Penilaian Berterusan TUGASAN II BBM 3206 Sem 2 2013 2014

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER KEDUA 2013/2014/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH PENILAIAN BERTERUSAN (TU...

0 downloads 54 Views 111KB Size
UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER KEDUA 2013/2014/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

PENILAIAN BERTERUSAN (TUGASAN II)

Tugasan II akan menyumbangkan 20 % markah kepada kursus BBM3206

ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Pilih salah satu daripada tajuk yang disenaraikan, kemudian buat satu analisis tentang aspek yang dipilih mengikut format yang ditetapkan. 2. Tugasan anda hendaklah ditaip. Panjang tugasan adalah melebihi 15 halaman. Senarai rujukan hendaklah ditulis menggunakan format APA. 3. Tugasan II hendaklah diserahkan sebelum atau pada 29 Mac 2014. Tugasan yang diterima selepas 29 Mac 2014 TIDAK akan dipertimbangkan. 4. Tugasan II hendaklah disiapkan secara berkumpulan (minima 4 orang, maksima 9 orang). Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan akan disemak untuk memastikan tiada persamaan atau penyalinan secara langsung. Jika didapati ada unsur plagiarisme, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 10% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 30% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah minima 5 akan diberikan.

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER KEDUA 2013/2014/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3212 2013/2014

Bil

Tajuk

1.

Konsep dan Perkembangan bidang Semantik

2.

Konsep dan Perkembangan bidang Pragmatik

3.

Makna Perkataan– Sinonim (kata nama)

4.

Makna Perkataan– Sinonim (kata kerja)

5.

Makna Perkataan– Sinonim (kata adjektif)

6.

Makna perkataan- Antonim (kata nama)

7.

Makna perkataan- Antonim (kata kerja)

8.

Makna perkataan- Antonim (kata adjektif)

9.

Nilai pengajaran dalam Peribahasa Melayu

10.

Nilai ekonomi dalam Peribahasa Melayu

11.

Aspek kepimpinan dalam Peribahasa Melayu

12.

Nilai alam dan pekerjaan dalam Peribahasa Melayu

13.

Nilai ilmu sains dan matematik dalam Peribahasa Melayu

14.

Nilai kemasyarakatan dalam Peribahasa Melayu

15.

Nilai keagamaan dalam Peribahasa Melayu

16.

Unsur pertanian dalam Peribahasa Melayu

17.

Perubahan Makna dalam Bahasa Melayu

18.

Kata-kata lama dalam bahasa Melayu dari aspek semantik.

19.

Bahasa Kiasan dalam bahasa Melayu

20.

Homofon dan homograf

21.

Homonim dan Polisemi

22.

Kepentingan Konteks dalam Menentukan Makna

23.

Makna Gramatikal- Satu Analisis Semantik

24.

Makna Berimbuhan ‘ PeN’

25.

Makna Berimbuhan ‘ MeN’

26.

Makna Berimbuhan ‘ BeR’

27.

Makna Berimbuhan ‘ TeR’

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER KEDUA 2013/2014/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

28.

Makna Leksikal dan Makna Ayat

29.

Medan Makna

30.

Makna kebudayaan

31.

Kepentingan Semantik dan pragmatik dalam Terjemahan

32.

Penguasaan semantik dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah

33.

Kecekapan pragmatikc dalam kalangan kanak-kanak sekolah

34.

Semantik dalam tatabahasa

35.

Aspek Semantik dalam cerpen

36.

Aspek Semantik dalam Iklan Radio

37.

Unsur Semantik dalam Lagu Melayu Asli

38.

Unsur Semantik dalam Lagu Melayu Moden

39.

Aspek Semantik dalam Soalan Ujian dan Peperiksaan

40.

Aspek Semantik dalam Puisi Tradisional

41.

Aspek Semantik dalam Puisi Moden

42.

Aspek Semantik dalam Penulisan Minit Mesyuarat

43.

Aspek Semantik dalam Iklan Papan Tanda

44.

Aspek Semantik dalam Lagu Patriotik

45.

Makna pertuturan Kanak-kanak dari sudut Pragmatik

46.

Pemerolehan Semantik dalam kalangan kanak-kanak Melayu

47.

Pemerolehan Semantik dalam kalangan kanak-kanak bukan Melayu

48.

Aspek semantik dalam novel moden

49.

Aspek Semantik dalam novel kanak-kanak

50.

Aspek Semantik dalam novel remaja

51.

Makna kata ganda berimbuhan

52.

Makna kata ganda berentak/berirama

53.

Makna kata ganda penuh

54.

Aspek Semantik dalam Lagu Indonesia

55.

Aspek Semantik dalam Laporan Sukan Bola Sepak

56.

Aspek Semantik dalam khutbah

57.

Semantik dalam pertuturan kanak-kanak

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER KEDUA 2013/2014/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

58.

Unsur Semantik dalam perbualan remaja

59.

Semantik/pragmatik dalam teks klasik

60.

Makna akronim

61.

Perbualan Pelajar sekolah –Kajian pragmatik

62.

Penggunaan kiasan dalam teks ucapan.

63.

Perbualan Kanak-kanak Lelaki –Kajian pragmatik

64.

Perbualan Kanak-kanak Perempuan –Kajian pragmatik

65.

Perbualan Wanita –Kajian pragmatik

66.

Perbualan Lelaki –Kajian pragmatik

67.

Aspek semantik dalam komunikasi siber

68.

Wacana kepimpinan –Analisis semantik dan pragmatik

69.

Ketrampilan berkomunikasi dalam kalangan kanak-kanak Sekolah – Analisis Semantik dan Pragmatik

70.

Makna kolokasi

71.

Makna perkataan- sinonim dan antonim

72.

Ketaksaan dalam ayat

73.

Ketaksaan dalam perbualan

74.

Implikatur dalam Perbualan

75.

Lakuan Pertuturan dalam Mesyuarat

76.

Lakuan Pertuturan dalam Perbualan Murid-murid

77.

Lakuan Pertuturan dalam Wawancara

78.

Lakuan Pertuturan dalam Forum

79.

Lakuan Pertuturan dalam Aktiviti Rasmi

80.

Lakuan Pertuturan dalam Aktiviti Tidak rasmi

81.

Lakuan Pertuturan dalam Temu ramah/temu bual

82.

Prinsip Kerjasama Grice

83.

Teori Lakuan Pertuturan

84.

Teori Keperihalan Keadaan

85.

Penekanan semantik dan pragmatik dalam pengajaran bahasa Melayu

86.

Kajian semantik dan pragmatik di dalam dan luar negara

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER KEDUA 2013/2014/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

Nota: Pilih salah satu tajuk sahaja.

Format Penulisan Tugasan BBM 3212

1. Pendahuluan : Konsep tajuk yang dibahas 2. Sorotan kajian lepas yang berkaitan (sekurang-kurangnya 3) 3. Persembahan isi tugasan (mengikut objektif ) a. Perbincangan – mesti kritis dan argumentif serta diberikan contoh yang sesuai b. Implikasi 4. Kesimpulan 5. Bibliografi

Tarikh Hantar : Pada atau sebelum 29 Mac 2014