BBM 5402 Kuliah 6 RUMUSAN TOPIK

5/18/2017 1 2 Zazh/UPM Rumusan  Idea utama analisis kontrastif adalah untuk mengenal pasti kawasan kesukaran bahasa ...

16 downloads 141 Views 200KB Size
5/18/2017

1

2 Zazh/UPM

Rumusan  Idea utama analisis kontrastif adalah untuk mengenal pasti kawasan kesukaran bahasa terutama bahasa asing yang dipelajari oleh penutur B2 melalui perbandingan secara sistematik dua bahasa dan budaya, (Robert Lado, 1957 ).  Sekiranya terdapat persamaan antara kedua-dua bahasa dan budaya, kesukaran dalam pembelajaran tidak mungkin dijangka , namun sekiranya terdapat perbezaan, maka kesukaran pembelajaran adalah dijangkakan.  Jika terdapat lebih besar perbezaan, lebih besar pula tahap kesukaran yang dijangkakan .

BBM 5402 Kuliah 6 Rumusan Prof.Madya Dr. Zaitul Azma bt Zainon Hamzah Zazh/UPM Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM

3 Zazh/UPM

• Kelemahan pendekatan analisis kontrastif (AK) sebagai peramal kesilapan menjadi semakin jelas. • Pertama, Lado (1957 ) berusaha untuk mengenal pasti kawasan-kawasan kesukaran pembelajaran bahasa menggunakan analisis kontrastif supaya dengan memperlihatkan perbezaan akan dapat digunakan untuk meramalkan kesilapan. • Bagi ‘kesilapan yang berpunca daripada kecuaian’ AK memperlihatkan pelajar sebagai penerima pasif terhadap gangguan bahasa yang beroperasi di luar kawalan pelajar .

4 Zazh/UPM

 Kedua, daripada analisis kontrastif diandaikan bahawa kesilapan berpunca semata-mata daripada gangguan bahasa pertama.  Kajian analisis kesalahan, bagaimanapun , telah menyatakan bahawa kesalahan tertentu akan berulang dalam kalangan pelajar bahasa B2 daripada pelbagai latar belakang.  amat berkaitan dengan kesukaran intrinsik subsistem yang terlibat daripada pengaruh silang bahasa .

1

5/18/2017

5 Zazh/UPM

6 Zazh/UPM

• Corder , menggunakan pendapat Chomsk dalam menjelaskan perbezaan antara “ kesalahan disebabkan ketidakcekapan " dengan kesalahan disebabkan prestasi " . • Kesalahan (error) disebabkan tiada kecekapan. • Kesilapan ditandai dengan prestasi atau hasil daripada kecuaian dan tersilap lidah/ tersasul • ( Corder 1967: 166 ) .

 Analisis kontrastif memperlihatkan bahawa kesilapan hanya mempunyai satu sebab, iaitu pengaruh daripada ibu pertama.  Walau bagaimanapun, telah didapati bahawa faktor intralingual dan interlingual sering bergabung untuk menghasilkan kesalahan .

7

Prosedur untuk analisis kesalahan terdiri daripada lima peringkat seperti yang dihuraikan oleh Corder (1974 ), iaitu • pemilihan korpus bahasa • mengenal pasti kesilapan dalam korpus • pengelasan terhadap kesilapan-kesilapan yang dikenal pasti • penjelasan terhadap punca berlaku kesilapan • penilaian terhadap kesilapan

8

Zazh/UPM

• " Bahasa antara (Interlanguage - IL) “ merujuk kepada bahasa perantaraan antara bahasa 1 dan bahasa 2 iaitu bahasa sasaran

2

5/18/2017

9 Zazh/UPM

• • • • • •

10 Zazh/UPM

Lima cara atau proses terhasil bahasa antara Pemindahan bahasa pemindahan latihan strategi pembelajaran B2 strategi komunikasi B2 Generalisasi berlebihan peraturan B2

• Selinker menjelaskan: • pemindahan bahasa - berpunca daripada gangguan bahasa pertama. Atasi dengan menekankan peranan aktif pelajar. • pemindahan latihan - kesan pengajaran yang buruk/lemah . • Strategi L2 pembelajaran - termasuk pelbagai percubaan untuk memudahkan sistem yang dipelajari oleh pelajar

11 Zazh/UPM

• strategi komunikasi L2 - berdasarkan data pengeluaran/pertuturan semata-mata. • tumpuan penutur adalah untuk mendapatkan perkataan bagi membolehkan penutur itu mencapai tujuan komunikasi. • Interlanguage pragmatic

12 Zazh/UPM

• Generalisasi berlebihan peraturan L2 - proses seperti memanjangkan morfem " -ed " untuk membentuk bahasa/kata kerja menerangkan waktu yang berlalu bagi kata kerja yang tidak perlu.

3

5/18/2017

13

14

Zazh/UPM

Zazh/UPM

Tiga peringkat IL

Latihan 2

• Basilek • Mesolek • Akrolek

• Berikan punca serta contoh berlakunya lima proses bahasa antara dalam kalangan penutur B2.

15 Zazh/UPM

Sekian, terima kasih.

4