P

1 Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4) PAG-AARI NG PAMAHALAAN HINDI IPINAGBIBILI INILAAN PARA SA Distrito/ Paaralan:...

0 downloads 75 Views 186KB Size
1 Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4)

PAG-AARI NG PAMAHALAAN HINDI IPINAGBIBILI INILAAN PARA SA Distrito/ Paaralan: ____________________________________ Dibisyon: _____________________________________________ Unang Taon ng Paggamit:_______________________________ Pinagkunan ng Pondo (pati taon):________________________

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Physical Education and Health – Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: Quarters 3 & 4 saTagalog Unang Edisyon, 2012 ISBN: TAGALOG Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral PHYSICAL EDUCATION Consultant: Larry A. Gabao, PhD. Manunulat: Salve A. Favila, PhD. HEALTH Consultant: Evelina M. Vicencio, PhD. Mga Manunulat: Josefina Q. Era, Teodora D. Conde,Flormay O. Manalo, Rhodora Ll. Formento, Mark Kenneth S. Camiling, at Lualhati F. Callo, Mga Editor: Mila Arias, Bernadette Y. Santos, Cynthia L. Diaz, Josefina A Tuazon, at Evelina M. Vicencio Mga Tagasuri: Nerisa Beltran (Health), Jenny J. Bendal (PE), Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas Mga Tagasalin: Agnes G. Rolle, Nida C. Santos, Flora R. Matic, Elvira E. Seguerra, Grace U. Salvatus Mga Gumuhit ng Larawan: Deo R. Moreno, Amphy B. Ampong (PE), Jayson R. Gaduena, Erich D. Garcia, Jayson Villena, at Mercedita S. Garcia (Health) Mga Naglayout: Anthony Gil Q. Versoza (Health), Allan R. Thomas, Maria Leonor M. Barraquias (PE), Ma. Theresa M. Castro Encoder: Earl John V. Lee Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054, 634-1072 E-mail Address: [email protected] ii

1

Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4)

iii

TALAAN NG MGA NILALAMAN (Quarters 3 & 4) PHYSICAL EDUCATION Yunit 3: MAPAGLIKHANG PAGGALUGAD Aralin 6: Mga Ritmo ............................................

5

Gawain 21: Madramang Ritmo….. ……………

5

Gawain 22 : Malikhaing Ritmo ………………….

6

Gawain 23 : Awiting may Kilos ……………….….

7

Gawain 24 : Pagsusuri sa Natutuhan …………..

8

Yunit 4: Mga Larong Pangkalusugan at Pangkasayahan Aralin 7: Pagsunod sa mga Babala .....................

11

Gawain 25: Sabihin kung Ano .…..................

12

Gawain 26: Pasahang Bola sa Itaas at Ibaba..

13

Gawain 27: Lumukso sa Patpat at Hula Hoop

14

Gawain 28: Mga Gawaing umagamit ng Laso at Lobo .…………..………………………. Aralin 8: Mga LaroLarong May Awit .................... Gawain 29: Sino ang Ibong Dumapo sa Sanga?. .…………..……………………….

15 16 17

Gawain 30: Sawsaw Suka Mahuli Taya …… .

18

Gawain 31: Pagsukat sa Kaalaman …… .

19

iv