bbm3401 1294218211

SINIOPSIS KURSUS NAMA KURSUS BAHASA MELAYU TINGGI (Adv anc e d Mal ay Language) KOD KURSUS BBM3401 KREDIT 3(3+0) J...

2 downloads 100 Views 4MB Size
SINIOPSIS KURSUS NAMA KURSUS

BAHASA MELAYU TINGGI (Adv anc e d Mal ay Language)

KOD KURSUS

BBM3401

KREDIT

3(3+0)

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN

I20 jam per semester

PRASYARAT

Tiada

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajar dapat:

1.

2.

mengenal pasti penggunaan bahasa Melayu baku dalam wacana lisan atau tulisan menghuraikan aspek penting dalam pembakuan bahasa

3. 4.

:

SINOPSIS

mempamerkan keterampilan menggunakan bahasa Melayu tinggi mengembangkan kemahiran berkomunikasi.

Kursus ini merangkumi aspek dan fungsi bahasa, pembakuan bahasa, bahasa sebagai wahana ilmu, penyajian lisan dan tulisan, serta peluasan kosa kata.

Qhis course covers aspects and functions of language, language standardization, language as a medium of lcnowledge, oral and written presentations, and expansion of lexical items).

KANDUNGAN

KULIAH

:

1.

Perkembangan bahasa Melayu

o o

Konsep bahasa Melayu tinggi Tahap perkembangan bahasa Melayu

2.

Aspek bahasa dan fungsi bahasa o Aspek bahasa o Penggunaan dan fungsi bahasa

3.

Pembakuan bahasa

o o o o o o

Konsep bahasa baku dan pembakuan bahasa Sistem ejaan rumi baharu bahasa Melayu Peristilahan Perkamusan Sebutan Tatabahasa

4.

Bahasa Melayu sebagai wahana

o o o

ilmu

Ciri bahasa ilmu Laras bahasa Gaya bahasa

5. Penyajian lisan dan tulisan

o o o

PENILAIAN

Kesopanan berkomunikasi berdasarkan neka bahasa

Penyajian lisan Penyajian tulisan

6.

Peluasan kosa kata bahasa Melayu Proses dan kaedah Pembaharuan dan pembentukankata.

:

Tugasan

o o

-30%

(Tarikh akhir: I4hafi sebelum peperiksaan akhir) Peperiksaan Pertengahan - 30% Jenis soalan: Aneka pilihan

o o o o

jumlah soalan: 60 soalan Anggaran jangka masa: l jam 15 minit Unit-unit terlibat: Unit 1 - 3 (unit 3,topik Jangkaan

| &2

sahaja).

Peperiksaan Akhir - 40% Jenis soalan: Aneka pilihan

o o o o

RUJUKAN

jumlah soalan: 60 soalan Anggaran jangka masa: I jam 15 minit Unit-unit terlibat: Unit 3 (topik 3-6) - Unit Jangkaan

6.

:

1.

Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2. Awang Sariyan. (2006). Warna dan 3.

Suasano

Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid Onn, Hashim Hj. Musa & Abdul Hamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. Nik Safiah Karim. 5.

(2001). Liku-Liku Bahasa. Shah Alam: K. Publishing Sdn. Bhd. Zaidi Ismail. (2008). Di Sebalik Kata. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

12t15t2010

12t15t2010

12t15t2010

ER.*$--lt]ffi Hl-lJ==u Tn,,rK r, qrertr^,, tr laar\r Dr BAHARU BAHASA MELAYU

i*}TJ;'=

rr'

,,1

tr'r Pola-pola keselarasan huruf vokal untuk ::: 'mengeja kata jati bahasa Melayu '' '' ffi eota-pola kekecualian keselarasan huruf vokal'

;;::

,;;lg untuk mengeja kata pinjaman :, Ejaan kata serapan daripada bahasa ;irtilt$tl

iIffi

lnggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain eiaa" kata serapan daripada bahasa

'

Arab '-

MAKLUMAT TUGASAN BBM34O1 BAHASA MELAYU TINGGI TAJUK Sila

pilih salah satu daripada tajuk berikut:

l. Kedudukan bahasa Melayu dalam gagasan satu Malaysia. ) Implikasi pengajaran dan pembelalaran dalam bahasa Inggeris di

pengajian tinggi di Malaysia kepada kedudukan bahasa Melayu. J. Penjenamaan semula bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. 4. Peranan bahasa Melayu dalam pembinaan jati diri rakyat Malaysia. 5. Bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa.

institusi

F'ORMAT

-

Muka hadapan tugasan hendaklah menggunakan format yang disediakan oleh

pihak PPL. Format kandungan adalah seperti berikut.

Kandungan

1.0

Halaman

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1.2 objektif (i, ii, iii) 1.3 Kaedah 1.4 Batasan 1.5 Definisi Konsep

2.0

3.0

TOprK

2.1 2.2 2.3

5.0

1)

Subtopik 2 Subtopik 3

TOprK 2 (BERDASARKAN OBJEKTTF 2) 3.1 Subtopik I

3.2 3.3 4.0

(BERDASARKAN OBJEKTTF Subtopik I 1

Subtopik 2 Subtopik 3

TOprK 3 (BERDASARKAN OBJEKTIF 3) Subtopik 1

4.1 4.2 4.3

Subtopik 2 Subtopik 3

KESIMPULAN

BIBLIOGRAFI (sekurang-kurangnya

10 rujukan yang dinyatakan dalam teks)

LAMPIRAN (ika ada) PANDUAN

. '

' . '

Kertas kerja ini dibuat secara individu. Panjang kertas kerja ialah antara 4000 hingga 5000 patah perkataan, ditaip dua langkau bagi dengan menggunakan font Rumi Times N"w Romanbersaiz 12. Tugasan yang dihantar hendakl ah yang asli, bukan yang fotostat. Tidak dibenarkan memplagiat hasil kerja orang lain. Comb binding, cover plastik atau yang berhias dengan warna-warni tidak digalakkan

PENYERAHAN

-

ini hendaklah dihantarkan dalam bentuk bercetak (hardcopy) selewatlewatnya dua minggu sebelum peperiksaan akhir bermula. Penghantaran Tugasan

kertas kerja hendaklah dilakukan melalui pusat pembelajaran masing-.nuii.rg.

SKEMA MARKAH Markah penuh untuk tugasan adalah 30o/o. ra dinilai berdasarkan: Kategori Isi

Markah

t6

Bahasa

6

Format

4

Bibliografi 2 Tarikh Hantar 2 Jumlah

30

MAKLUMAT PENSYARAH Dr. Adi Yasran Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor Tel : 03 -894 687 61, e-mel : [email protected] Laman web : http ://www. fbmk.upm.edu.my/-adi

WAKTU PERUNDINGAN 8.00 pagi

- 4.00 petang (Isnin - Jumaat). Tertakluk

kepada kelapangan pensyarah.