TAJUK 12

TAJUK 12 Dasar-dasar Pembangunan Negara •Rancangan pembangunan •Rangka rancangan jangka panjang/Rancangan lima tahun •Da...

131 downloads 231 Views 2MB Size
TAJUK 12 Dasar-dasar Pembangunan Negara •Rancangan pembangunan •Rangka rancangan jangka panjang/Rancangan lima tahun •Dasar-dasar terpilih •Dasar Utama Pembangunan: DEB, DPN, DWN(W2020), 4 Tunggak Transformasi Negara (1M, PTK, MEB, RM10), •Dasar Transformasi Negara •Dasar Khusus: Dasar Penswastaan, Dasar Pertanian

DASAR-DASAR PEMBANGUNAN DASAR KHUSUS PEMBANGUNAN

DASAR UTAMA • Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) • Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) • Dasar Wawasan Negara (2001-2010) • Transfomasi Negara • Model Ekonomi Baru (2011)

• • •

• •

Dasar Perindustrian Negara Dasar Pertanian Negara Hala Cara Baru Dalam Pembangunan Kampung Dan Luar Bandar Dasar Penswastaan Dasar Pensyarikatan Malaysia

Tiga Peringkat Utama 1. Perancangan Pra-merdeka 2. Perancangan Pasca Merdeka 3. Perancangan era Dasar Ekonomi Baru

Rancangan Pembangunan Pra-merdeka • Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah Melayu (1950-1955) • Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) – Membangunkan ekonomi – penekanan kepada sektor luar bandar – Tubuh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar pada 1956 – Pelaksanaan Sistem Buku Merah

Rancangan Pembangunan Pasca Merdeka • Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) – Diselia oleh jawatankuasa antara jabatan dgn bantuan Urusetia Ekonomi dibantu oleh pakar perunding Bank Dunia – Dua strategi perancangan: atas ke bawah dan bawah ke atas – Fokus: pembangunan luar bandar dan penyertaan rakyat

• Rancangan Malaysia Pertama (1960-1970) – Dengan kemasukan Sabah & Sarawak, tumpuan mula diberi kepada tenaga kerja ke atas setiap sektor ekonomi, integrasi penduduk + negeri dan meningkatkan kebajikan rakyat – Kemunculan agensi spt: MIDA, MARA, Bank Bumiputera, PERNAS dan Lembaga Penasihat Tarif

Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) : Era Dasar Ekonomi Baru dan selepasnya • Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) • Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) – Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995) – Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000)

• Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) – Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) – Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010)

Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) : Era Dasar Ekonomi Baru dan selepasnya • Perancangan era ini hampir keseluruhannya dilancarkan untuk mengatasi sosioekonomi yang tidak seimbang di antara kumpulan etnik dan kawasan-kawasan tertentu • Perpaduan juga menjadi matlamat serampang dua mata rancangan pembangunan ekonomi dengan pengenalan DEB • Krisis ekonomi yang melanda Malaysia membantu negara dalam usaha mengukuhkan kestabilan negara dengan menceburi sektor baru spt industri berat, gantian import (simen, kertas dll) dan R&D (penyelidikan dan pembangunan) • Perancangan ke arah negara maju 2020 disokong dengan pelbagai dasar-dasar negara

Dasar Ekonomi Baru • Diperkenalkan 1970 • Kesan dasar ‘pecah dan perintah’ Inggeris: jurang ekonomi, politik perkauman dan prasangka antara kaum • Melayu = kampung/luar bandar – petani, nelayan • Cina = bandar/lombong – peniaga, pelombong • India = estet – pekerja ladang • Matlamat = Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat • Rangka Rancangan Jangka Panjang I (RRJP1) – Merangkumi tahun 1970-1990 (20 tahun) – Mencakupi Rancangan Malaysia RM2, RM3, RM4 dan RM5)

Dasar Ekonomi Baru - Strategi • Meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan miskin desa melalui pembukaan tanah baru dan penempatan petani • Mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan di sektor perkilangan • Memperbaiki insfrastruktur – jalan raya, pengairan dll • Memperbaiki kemudahan awam – kesihatan, telefon dll • Meluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada semua kaum • Menggalakkan penglibatan semua kaum dalam semua jenis aktiviti ekonomi, sosial dan politik • Memodenkan suasana hidup luar bandar • Menghadapi realiti ‘perbezaan etnik’ ke arah mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan

Dasar Ekonomi Baru - Kejayaan • Mencapai ‘perpaduan nasional’ melalui falsafah ‘pembangunan dengan pengagihan saksama’ • Pertumbuhan ekonomi meningkat • Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) naik 3x ganda • Pendapatan perkapita meningkat • Kadar inflasi dapat dikekalkan pada tahap yang rendah • Kadar kemiskinan bagi keseluruhan isi rumah menurun • Kadar kemiskinan di luar bandar menurun • Hak milik modal saham bumiputera meningkat

Dasar Pembangunan Nasional • Dasar kesinambungan DEB • Dilaksanakan dalam tempoh RRJP2 (10 tahun sahaja) • 1/3 dari Wawasan 2020 (langkah ke arah mencapai taraf negara maju) • Tumpuan: – Membasmi kemiskinan golongan termiskin –menurunkan kadar kemiskinan relatif – Mewujudkan guna tenaga dan pembangunan pesat sebuah ‘Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera’ (MPPB) – Penglibatan sektor swasta – bantu proses penyusunan semula masyarakat – Pembangunan sumber manusia sebagai asas penting

Dasar Pembangunan Nasional - Strategi • Mewujudkan keseimbangan optimum: pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan • Pembangunan seimbang bagi sektor ekonomi utama = meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor • Mengurang & menghapuskan ketidaksamaan sosioekonomi negara = perkongsian faedah • Menggalak & mengukuhkan integrasi nasional; kurangkan jurang ekonomi antara negeri serta antara kaw. bandar dan luar bandar • Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif – Kesejahteraan hidup, nilai sosial dan rohaniah yang positif serta perasaan bangga dan cintakan negara • Memajukan sumber manusia = wujud tenaga kerja yang berdisplin dan produktif; tingkatkan kemahiran melalui budaya kecemerlangan • Sains dan teknologi = teras penting membangunkan ekonomi perindustrian moden • Memastikan pembangunan ekonomi dicapai dan perlindungan alam sekitar serta ekologi bergerak seiring = pembangunan negara berkekalan

Dasar Wawasan Negara • Merupakan RRJP ke 3 (2000 hingga 2010) • Mencakupi RM8 dan RM9; 1/3 daripada strategi mencapai matlamat Wawasan 2020 • Tema: “Meningkatkan keutuhan dan daya saing negara”

Dasar Wawasan Negara – Dimensi Baru • Membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan • Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan melalui pengukuhan pelaburan dalam negeri • Menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik melalui penerapan pengetahuan yang lebih tinggi • Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin di kaw terpencil dan meningkatkan pendapatan serta kualiti hidup kump pendapatan 30% terendah • Mencapai penyertaan Bumiputera yang berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30% menjelang 2010 – Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor utama ekonomi • Mengorentasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan

Dasar Wawasan Negara – Teras Utama • Membina bangsa berdaya tahan – Perpaduan, patriotik, kematangan politik, bertolak ansur, penyayang dan meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi • Pewujudan masyarakat saksama – Basmi kemiskinan dan kurang ketidakseimbangan di kalangan dan di dalam kump etnik serta wilayah • Kekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi – Kukuhkan sumber pertumbuhan, institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro • Mempertingkatkan daya saing – hadapi globalisasi & liberalisasi • Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan • Kukuhkan pembangunan sumber manusia = tenaga kerja yg cekap, produktif dan berpengetahuan • Teruskan pembangunan alam sekitar yg mampan

Dasar Penswastaan • 1983 – kurangkan beban kewangan kerajaan, tingkatkan kecekapan dan penghasilan kerja, galak pertumbuhan ekonomi, agih sumber secara cekap dan percepatkan pencapaian DEB • Konsep = pemindahan kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada swasta • Rasional utama – pengurusan sesebuah perusahaan oleh kerajaan biasanya tidak cekap berbanding pengurusan yang dikendalikan oleh pihak swasta • Prestasi ekonomi dan perkhidmatan sesebuah perusahaan meningkat = pertumbuhan ekonomi negara meningkat

Dasar Penswastaan - Objektif • Kurang beban kewangan kerajaan – Kos penyelenggaraan air, pelabuhan, elektrik, jalan kereta api dll. • Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja – Swasta – keuntungan yang meningkatkan tahap kecekapan dan penghasilan kerja • Pertumbuhan ekonomi dan keberkesanan negara – Melibatkan swasta untuk membangunkan sumber ekonomi yang ada • Pembahagian sumber dan kecekapan – Kurang subsidi kerajaan • Mempercepat pencapaian matlamat DEB – Menarik lebih banyak Bumiputera dalam pembangunan negara

Dasar Pertanian Negara 1. DPN1 (1984 - 1991) 2. DPN2 (1992 - 1997)

Jaminan bekalan makanan

3. DPN3 (1998 - 2010) 4. Dasar Agro Makanan / DAN (2011-2020) • Dasar Pertanian Negara diwujudkan kerana sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara semakin merosot = tingkatkan sumbangan sektor pertanian dalam ekonomi negara

Dasar Pertanian Negara 1 (1984-1991) • Penekanan DPN1 – Membangunkan sektor pertanian yangberorientasikan eksport • Objektif DPN1: – Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian – Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan dan kualiti hidup diperbaiki – Memaju dan meningkatkan hasil serta mutu komoditi-komoditi yang mempunyai potensi besar untuk eksport atau bahan gantian import

Dasar Pertanian Negara 2 (1992-1997) • Penekanan : – Meningkatkan produktiviti, kecekapan & persaingan – Meningkatkan keluasan tanaman kelapa sawit (tanaman ladang) – Pembangunan industri asas tani

Dasar Pertanian Negara 3 (1998-2010) Matlamat utama DPN3 • untuk memaksimakan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optima - meliputi usaha memaksimakan sumbangan sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), pendapatan eksport serta pendapatan petani, penternak dan nelayan • Penekanan DPN3 : – Meningkatkan daya saing sektor pertanian – Memaksimumkan pendapatan melalui: • penggunaan sumber secara optimum • meningkatkan sumbangan pertanian kepada KDNK serta menambah pendapatan pengeluar

• DPN3 memperkenalkan dua pendekatan strategik yang baru – pendekatan perhutani (agroforestry approach) – pendekatan berasaskan produk (product-based approach)

Dasar Agro Makanan (DAN) (2011-2020) • Dasar Agromakanan 2011-2020 merupakan kesinambungan kepada Dasar Pertanian Negara Ketiga 1998-2010 (DPN3) • Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menjamin bekalan makanan. • Dasar ini juga menggariskan beberapa halatuju strategik untuk meningkatkan kedayasaingan di sepanjang rantaian nilai di samping meningkatkan pengeluaran secara mampan. • Objektif DAN i) menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan; ii) menjadikan industri agromakanan sebagai industri yang berdaya saing dan mampan; dan iii) meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani. v) memantapkan aktiviti R&D, inovasi dan penggunaan teknologi; vi) mewujudkan persekitaran perniagaan yang diterajui sektor swasta; dan vii) memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan.

Dasar Agro Makanan (DAN) (2011-2020) Hala tuju strategik: • Menjamin bekalan makanan negara • Meningkatkan sumbangan industri Agro makanan • Melengkapkan rantaian nilai • Memperkasakan modal insan • Memantapkan aktiviti R&D, inovasi dan penggunaan teknologi • Mewujudkan persekitaran perniagaan yang diterajui oleh sektor swasta • Memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan

4 Tunnsformasi Negara

4 TUNGGAK PELAN TRANSFORMASI NEGARA

Wawasan 2020

1Malaysia • Konsep yg selari dgn Perlembagaan Persekutuan & Rukun Negara • Sbg aspirasi utk membaiki hubungan kaum > perpaduan yg lbh erat > One People • One People = berdiri, berfikir dan bertindak sbg bangsa Malaysia yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum • Perlu wujud perasaan hormat-menghormati, keikhlasan & sikap saling mempercayai antara kaum • Mewujudkan kerajaan yg mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat = “Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan”

1Malaysia • 8 nilai 1Malaysia: budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan & integriti. • 1Malaysia telah lama wujud = penerimaan adat & kepelbagaian kaum = kesepaduan sosial • 1Malaysia tidak memaksa sesuatu kaum melupakan budaya & adat masing-masing tapi meraikan perbezaan yang ada sambil menghormati satu sama lain serta mendalami budaya masing-masing demi mengatasi konflik hasil daripada perasaan curiga

Pelan Transformasi Kerajaan (PTK) • Diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak pada bulan April 2009 • Dua objektif PTK : 1. mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat; dan 2. memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu-padu dan saksama dengan standard kehidupan yang tinggi untuk semuasejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 – untuk Malaysia mencapai status negara maju sepenuhnya

Pelan Transformasi Kerajaan (PTK) PTK akan dilaksanakan dalam tiga fasa iaitu: Fasa 1 (dari 2010 hingga 2012) • Menjurus kepada langkah menentukan perubahan dan menyampaikan keberhasilan dengan cepat kepada rakyat melalui penetapan dan penyampaian sasaran NKRA dan MKRA. Fasa 2 (dari 2012 hingga 2015) • Transformasi kerajaan lebih mendalam dan kehidupan harian rakyat diharap menjadi lebih baik, manakala struktur ekonomi negara akan berkembang sejajar dengan matlamat Model Baru Ekonomi (MBE) dalam menghasilkan sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Fasa 3 (dari 2015 hingga 2020) • Matlamat Wawasan 2020 akan tercapai di mana rakyat menikmati taraf kehidupan dan kemakmuran lebih tinggi, manakala kualiti perkhidmatan awam juga meningkat. Kemuncaknya, setiap rakyat Malaysia memiliki jati diri dan semangat cinta negara dengan melihat diri masing-masing terlebih dahulu sebagai rakyat Malaysia.

• 7 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) setelah meniliti permintaan rakyat kepada kerajaan • NKRA ialah tanggungjawab kementerian yang berkaitan dan Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU) diwujudkan bagi memantau pencapaian setiap kementerian. • Setiap NKRA dan sasarannya dipaparkan untuk tatapan umum dengan penerbitan Pelan Hala Tuju GTP menjadikan segala usaha telus. • Selepas setahun pelaksanaanya, kebanyakan NKRA berjaya mencapai lebih dari 90% sasaran yang ditetapkan dan laporan prestasinya boleh dilihat melalui Laporan Tahunan GTP 2010.

7 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)

Pelan Transformasi Kerajaan (PTK) • Bagi memastikan semua rancangan pembangunan negara berjalan lancar, kesemua pelan tindakan PTK akan berpaksikan kepada Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Enam bidang yang memerlukan perhatian serta-merta seperti pendidikan, pengangkutan awam di bandar, infrastruktur asas luar bandar, isi rumah berpendapatan rendah, jenayah dan rasuah telah diletakkan dibawah GTP sejak diperkenalkan pada tahun 2010.

Pelan Transformasi Kerajaan (PTK) Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. • Semua kanak-kanak menguasai kemahiran membaca menulis dan mengira ketika melangkah ke tahun 4 sebelum hujung 2012. • Menjelang tahun 2012, 80% kanak-kanak disasarkan mendapat akses kepada pendidikan prasekolah. Mengurangkan kadar jenayah • Pengurangan sebanyak 20% jenayah jalanan pada akhir tahun 2010. • Seramai 6,000 kakitangan kerajaan dari pelbagai kementerian telah mengambil alih tugas pentadbiran yang sebelum ini dilakukan oleh pegawai polis berpangkat Asisten Supritendan (ASP) dan ke bawah di semua peringkat kontinjen.

Pelan Transformasi Kerajaan (PTK) Memerangi Rasuah • Pengagihan perolehan dibuat melalui tender terbuka atau terhad. • Memulihkan Indeks Persepsi Rasuah yang diletakkan Transparency International. Meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah • Mulai Januari 2010 semua bantuan kebajikan akan dibayar tepat 1 hari bulan • Bilangan usahawan wanita akan ditambah dari 717 kepada 4,000 melalui AIM menjelang 2012.

Pelan Transformasi Kerajaan (PTK) Memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman • Kemudahan jalan, bekalan air bersih dan elektrik khususnya di Sabah dan Sarawak akan ditambah. • Sebanyak 50,000 lagi rumah golongan miskin dan miskin tegar akan dibina atau dibaik pulih menjelang 2012. Menambahbaik pengangkutan awam • Mensasarkan 25% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutan awam menjelang 2012 berbanding hanya 16% sekarang. • Menjelang 2012 – 35 set 4-car train akan beroperasi untuk laluan Kelana Jaya. • Pada Julai 2011, NKRA ke-7 – Menangani Kos Sara Hidup telah diumumkan sebagai langkah menangani inflasi dan peningkatan kos sara hidup yang melanda rakyat.

Model Ekonomi Baru (MEB) • Satu perubahan radikal diperlukan bagi meraih status negara berpendapatan tinggi. • MEB menjadi pemangkin untuk membebaskan potensi pertumbuhan Malaysia. • PTE dibentuk untuk mengerakkan Malaysia ke hadapan, keluar daripada keadaan lembap sekarang. • Melalui pelaksanaan konsisten dasar berani yang merentasi lapan IPS, asas menjalankan perniagaan akan berubah. • MEB berusaha gigih ke arah mencapai matlamat yang lebih luas. • MEB mengambil pendekatan holistik dengan memberikan tumpuan kepada aspek pembangunan manusia. • Ketaksamaan pendapatan masih perlu ditangani dengan giat.

Model Ekonomi Baru: Matlamat dan Ciri

Ciri Teras MEB:

MBE: Manfaat untuk rakyat

MBE • BAGAIMANAKAH CARANYA UNTUK KITA SAMPAI KE SANA? • Malaysia memerlukan transformasi segera. Ini akan diberikan oleh MEB melalui lapan IPS dan PTE. • Pemangkin terpenting MEB ialah keazaman dan kepimpinan politik untuk memecahkan kebuntuan hasil rintangan daripada kumpulan berkepentingan dan menyediakan rakyat untuk menyokong perubahan berbentuk akar umbi dalam hala tuju dasar. • Dengan adanya pemungkin ini, suatu ‘tolakan besar’ dalam tindakan dan inisiatif dasar diperlukan untuk memulakan proses transformasi. • Tolakan ini mestilah mencetuskan momentum yang mencukupi untuk mengatasi rintangan yang boleh membantutkan kemajuan. • Apabila sahaja pembaharuan bermula, maklum balas berterusan adalah perlu bagi menyelaraskan dasar dan mengekalkan landasannya.

‘Tolakan besar’ yang koheren untuk merangsang transformasi dan pertumbuhan

MEB

Maklumbalas: Kajisemula, semak

RANCANGAN MALAYSIA KE 10 (RMK10)

RMK10 • RMK10 memperuntukkan sejumlah RM290 bilion, yang dibahagikan mengikut nisbah 60/40 untuk pembangunan fizikal dan bukan fizikal. • Tema = Rancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial • RMK10 (2011-2015) amat kritikal bagi meneruskan kesinambungan prakarsa nasional ke arah merealisasikan Wawasan 2020 menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. • RMK9 (2006-2010): 4.2 peratus setahun perkembangan ekonomi; Pendapatan negara kasar per kapita RM26,420 (US$8,260) tahun 2010; Inflasi 3.6 peratus tahun 2010; Defisit fiskal kerajaan pusat mengecil kepada 5.3 peratus tahun 2010 berbanding 7 peratus kepada KDNK 2009. • Kadar kemiskinan turun kepada 3.8 peratus tahun 2009 berbanding 5.7 peratus tahun 2005. Peratusan miskin tegar turun daripada 1.2 peratus kepada 0.7 peratus. • Anggaran pertumbuhan ekonomi 6 peratus tahun 2010.

RMK10 • RMK10 sasar pendapatan negara kasar per kapita meningkat kepada RM38,850 (US$12,140) pada tahun 2015; memerlukan KDNK 6 peratus setahun. • Pertumbuhan diterajui sektor perkhidmatan dan pembuatan, menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi dan penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar teknologi yang berkaitan • Cabaran besar memangkin pelaburan swasta berkembang 12.8 peratus atau RM115 bilion setahun • Kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal daripada 5.3 peratus KDNK dalam tahun 2010 kepada kurang daripada 3 peratus pada tahun 2015.

RMK10: 10 PREMIS UTAMA 1. 2.

3. 4. 5.

Memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar negara. Memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai satu elemen kejayaan di arena antarabangsa. Mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi menerusi pengkhususan. Menjayakan pertumbuhan diterajui oleh produktiviti dan inovasi. Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul.

6.

Memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan mudah terjejas. 7. Pertumbuhan bertumpu, pembangunan inklusif. 8. Menyokong perkongsian pintar yang efektif. 9. Menghargai khazanah alam sekitar. 10. Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.

RMK10: 5 TERAS STRATEGIK • Pertama: Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA. • Kedua: Mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. • Ketiga: Menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. • Keempat: Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. • Kelima: Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.

5 Inisiatif Strategik Memperkasakan Bumiputera • Pertama: Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera melalui penginstitusian. • Kedua: Mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera. • Ketiga: Menambah baik program pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi pembangunan Bumiputera. • Keempat: Membangunkan guna tenaga profesional Bumiputera secara lebih tuntas. • Kelima: Menubuhkan satu majlis peringkat tertinggi untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan Bumiputera.