navidad

NAVIDAD ( Campanitas que vais repicando ) «« «« ««˙« «« « Œ « « 4 «« ««˙« « « « « ß ====================== lw l ˙« ˙« l...

0 downloads 18 Views 31KB Size
NAVIDAD ( Campanitas que vais repicando )

«« «« ««˙« «« « Œ « « 4 «« ««˙« « « « « ß ====================== lw l ˙« ˙« l «˙« _ˆ l & 4 ˙« lw l ˙« ˙« l w l ˙« = «ˆ«_«« l l Do M l Sol 7 l l Do M l l l l Sol 7 l l Do M l Í l 4 «« _œ»»» « _œ»»» l œ œ»» « œ»» l œ œ»» « œ»» l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l œ œ»» « œ»» l œ œ»» « œ»» l «« _œ»»» _œ»»» Œ l l ====================== l ? 4 ˆ« «ˆ« l »»» » «ˆ« » l »»» » «ˆ« » l ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l »»» » «ˆ« » l »»» » «ˆ« » l ˆ« »œ»»» =l l

BOLERO - FOX

Leopoldo González

on .c om

VOZ

«« « « « « ««jˆ « « « « « «« «« «« ««ˆ« «« «« «« « «« «« «« ««ˆ« «« «« «« « « « « «ˆ« «« «ˆ« «ˆ« «jˆ « « « «ˆ «ˆ ß ====================== l ˆ« « . «ˆ «ˆ =l l & ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ #ˆ« l ˆ« «˙« _««ˆ« _«««ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ #ˆ« l ˆ« «˙« _ˆ««« _««ˆ« l ˆ« « jˆ Fa M l l l l l l l Do 7 Í l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « l « œ»» «« œ»» l « œ»» «« œ»» l » l l ? ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« _««ˆ« l «ˆ« » ˆ« » l «ˆ« » ˆ« = ======================

de

9

SOL MI

««« «««ˆ ˆ««« ˆ««« «« « «« ‰« «« «« «« «« « « «« « « «« « «« « « «« «« . J œ œ » » ˆ ˆ« ˆ« l ß ====================== l ˙« «˙« l ˙« ˆ«« ˆ« = l & »» »» lw l l ˙« «˙« l ˆ« «j ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« l «ˆ ˆ«« «ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ« l w l Do M l l Sol 7 l l l Do M l l l Sol 7 l Sol 7 Í l « œ»» œ» œ»» l «« _œ»»» « _œ»»» l l «« _œ»»» « _œ»»» l œ» œ»» « œ»» l œ» œ»» « œ»» l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l œ» œ»» « œ»» l » l ====================== l ? ««ˆ » »» » l ˆ« «ˆ« l l ˆ« «ˆ« l »» » «ˆ« » l »» » «ˆ« » l ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l »» » «ˆ« = % ««« ««j «« «« « ««˙« Œ «««ˆ ««ˆ« «« «« « «« «« « «« Œ « « ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« «« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ bœJ»» œ»» Jœ»» ««jˆ ˆ ˆ « « ˆ« ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« «j #ˆ« l ß ====================== l& j =l » » » l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l ˙« _ˆ«« _«ˆ« l l l l Do M ll l Do 7 l l Fa M l Í l œ» œ»» « œ»» l «« _œ»»» _œ»»»» Œ l l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l œ»» «« œ»» l ====================== l ? »» » «ˆ« » l ˆ« œ»»» l l ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l ««ˆ« » ˆ« » =l MÚSICA

VOZ

MÚSICA

VOZ

do ac

or

15

w

w

.to

23

«« «« «« « « « « « « « « « « « « « « ««« ˆ««« « « « œJ»» œ»» Jœ»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ˆ««j « « « « « œ « » « « « Œ « « « ˆ « « « « « « « . « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ j ˆ . « « « » « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ j ˆ ˙ « ˆ « ˆ #ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « « » ß ====================== l l l l ˆ« . l& » » » » l ˆ« ˆ« =l l l Do M l Sol 7 l Do M l Fa M l Do M l _œ»» _œ»» l œ» _œ»» _œ»» l _œ»» _œ»» l Íl « « « « « l l l œ » œ œ œ œ »» «ˆ« »» «ˆ« » « » œ» »» « »» «ˆ« » « » « »» «ˆ« »» «ˆ« » « » « «ˆ« «ˆ« » l «ˆ« =l « l »» «ˆ« l l «ˆ« » ====================== l ? ˆ« » » l

w

29

JAGZ-VA-ESP

NAVIDAD 1

%% MÚSICA «« «« «« «« « «« «« «« ««« «««ˆ «« ««« « Œ «« «« «« ««ˆ« «« «« «« « «« «« «« ««ˆ« «« «« «« « ˆ« ˆ« jˆ ˆ« « = ˆ« ˆ« . ˆ« «ˆ «ˆ “ { «˙« _ˆ«««_««ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« #ˆ« l ˆ« «˙« _««ˆ«_ˆ««« l ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ #ˆ« l ˆ« «˙« _«««ˆ_««ˆ« l j ˆ«« ˆ« l ß ====================== l& j Sol 7 l “ Do M l l l l Do 7 l Fa M l _œ»» _œ»» l « _œ»» _œ»» l « _œ»» _œ»» l « _œ»» _œ»» l « _œ»» _œ»» l œ « œ l “ Íl « œ œ » » »» «« »» «ˆ« » »»œ» Œ «ˆ« » «« » «ˆ« » «« » «ˆ« » «« » «ˆ« » «« » « »»» «ˆ« »»» œ » » l ? » ˆ« “ { ====================== ˆ« l ˆ« l ˆ« l ˆ« l «ˆ« =l »» l

on .c om

35

VOZ «« «« « « « « 1.« 2. « « ««jˆ « « « «« «˙« «˙« «« «« « «« «« «« «« «« « «« «« « «« «« ˆˆ « « Jœ»» œ»» . ˆˆˆˆ «« «« «« «« «˙« «« w «« . ˆˆ ˆ « ß ====================== l& l» » l l ˙« l l «˙ {” ˙« l ˆ« . «j ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ= #ˆ«« l l l Sol 7 l l Do M l Sol 7 l ” Do M l Sol 7 l l _»œ» _»œ» l œ» œ» l œ» œ» ” « _»œ» _»œ» l œ» œ» l œ» œ» l l l l Íl œ œ « » » « œ œ » » «ˆ« »» «« »» œ»» »» «ˆ« » «« » œ»» »» «« »» œ»» »» «« »» «ˆ« » «« » œ»» »» «« »» œ»» »» «« »» » « » l ? «ˆ« l ˆ« » l l ˆ« l » ˆ« l » ˆ« {” ====================== ˆ« l » ˆ« l » ˆ« =l

de

42

«« « «« « « «« «« «« « « «« « « « Œ «« «« «« ««ˆ« «« «« « Œ « « ˆ« l ˆ« ««ˆ «ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« l «˙« _«««ˆ_««ˆ« l l #ˆ« l l& w l ˙« «˙« l ˙« «ˆ« ˆˆ l l «˙« _«««ˆ_««ˆ« l ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ= ß ====================== Do M l l l Sol 7 l l Do M l l De % a %% l l Do M l l Í l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l œ»» « œ»» l œ»» « œ»» l «« _œ»»» _œ»»» l l y sigue l l «« _œ»»» _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l l ? ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l œ»»» » «ˆ« » l œ»»» » «ˆ« » l ˆ« »œ»»» Œ l l l l ˆ« »œ»»» Œ l ˆ« «ˆ« =l ====================== MÚSICA

CORO DE VOCES BLANCAS

do ac

or

50

CORO DE VOCES BLANCAS

VOZ

«« « « « « « ««« ˆ««« ˆ««« ˆ««« « « « « « « «« « « « « «« «« «« ««ˆ« «« «« «« « « « ««j « « « ˆˆ « « . « « « « « « œ J œ » » ˆ ˆ ˆ jˆ « ˆ jˆ . « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « ˆ« ˆ« l ß ====================== l & «ˆ «ˆ« «˙« _ˆ««_«ˆ« l ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ #ˆ« l ˆ« «˙« _««ˆ_«ˆ« l l »» »» l w =l l l l l Do 7 l Fa M l l Sol 7 l Do M l l _»œ» _»œ» l l l Í l «« _»œ»» « _»œ»» l «« _»œ»» « _»œ»» l «« _»œ»» « _»œ»» l »œ «« »œ l »œ «« »œ l « œ»» œ » « » «« » » « œ » » » » » ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « » » « « « « » » » » « » l? l «ˆ« l ˆ« » l ˆ« =l l ====================== ˆ« l ˆ« l ˆ« l «ˆ«

w

w

.to

58

«« « «« «« « «« U « « « « ˙ ˙ ˙ l & « «˙« l w l ˙« « l w l « «˙« l w l ˙« ˙« l _www =” ß ====================== l l Sol 7 l l Do M l l Sol 7 l Sol 7 l Do M ” ” Í l «« _œ»»» « _œ»»» l œ»» « œ»» l œ»» « œ»» l «« _œ»»» « _œ»»» l «« _œ»»» « _œ»»» l œ»» « œ»» l œ»» « « l _www œ œ œ œ » « » » » w =” l ? ˆ« «ˆ« l »» » «ˆ« » l »» » «ˆ« » l ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l »» » «ˆ« » l »» » «ˆ« ˆ« l u ====================== RE SOL SI MÚSICA Y CORO

w

65

JAGZ-VA-ESP

NAVIDAD 2