Chandrayaan 2 workshop

ಜ ಾಹ ಚಂದ ನಮ ಸ ಷಯಗಳ ಾಕ ಚಂದ ಕ ೕಷ ೕ ಾ ಚಟುವ ೆಗಳ ೈ ಎಜು ೇಷ ಚಂದ ೕಪದ ಆ ಾಶ ಾಯ ೇ ಆದರೂ, ಅದರ ಕು ತು ೆ. ಈ ಜ ಾಹ ಾ “...

0 downloads 70 Views 158KB Size
ಜ ಾಹ

ಚಂದ ನಮಷಯಗಳ

ಾಕ

ಚಂದೕಷ

ಚಟುವ

ೆಗಳ

ೈ

ಎಜು ೇಷ

ಚಂದ

ೕಪದ ಆ ಾಶ ಾಯ ೇ ಆದರೂ, ಅದರ ಕು ತು ೆ. ಈ

ಜ ಾಹ

ಾ “ಚಟುವ

ಬ ಗ ನ

ೆಹರು ಾ ಾಲಯ

ೆಂಗಳ ರು ಅ ೋ

ಾನ – 2 ಇನೂ ೆ ನ

ಈ ಸಂದಭ ದೆಗಳ

ಚಂದಗಳನು ಒದ ಸುತ ೆ ಎಂಬೆಹರು

ಾನ – 1

ಾಕಷುಾ ಾಲಯವ

ಾನ ಸಂವಹನ ಾರರು ಮತು

ಸುವ ೆ ೕಯ ನಮ ಾ

ಾ ಚಂದ , ಚಂದ ನ

ಮತು ೆಟ ಗಳ ಎತರವನು ಅಂ ಾ ಸುವ ದು ಇ ಾ

ಚಟುವ

ಸಳೆ. ಚಂದ ನ

ಚಂದ ನ ಭ ಮ ೆ ಮತು ಪ ಭ ಮ ೆ, ಸಮಯ ಸೂ

ಾಂಕ ಮತು ಸಮಯ

:

4 ೆ ೆ ಂಬ

:

ಜ ಾಹ ೕ

ೆಗಳನು ಇ

2019 - ೆ ಾ

ೆ.

ೕ ೆ ಇ ೆ.

ದೂರದಶ ಕ ಮತು ಚಂದ ನ ಕು ತು

ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚ

ಯ ೇ ರುವ

ಗಳನು ಒದ

ಚಂದ ” ಎಂಬ ಒಂದು ನದ ಾ ಾ ಗರವನು ಆ

ೆಗ ಂದ ಆರಂ

ಸಂಗ ಗಳನು ಚಟುವಾವ

ೆ. ದು ೊಂ ರುವ ಂ ಾವ ೆಗಳ ,

ೕ ನ ಕು ಗಳ ಅಗಲ ಚ

ಸ ಾಗುವ ದು.

ೆ 10 ಂದ ಸಂ ೆ 4 ರವ ೆ ೆ

ೆಹರು ಾ ಾಲಯ

. ೌಡಯ ರ ೆ, ೈ ೌ ಂ

ೆಂಗಳ ರು– 560 001 ಅಭ

ಗಳ ಸಂ ೆ

:

ಶುಲ

:

40 ತ ಾ ರೂ.450/- (ಖ ೋಳ ಖ ೋಳ

ಾನ

ಾನ

ೆ ನ

ವರಗ

ಾ ದೂರ ಾ

ೆ)

:

ಚಂದ ನ ಂ ಾವ ೆಗಳ , ಚಂದ ನ ಭ ಮ ೆ ಮತು ಪ ಭ ಮ ೆ, ಇನೂ ಮುಂ ಾದ ಪ ಕರಗಳನು

ಅನು ಒಳ ೊಂ

ಾ ಪಜ , .ಎ .ಎ . . 3

ೕಡ ಾಗುವ ದು.

- 2237 9725 / 2226 6084 ಅಥ ಾ

http://www.taralaya.org/announcements.php ಅನು ಸಂಪ

.

JAWAHARLAL NEHRU PLANETARIUM Bangalore Association for Science Education

Moon through Activities Moon being our immediate celestial neighbour, there are a lot of things unexplored and unveiled about it. Chandrayaan – 1 provided a lot of information and Chandrayaan – 2 is expected to provide even more. At this peak time of curiosity about Moon, Jawaharlal Nehru Planetarium, Bengaluru, will be organising a one day workshop entitled “Moon through Activities” for Science Communicators and Teachers. Interesting aspects of Moon that are learnt through naked eye observations, Telescopic studies and Lunar missions will be discussed through activities. Activities pertaining to Phases of Moon, Rotation and Revolution of Moon, Moon as a time indicator, estimating the size of craters, height of lunar mountains etc. are some of them to be discussed. Date & Time

:

4th September 2019 between 10am & 4pm

Venue

:

Jawaharlal Nehru Planetarium Sri. T Chowdaiah Road High Grounds Bengaluru – 560 001

No. of participants

:

40

Charges

: Rs.450/- per head (includes Astronomy Kit)

ASTRONOMY KIT containing Phases of Moon, Rotation and Revolution of the Moon, Jigsaw Puzzle, GSLV 3D etc. will be provided to the participants. Further details may be obtained from Jawaharlal Nehru Planetarium on 2237 9725 / 2220 3234 Or visit our website: http://www.taralaya.org/announcements.php