Nota Kuliah BBM3402 6

1 NOTA KULIAH BBM3402: MINGGU KEENAM STJ hlm. 47-58 KATA DASAR DUA SUKU KATA MENGIKUT POLA i. ii. Pola a + i Basi @ ...

4 downloads 190 Views 117KB Size
1 NOTA KULIAH BBM3402: MINGGU KEENAM STJ hlm. 47-58 KATA DASAR DUA SUKU KATA MENGIKUT POLA i.

ii.

Pola a + i

Basi

@ @ïbi

Hari

@ @ð‰bç

Kari

@ @ð‰b×

Mari

@ @ð‰bß

Padi

@ @ð…bÏ

Cari

@ @ð‰b

Gari

@ @ð‰b™

Jari

@ @ð‰bu

Lari

@ @ð‰ü

Nasi

@ @ïbã

Ragi

@ @ï™a‰

Tari

@ @ð‰bm

Pola a + u

Baju

@ @ìubi

Dadu

@ @ë…a…

Haru

@ @ë‰bç

Kamu

@ @ìßb×

2

iii.

Madu

@ @ë…bß

Catu

@ @ìmb

Garu

@ @ë‰b™

Jamu

@ @ìßbu

Laku

@ @ì×ü

Padu

@ @ë…bÏ

Satu

@ @ìmb

Wahyu

@ @ïyë

Pola i + a

Bila

@ @ýîi

Dina

@ @bäí…

Tiba

@ @bjîm

Sila

@ @ýî

Pita

@ @bnîÏ

Cina

@ @bäî

Gila

@ @ýî™

Jiwa

@ @aìîu

Nita

@ @bnîã

Riba

bjí‰

Hiba

@ @bjîç

3 i.

ii.

Pola i + i

Bini

@ @îi

Dini

@ @í…

Kisi

@ @ïî×

Misi

@ @ïîß

Cili

@ @ïÜî

Gigi

@ @ïšî™

Lidi

@ @ð†îÛ

Pili

@ @ïÜîÏ

Titi

@ @îm

Pola i + u

Bisu

@ @ìîi

Jitu

@ @ìnîu

Nyiru

@ @ëq

Ribu

@ @ìjí‰

Biru

@ @ëi

Liku

@ @ìØîÛ

Pilu

@ @ìÜîÏ

Siku

@ @ìØî

Tisu

@ @ìîm

4 iii.

iv.

Pola e + a Bela

@ @ýîi

Depa

@ @bÐí…

Hela

@ @ýîç

Kena

@ @bä×

Mega

@ @œîß

Cela

@ @ý

Ela

@ @ýía

Jela

@ @ýîu

Lena

@ @bäîÛ

Pena

@ @bäîÏ

Sena

@ @bä

Pola u + a Buka

@ @Úìi

Duka

@ @Úë…

Huma

@ @bßìç

Lusa

@ @bìÛ

Nusa

@ @bìã

Cuka

@ @Úì

Gula

@ @üì™

Kura

@ @a‰ì×

5 v.

vi.

Pola u + i Bumi

@ @ïßìi

Duri

@ @ð‰ë…

Cuti

@ @ïmì

Guli

@ @ïÛì™

Judi

@ @ð…ìu

Rumi

@ @ïßë‰

Tuli

@ @ïÛìm

Bunyi

@ @ïqìi

Pola u + u Bubu

@ @ìiìi

Duku

@ @ì×ë…

Ulu

@ @ìÛëa

Kutu

@ @ìmì×

Mutu

@ @ìmìß

Suku

@ @ì×ì

Cucu

@ @ìì

Guru

@ @ë‰ì™

Juru

@ @ë‰ìu

Lutu

@ @ìmìÛ

Putu

@ @ìmìÏ

Tugu

@ @ì™ìm

6 SISTEM MENGEJA KATA DASAR DUA SUKU KATA Kata dasar dua suku kata ini boleh dieja melalui dua cara, iaitu dengan cara bebas atau cara berpola: Cara bebas i.

Kata dasar yang berdiri bebas, seperti:

Acar

@ @Ša

Camca

@ @b‚¼

Ekar

@ @ŠØía

Galah

@ @éÛb™

Hidung

@ @Îë†îç

Kitab

@ @lbn×

Buah

@ @êaìi

Dulang

@ @ÍÛë…

Fakir

‫ﻓﻘﲑ‬

Itik

@ @Õînía

Jambu

@ @ìjº

Lampu

@ @ìн

Nanas

@ @ãbã

Parut

@ @pë‰bÏ

Rambut

@ @pìjßa‰

7 ii.

a.

Kata dasar yang tidak boleh berdiri sendiri sebagai kata bebas, tetapi memerlukan imbuhan, seperti:

Kebajikan

@ @åÔîubj×

Meleset

@ @oîîÜß

Kecamuk

@ @Öìßb‚×

Pengaruh

@ @êë‰bÌÏ

Cara berpola

Cara ini dapat dilakukan dengan mengemukakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf-huruf vokal alif, wau dan ya. Contoh bagi suku kata terbuka ialah:

Ka

@ @b×

Ki

@ @ï×

Ku

@ @ì×

Sementara suku kata tertutup pula ialah suku kata yang diakhiri dengan hurufhuruf benar atau bunyi konsonan, seperti:

Bat

@ @oi

Dal

@ @Þ…

Gol

@ @Þì™

Jun

@ @æìu

Las

Þ

Nang

@ @Íã

Ras

@ @‰

8

Cas

@ @

Fat

‫ﻓﺖ‬

Ham

@ @áç

Kam

@ @á×

Man

@ @åß

Ping

@ @ÍîÏ

Sim

@ @áî

Wang

Îaë

Pola-pola ini dapat dibahagikan kepada empat, iaitu: i.

Suku Kata Terbuka + Suku Kata Terbuka

Abu

@ @ìia

Cuci

@ @ïì

Ego

@ @ìšía

Hari

@ @ð‰bç

Judi

@ @ð…ìu

Lili

@ @ïÜîÛ

Buku

@ @ì×ìi

Duri

@ @ð‰ë…

Guli

@ @ïÛì™

Isi

@ @ïía

9

ii.

Kali

@ @ïÛb×

Mula

üìß

Suku Kata Terbuka + Suku Kata Tertutup

Abang

@ @Íia

Cubit

@ @oîiì

Emak

@ @Õßa

Gulung

@ @ÎìÛì™

Ikan

@ @åØía

Kusut

@ @pìì×

Makan

@ @å×bß

Orang

@ @Ήëa

Rumah

@ @éßë‰

Bukit

@ @oî×ìi

Dalam

@ @a…

Elok

@ @ÖìÜía

Habis

@ @îibç

Jujur

@ @‰ìuìu

Lisut

@ @pìîÛ

Nasi

@ @ïbã

Panas

@ @ãbÏ

10

iii.

iv.

Tulis

@ @îÛìm

Wadah

@ @ê…aë

Suku Kata Tertutup + Suku Kata Terbuka

Bangku

@ @ìØÌi

Dengki

@ @ïØË…

Hantu

@ @ìnäç

Jambu

@ @ìjº

Lampu

@ @ìн

Nanti

@ @äã

Cinta

@ @bnäî

Ganti

@ @ä™

Inti

@ @äía

Kunci

@ @ï®ì×

Mandi

@ @ð†äß

Pintu

@ @ìnäîÏ

Serbu

@ @ìiŠ

Undi

@ @ð†ãëa

Suku Kata Tertutup + Suku Kata Tertutup

Bangkang

@ @ÍØÌi

Dinding

@ @Íí†äí…

11

Hantar

@ @ãbç

Junjung

@ @Îì¬ìu

Lantang

@ @Ínãü

Pantas

@ @nãbÏ

Simpan

@ @åÐàî

Cantik

@ @Õînä

Gunting

@ @Íînãì™

Ingkar

@ @ŠØÌía

Kembung

@ @Îìjà×

Majlis

@ @îÜ©

Rentung

@ @Îìnã‰

Tumpas

@ @Ðßìm