KERAJAAN JOHOR, 1721-1824: MENELITI PENGLIBATAN DAN

Download Republik Indonesia pada tahun 1945, dan Persckutuan Tanah Melayu mencapai ... peperangan ini, lohor, mendapat b...

0 downloads 85 Views 3MB Size
KERAJAAN JOHOR, 1721-1824: MENELITI PENGLIBATAN DAN PERANAN BUGIS-MAKASSAR Abdullah Zakaria bin Ghazali* Pendahuluan Makalah ini abn memberi tumpuan kepada penglibatan dan peranan orang Bugis-Makassar dalarn kcrajaan Johor pada tahun 1721 hingga 1824. Tahun 1721 memperlihatkan pcnglibatan dan peranan Opu Bugis Lima Bersaudara. iaitu Daeng Parani. Daeng Marewah, Daeng Chelak. Daeng Menambung dan Daeng Kemasi membantu Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalili Riayat Shah IV mendapatkan takhta kerajaan Johor daripada Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah (atau lebih dikenali sebagai Raja Kechi!). Keturunan Opu Bugis Lima Bersaudara ini terus memainkan peranan dalam kerajaan Johor sehinggalah kerajaan Johor dipecahkan oleh kuasa barat, Belanda dan British melalui Pe~janjian London pada tahun 1824. Mulai tahun 1824. kawasan dari Pulau Singgapura ke bawah, termasuk Pulau Riau dan Lingga di bawah pengaruh Belanda; manakala kawasan rnulai Pulau Singgapura ke atas di bawah pengaruh British. Pembahagian pengaruh ini berterusan sehingga lahirnya Republik Indonesia pada tahun 1945, dan Persckutuan Tanah Melayu mencapai kCll1erdckaan pada 31 Ogos 1957. Dcngan lain perkataan Pulau Riau dan Lingga mcnjadi sebahagian daripada Ncgara Indonesia.

Selayang Pandang Kerajaan Johor Kesultanan Johor dari tahun 1528 hingga 1885. seterusnya bertakhta hingga hari ini terdiri daripada tiga kcluarga. Keluarga pertama ll1enduduki takhta kerajaan Johor dari tahun 1528 hingga 1699 adalah berasal dari kcturunan kesultanan Melaka; keduanya mulai 1699 hingga 1885, keluarga Bendahara. dan mulai tahun 1885 hingga ke hari ini diduduki oleh kcluarga Temenggung. Keturunan Melaka yang mengasaskan kerajaan Johor pada tahun 1528 ialah Raja Ali. putcra Sultan Mahmud Melaka dengan Tun Fatimah binti Bendahara Tun Mutahir. Baginda ll1emakai gelaran SultanAlauddin Riayat Shah (1528-1564). Pada tahun 1539, Sultan Alauddin Riayat Shah I menghadapi saingan Aceh. Pada tahun terscbut Sultan Alauddin

t

Penulis ialah Proksor Ibscn (kell1udiannya Jan Muller) tiba di Pulau Lobam. Kapal ini terdiri 21 kelasi Eropah. dua askar Eropah, tiga pasukan meriam, lima Portugis, 29 askar humiputera, dua Arah. cnam Cilla. kesemuanya beljumlah 67 orang. Scmentara itu sebuah perahu mcimbawa 25 orang bUllliputcra. Dcngan itu jUll1lah kckuatan yang datang seramai 92 orang. Ketika mcnunggu bantuan dari Melaka, angkatan Belanda di Pulau Lobam menyckat perahu memasuki Riau, antaranya merampas muatan perahu tersebut. Kel11udiannya datang angkatan hantuan ke Pulau Lobam pad a 17 Julai 1783; kapal Ondememer memhawa 3fJ orang kclasi, dan 14 askar bumiputera; Ciceroa, 12 orang Eropah, 4 kelasi bUll1iputera, empat orang Arab, empat orang Cina. seorang askar Eropah, dan 47 orang askar bumiputera; JoilwlIlO. scmbilan kclasi Eropah. dua kclasi bUll1iputera, 12 Cina, seorang Eropah dan 48 orang a~kar bumiputera. Kekuatan scluruh bantuan ini beljumlah 196 orang. Pengunduran ke pintu Selat Riau ini tidak disetujui oleh pemerintah Belanda di Melaka: mereka mcngarahkan pasukan Belanda kembali berhampiran Pulau Penyengat, dan mcnghalang kapal-kapal Riau keluar. Sementara itu pemcrintah Melaka berjanji akan menghantar bantuan tambahan. Kemudiannya akhir Ogos atau awal September l783 bantu an dari Melaka tiba oi Riau. Kali ini kapal De Jonge Hugo, di bawah pimpinan Kapten loh. Herm. Comel (kemudiallnya dipimpin oleh Leftcnan J. Gallo), bersall1a 22 orang Eropah, lapan kelasi bumiputera. 12 kelasi Cina, 26 askar Cina, 27 askar Melayu, dan tiga orang pasukan mcriam; kapal lViI/em Free/erik. di bawah Kapten Pieter Levis, bersama 49 kclasi Eropah, 22 kelasi bumiputcra. 18 askar bumiputera. cnam kelasi Portugis.lapan kclasi Mclayu, 20 Cina. 13 sipaijer.l. 2fJ askar Mclayu.

Xl)

Ihid .. him. 1XS-\ X6.

58

h,.lR\JAA:-'; JOHOR, 1721-IX2'1 MFNUJTI P[~(iLlB ..\TA:--; UA:--; PERAI\AN Hl!CiIS rvlAKASSAR

13 i' '1:,\IlI!l; ,/1' i-{III/de/{/ar. bcrsama 20 kelasi. dan 13 askar hurniputcra. Kekuatan tambahan ,)rang. Kill! plI1lll ll1a,"lIk Kuala Riau dikepung olch angkatan Belanda. Walaupun demikian 1,.Tclapat Juga pcrahu yang hcrjaya mcloloskan diri daripada kcpungan tersebut. Pada waktu 111hllh ..21 ~cplcll1her 17X3. angkatan Riau yang tcrdiri daripada 40 huah perahu besar mcnycrang ,1Ilgi--alan Jklanda. Angkatan Riau ini ditcrnhak oleh kapal [)o/phijll. Kcmudiannya pada w,lktll pClang angkatan Riau rnengubah tcktik serangan di mana berpccah dlla: 13 buah perahu Illcnycrang kapal Hot ell'/' Linde Jan 27 huah lagi menyerang kapal Do/phijn. Pcrtcll1puran hcrlarutan ,chingga scnja. Kapal Hofder Linde di hawah Kapten C.F Wintcrheijn bcrundur i--.cran:l tidak Japa! bertahan daripJa scrangan angkatan Riau. Walaupun bcgitu kapallJolphijn Ill'rjaya I11cngundurkan angkatan Riau. Oleh kerana Lcftrcnan Hcrmanus Driesman hL'\ tanggllngjawab Il1cncadangkan memotong tali sauh dan kapal Ho{ der Linde berundur dIiaporLm kc Melaka mcnycbahkan beliau diturunkan pangkat sehagai kelasi dengan gaji ,cmhilan florin scbulan. Pcrkcrnhangan yang dialarni angkatan Belanda ini dibimbangi olch Togcr Abo. Selain Illcn[2hadapi kckurangan rnakanan dan bekalan pcrang. tcntcra discrang penyakit. seperti ceret [1crc!. dan scmangat bcrjllang dan disiplin ll1erosot. Namun bcgitu pcmerintah Melaka tetap dl'll[2an rancangan I1lcnguasai Riau. Kapal [)o/l'iJijn, [)e jonge Hugo. dan Malakkas' Welvaren dipl'l1angi!ungjawahkan mcngepung Riau. Scmcntara itu kapal-kapallain diarahkan berada dikcdudukan bcrhampiran an tara satu sama lain. Tujuannya dapat menangkis dengan mudah ,crangan angkatan Riau. Kcpungan ini diharapkan dapat mengalahkan Riau kerana Belanda llll'llLiapat laporan Riau rnenghadapi kckurangan beras. dan harganya rnelonjak naik 20 ringgit Scpanyol sepikul.'JII Setdah bcrpcrang kira-kira sembi Ian bulan (setengah mcnyatakan II bulan). keduaLiua pihak Raja Haji dan Pieter Jacob van Braam ingin berdamai. Pihak Belanda berkeras Ilicmoa'v\a kapal bcsarnya memasuki Sungai Riau kctika berunding. Cadangan ini ditolak olch Raja Haji. Dengan itu pcrang meletus semula.,!1 Pemcrintah Bctawi menghantar kapal de IJiUII/Ollt di bawah pimpinan Kapten Jacob frederiks dengan kekuatan 196 orang askar Eropah. 135 askar bumiputera ke Riau. Dalam pada itu pemerintah Belanda mempersoalkan pirnpinan Togcr Abo dalam misi rnengepung dan mcnguasai Riau. Dengan itu Gabenor Melaka menghantar Jua pcgawai baru: Arnoldus Franciscus Lemker dan Hoijnek van Papcndrecht untuk mengambil al ill pimpinan Kapten Toger Abo. Scbaik sahaja tiba di Riau. Arnoldus Franciscus Lcmker dan lIuijnck van Papendrecht mcnyusun rancangan menyerang dan menakluki Riau. Amoldus Frallciscus Lemker mengetuai kapal Mulakka's We/I'aren dan Hoijnek van Papendrecth I1lcl1limpin kapal Sneilheid mengepalai angkatan Belanda menyerang Senggarang. Pulau Pcnycngat. dan Tanjung Pinang pada 6 Januari 17R4. Angkatan Bclanda melepaskan tembakan kc arall kuou pel1ahanan Riau. Angkatan Riau pula membalas tembakan angkatan Belanda itu. TCl1lbakan angkatan Bdanda ini menyebabkan bcbcrapa buah kubu Riau musnah. dan beberapa kapal rosak atau ditcnggelamkan Perkembangan ini menunjukkan angkatan Riau mcngalami kckalahan.

(hi.!]

:111 hl'rllll.li,Ul.1i)6

'Ill 'II

Cih"lih DKK (Pel1lerjemah), Be/wll/a