skp2204 1299118463

UPM/PPL/PPKEDUA2010/SKP2204/MS 1 DPD 3 1. Semua sifat berikut tepat menerangkan “masyarakat“, kecuali: A. terdapat bany...

0 downloads 82 Views 30KB Size
UPM/PPL/PPKEDUA2010/SKP2204/MS 1 DPD 3

1. Semua sifat berikut tepat menerangkan “masyarakat“, kecuali: A. terdapat banyak institusi dalamnya.34 B. budayanya tidak berubah.155 (81.2%) C. ahlinya berinteraksi antara satu sama lain.0 D. wujud banyak kelompok dalamnya.2 5. Konsep budaya berasal dari perkataan sanskrit “budhi“ dan “daya“. Daya bermakna _____. A. Tarikan 37 B. Kuasa 96 (50.3%) C. Peninggalan 14 D. Warisan 44 9. Bangsa Malaysia ialah “bangsa idaman“. Maksud idaman ialah _____. A. disukai semua.79 B. dalam pembikinan.17 C. maju.16 D. idealistik.79 (41.4%) 15. Asimilasi boleh diwakili oleh formula _____. A. A + B + C = A 95 (49.7%) B. A + B + C = D 13 C. A + B + C = ABC 24 D. A + B + C =A + B + C 59

UPM/PPL/PPKEDUA2010/SKP2204/MS 2 DPD 3

19. Tarian “sumazau” adalah budaya masyarakat _____. A. Kadazan-dusun 169 (88.5%) B. Iban 17 C. Orang Ulu. 3 D. Orang Asli 2 27. Sape’ adalah sejenis _____. A. minuman. 7 B. mainan. 8 C. instrumen muzik. 170 (89%) D. drum. 6 30. Kontrak sosial adalah perjanjian antara _____. I. II. III. IV.

Melayu V. Orang Sabah Cina VI. Orang Sarawak India Kerajaan Inggeris

A. I, II & III. 56 B. I, II, III & IV. 59 (30.9%) C. I, II, III, V & VI. 45 D. Semua di atas. 31 34. Perlembagaan Malaysia 1963 digubal oleh _____. A. Suruhanjaya Reid. 52 B. Suruhanjaya Perlembagaan Malaysia. 108 C. Jawatankuasa Antara Kerajaan. 2 (1%) D. Jawatankuasa Cobbold. 29

UPM/PPL/PPKEDUA2010/SKP2204/MS 3 DPD 3

45. Fungsi utama Parlimen Malaysia ialah __________. A. mentaksir undang-undang. 73 B. membatal undang-undang. 3 (1.6%) C. menyusun undang-undang. 87 D. mendftarkan undang-undang. 28

48. DEB dilancarkan pada tahun _____. A. 1963 50 B. 1969 41 C. 1971 81 (42.4%) D. 1981 18 54. NKRA atau Melayunya Bidang Keberhasilan Utama Negara mempunyai _____ teras. A. 2 23 B. 4 51 C. 6 82 (42.9%) D. 8 33 55. NEM adalah singkatan bagi _____. A. New Economic Model. 88 (46.1%) B. New Economic Measure. 12 C. National Economic Model. 59 D. National Economic Measure. 32