himpunan/susunan peraturan dan undang-undang dan prinsip asas bagi pemerintahan dan pentadbiran sebuah negara moden • Merupakan undang-undang tertinggi negara • Menyatakan secara jelas bidang kuasa semua institusi yang terlibat dengan pemerintahan dan pentadbiran negara • Mengandungi prinsip-prinsip tentang perkaitan antara satu badan pemerintah dengan badan pemerintah yang lain seperti eksekutif, perundangan dan kehakiman • Panduan corak pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara serta jaminan perlindungan rakyat • Terbahagi kepada dua jenis – bertulis dan tidak bertulis 2

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 1. PERLEMBAGAAN KESATUAN MALAYA (MALAYAN UNION) • Perintah Dalam Arahan Majlis Mesyuarat Kesatuan Malaya dan Perintah Dalam Arahan Diraja (Royal Decree) 23 Mac 1946 2. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 • Pesuruhjaya Tinggi British - Majlis Mesyuarat dan Majlis Perundangan.

3. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 • Hasil laporan Suruhanjaya Reid dan Jawatankuasa Kerja

4. PERLEMBAGAAN MALAYSIA 1963 • Akta Malaysia

3

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Perlembagaan bertulis • Konsep ketinggian Perlembagaan : Perkara 4(1) – Undang-undang tertinggi/utama dalam persekutuan – Semua undang-undang yang digubal atau bakal digubal tidak boleh bercanggah dengan peruntukan perlembagaan – Jika berlaku percanggahan undang-undang itu akan terbatal setakat ia bercanggahan

• Kandungan Perlembagaan – 15 bahagian, 183 Perkara dan 13 Jadual 4

ASAS PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA negara persekutuan  raja berperlembagaan  demokrasi berparlimen  Islam agama rasmi dan tetapi wujud jaminan kebebasan beragama  ketinggian perlembagaan dan kebebasan undang-undang  doktrin pengasingan kuasa 5

PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA  Bahasa kebangsaan – BM [Per 152 (1)]  Agama rasmi – Islam [Per 3(1)]  Kewarganegaraan (Bah. 3 Perkara 14 – 22)  Hak istimewa orang Melayu (Per.153)  Hak kebebasan asasi (Per. 5 – 13) 6

UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA  Pemerintahan beraja legasi sistem feudalisme

 Agama Islam Di anuti lebih 600 tahun

 Bahasa Melayu Menjadi lingua franca sejak Kesultanan Melaka

 Kedudukan istimewa orang Melayu Kuota & kemudahan

7

KEBEBASAN ASASI Bahagian 2: Per 5 hingga 13 • Kebebasan diri • Keabdian dan kerja paksa dilarang • Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuatkuasa kebelakang dan pembicaraan berulang • Sama rata

• Larangan buang negeri, dan kebebasan bergerak • Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan • Kebebasan ugama • Hak berkenaan dengan pelajaran • Hak terhadap harta

KEWARGANEGARAAN • Pemerolehan kewarganegaraan - Bahagian 3, Perkara 14 hingga Perkara 22 • 4 cara: – Kuatkuasa undang-undang (Per. 14) – Pendaftaran (Per 15) – Kemasukan (Per 16) – Percantuman wilayah (Per. 22)

• Kehilangan kewarganegaraan - Perkara 23 - 28

PERLEMBAGAAN NEGERI  Setiap negeri mempunyai hak, kuasa dan tanggungjawab tersendiri mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan negeri-negeri.  Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dan bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan.  Perkara 71 : Jaminan Persekutuan terhadap Perlembagaan Negeri – menjamin hak dan peruntukan yang perlu untuk negeri  Berdasarkan Perkara 71(4)  setiap Perlembagaan Negeri perlu mempunyai peruntukan seperti yang terkandung dalam Jadual 8 Bahagian 1 yang dinamakan “Peruntukan Perlu”.  Parlimen mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan peruntukan perlu di negeri jika negeri tidak melaksanakan atau mempunyai peruntukan yang berlawanan. 10

PERLEMBAGAAN NEGERI  Jadual 8 Bahagian 1 mengandungi:  Peruntukan Tetap  Di antara peruntukan: Raja bertindak mengikut nasihat, Prosiding terhadap raja, Majlis Mesyuarat kerajaaan, Badan Perundangan Negeri, Keanggotaan , prosedur dan kuasa perundangan Badan Perundangan Negeri, Yang di-Pertua Negeri

 Peruntukan Kewangan  Cukai atau levi yang telah ditetapkan sahaja, Kumpulan Wang Yang Disatukan, Penyata Kewangan Tahun

 Jadual 8 Bahagian 2 mengandungi  Peruntukan sementara  peruntukan sementara sebagai alternatif kepada peruntukan dalam Bahagian 1 – alternatif kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan dan keanggotaan Dewan Negeri. 11

PERLEMBAGAAN NEGERI  Perkara 73-95E – Hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri: – Pengagihan kuasa perundangan – Pengagihan kuasa pemerintahan – Pengagihan kuasa kewangan – Tanah – Pembangunan negara – Tinjauan persekutuan, agihan persekutuan kepada negeri, dan pemeriksaan perskutuan mengenai kegiatan negeri – Majlis Negara bagi kerajaan tempatan 12

PINDAAN PERLEMBAGAAN Tujuan pindaan perlembagaan  Perubahan-perubahan dari segi ekonomi, sosial dan politik perlu diambil kira oleh perlembagaan  Penyemakan terhadap perlembagaan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan demokrasi

• Perkara 159 – terdapat 4 kaedah pindaan Perlembagaan

13

PINDAAN PERLEMBAGAAN 1. Pindaan berdasarkan kepada suara lebih 2 per 3 dalam tiap-tiap sidang Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-raja.           

Perkara 10(4) – Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan. Perkara 38 – Majlis Raja-Raja Perkara 63(4) – Keistimewaan-keistimewaan Parlimen Perkara 70 – Keutamaan YDPA, Raja-Raja dan Yang diPertua Negeri Perkara 71(1) – Jaminan persekutuan terhadap Perlembagaan Negeri Perkara 72(4) – Keistimewaan Dewan Negeri Perkara 152 – Bahasa Kebangsaan Perkara 153 – Kedudukan Istimewa orang Melayu dan Kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak Perkara 159 – Pindaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 181 – Perkecualian bagi kedaulatan Raja-Raja dsb. Undang-undang yang berkaitan dengan perubahan sempadan negeri 14

PINDAAN PERLEMBAGAAN 2.

Pindaan berdasarkan suara lebih 2 per 3 dalam tiap-tiap sidang Parlimen dan persetujuan Yang Dipertua Sabah & Sarawak. Melibatkan perkara yang mempunyai kepentingan khas bagi Sabah dan Sarawak seperti Perkara 161E(2); dan jika ianya akan menyentuh perkara berikut  Hak warganegara  Keanggotaan dan bidangkuasa Mahkamah Tinggi  Badan perundangan  Agama dalam negeri tersebut  Peruntukan bagi negeri tersebut 15

PINDAAN PERLEMBAGAAN 3. Pindaan berdasarkan suara lebih 2 per 3 dalam tiaptiap Dewan Parlimen tanpa berkehendakkan persetujuan sesiapa pun di luar Parlimen (Per. 159 (4))  

  

Pindaan berhubung kemasukan atau gabungan negeri-negeri dalam Persekutuan Pindaan Jadual Kedua (Bahagian Tiga) Perlembagaan Persekutuan (berhubung peruntukan tambahan tentang kewarganegaraan) Pindaan berkenaan bentuk-bentuk sumpah dan ikrar taat setia (jadual Keenam). Pindaan pemilihan dan persaraan ahli-ahli Dewan Negara (jadual Ketujuh) Perkara-perkara yang berkaitan apa-apa kuasa untuk membuat undang-undang kepada Parlimen oleh mana-mana peruntukkan, kecuali Perkara 74 (melibatkan undang-undang Persekutuan dan Negeri) dan Perkara 76 (kuasa Parlimen membuat undang16 undang untuk negeri dalam hal-hal tertentu).

PINDAAN PERLEMBAGAAN 4. Pindaan yang berasaskan kelebihan suara biasa (sekurang-kurang 1 undi) dalam setiap sidang Parlimen.

17

PINDAAN PERLEMBAGAAN  Pindaan yang pernah dilakukan  Pertambahan kerusi Parlimen  Pemansuhan imuniti bagi Yang DiPertuan Agong, Rajaraja yang memerintah negeri dari kesalahan jenayah  Pembentukan Mahkamah Khas (bidang eksklusif untuk membicarakan kes berkaitan YDA & raja-raja)  Penstrukturan mahkamah tertinggi (wujudkan Mahkamah Rayuan  Perubahan nama Mahkamah Agung kepada Mahkamah Persekutuan 18