Penilaian Berterusan TUGASAN II BBM 3206 Sem 1 2014 2015

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH PENILAIAN BERTERUSAN (...

0 downloads 80 Views 90KB Size
UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

PENILAIAN BERTERUSAN (TUGASAN II)

Tugasan II akan menyumbangkan 20 % markah kepada kursus BBM3206

ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Pilih salah satu daripada tajuk yang disenaraikan, kemudian buat satu analisis tentang aspek yang dipilih mengikut format yang ditetapkan. 2. Tugasan anda hendaklah ditaip. Panjang tugasan adalah melebihi 15 halaman. Senarai rujukan hendaklah ditulis menggunakan format APA. 3. Tugasan II hendaklah diserahkan sebelum atau pada 14 November 2014. Tugasan yang diterima selepas 14 November 2014 TIDAK akan dipertimbangkan. 4. Tugasan II hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan akan disemak untuk memastikan tiada persamaan atau penyalinan secara langsung. Jika didapati ada unsur plagiarisme, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 10% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 30% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah minima 5 akan diberikan.

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3206 Sem 1 2014/2015

Bil

Tajuk

1.

Makna Perkataan– Sinonim (kata nama)

2.

Makna Perkataan– Sinonim (kata kerja)

3.

Makna Perkataan– Sinonim (kata adjektif)

4.

Makna perkataan- Antonim (kata nama)

5.

Makna perkataan- Antonim (kata kerja)

6.

Makna perkataan- Antonim (kata adjektif)

7.

Nilai pengajaran dalam Peribahasa Melayu

8.

Nilai ekonomi dalam Peribahasa Melayu

9.

Aspek kepimpinan dalam Peribahasa Melayu

10.

Nilai alam dan pekerjaan dalam Peribahasa Melayu

11.

Nilai sains dan matematik dalam Peribahasa Melayu

12.

Nilai kemasyarakatan dalam Peribahasa Melayu

13.

Nilai keagamaan dalam Peribahasa Melayu

14.

Unsur pertanian dalam Peribahasa Melayu

15.

Perubahan Makna dalam Bahasa Melayu

16.

Kata-kata lama dalam bahasa Melayu dari aspek semantik.

17.

Bahasa Kiasan dalam bahasa Melayu

18.

Homofon dan homograf

19.

Homonim dan Polisemi

20.

Kepentingan Konteks dalam Menentukan Makna

21.

Makna Gramatikal- Satu Analisis Semantik

22.

Makna Berimbuhan ‘ PeN’

23.

Makna Berimbuhan ‘ MeN’

24.

Makna Berimbuhan ‘ BeR’

25.

Makna Berimbuhan ‘ TeR’

26.

Makna Leksikal dan Makna Ayat

UPMH/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

27.

Medan Makna

28.

Makna kebudayaan

29.

Kepentingan Semantik dan pragmatik dalam Terjemahan

30.

Penguasaan semantik dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah

31.

Aspek Semantik dalam cerpen

32.

Aspek Semantik dalam Iklan Radio

33.

Unsur Semantik dalam Lagu Melayu Asli

34.

Unsur Semantik dalam Lagu Melayu Moden

35.

Aspek Semantik dalam Soalan Ujian dan Peperiksaan

36.

Aspek Semantik dalam Puisi Tradisional

37.

Aspek Semantik dalam Puisi Moden

38.

Aspek Semantik dalam Penulisan Minit Mesyuarat

39.

Aspek Semantik dalam Iklan Papan Tanda

40.

Aspek Semantik dalam Lagu Patriotik

41.

Unsur Semantik dalam perbualan remaja

42.

Semantik/pragmatik dalam teks klasik Nota: Pilih salah satu tajuk sahaja.

Format Penulisan Tugasan BBM 3206

1. Pendahuluan : Konsep tajuk yang dibahas 2. Sorotan kajian lepas yang berkaitan (sekurang-kurangnya 3) 3. Persembahan isi tugasan (mengikut objektif ) a. Perbincangan – mesti kritis dan argumentif serta diberikan contoh yang sesuai b. Implikasi 4. Kesimpulan 5. Bibliografi

Tarikh Hantar : Pada atau sebelum 14 November 2014.