BBM 5402 Kuliah 5

  Prof.Madya Dr. Zaitul Azma bt Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM Zazh/UPM    1 Selinker (1972...

6 downloads 181 Views 320KB Size
Prof.Madya Dr. Zaitul Azma bt Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM

Zazh/UPM1

Selinker (1972): bahasa transisi yang biasa lahir daripada persekitaran pembelajaran bahasa pelajar secara urutan (successive acquisition) apabila pemboleh ubah sosiolinguistik utamanya ialah ketidakhadiran rakan sebaya yang merupakan penutur asli bahasa sasaran. Sekiranya pembelajaran tersebut tidak dikawal selia, sistem bahasa tersebut akan berkembang menjadi dialek dalam bentuknya tersendiri. Zazh/UPM

1. Jenis bahasa yang dihasilkan oleh penutur normal dalam proses mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. 2. sebagai “lingua franca”. 3. Satu sistem linguistik yang dibangunkan oleh penutur bahasa kedua

Zazh/UPM

3

2

Menghuraikan bahasa antara sebagai pengetahuan bahasa kedua yang sistematik dan bebas daripada bahasa pertama dan bahasa kedua. Ellis (1994) menjelaskan antara "order" untuk merujuk pada pola di mana ciri-ciri bahasa yang berbeza akan dikuasai dan "urutan" untuk menunjukkan pola di mana sebuah ciri bahasa tertentu diperoleh.

Zazh/UPM

4

1

Selinker (1969), bahasa antara ialah sistem bahasa yang ada pada pelajar B2 yang belum menguasai B2. Selingker menggunakan istilah ini untuk menerangkan peringkat peralihan bahasa pelajar daripada B1 kepada B2.Mengikut Selinker, bahasa antara pelajar B2 ialah sesuatu yang dinamis dan tidak dapat dihuraikan dari segi B1 atau B2, walaupun dipengaruhi keduadua bahasa tersebut.Bahasa antara ialah peringkat-peringkat peralihan antara B1 dengan B2 dan sentiasa berubah-ubah semasa pemerolehan B2.Zazh/UPM

5

Atau pelajar membuat generalisasi berlebihan terhadap bahasa sasaran dalam berbicara atau menulis dan mencipta inovasi. Suatu bahasa antara idiosyncratically ( bersifat kebiasaan peribadi) berdasarkan pengalaman belajar 'dengan L2 itu.

Zazh/UPM

Hal ini menimbulkan fosil dalam tahap perkembangan bahasa tersebut. 

Zazh/UPM

7

Bahasa antara adalah suatu sistem linguistik yang muncul dan telah dibangunkan oleh seorang pelajar bahasa kedua (atau L2) yang belum mahir dalam bahasa sasaran (target Language) lalu mempertahankan ciri-ciri bahasa pertama mereka (atau L1), Penutur bahasa kedua tidak menguasai kecekapan berbahasa sepenuhnya tetapi hanya hampir memenuhi kehendak bahasa sasaran

6

Fosilisasi IL adalah satu peringkat dalam pemerolehan bahasa kedua. Ia merujuk kepada pemberhentian tetap akan kemajuan ke arah TL (bahasa sasaran) . fosilisasi IL boleh berlaku walaupun terdapat percubaan yang bersungguh semasa proses pembelajaran ( Selinker , 1972 ). Fosilisasi termasuk item-item, kaedah, dan subsistem yang pelajar L2 cenderung untuk mengekalkan dalam IL mereka. hal ini berlaku terutamanya dalam sistem IL pelajar L2 yang dewasa

Zazh/UPM

8

2 

BA berdasarkan teori ‘struktur psikologi tersembunyi di dalam otak manusia’ yang mana hanya menjadi aktif apabila seseorang mencuba mempelajari B2

 

Interlanguage, Selinker 1972 Interlanguage is based on the theory that there is a "psychological structure latent in the brain" which is activated when one attempts to learn a second language. Larry Selinker proposed the theory of interlanguage in 1972, noting that in a given situation the utterances produced by the learner are different from those native speakers would produce had they attempted to convey the same meaning. This comparison reveals a separate linguistic system. This system can be observed when studying the utterances of the learners who attempt to produce a target language norm.

Zazh/UPMapproximate system’ (sistem sama), (Nemser 1971),‘transitional competence’ (kecekapan transisi) (Corder 1967), atau‘idiosyncrsatic dialect’ (dialek tersendiri) (Corder 1973).

9Pemindahan bahasa: beberapa item, peraturan, dan subsistem bahasa antara kemungkinan akan terbentuk daripada pemindahan bahasa ibunda Pemindahan latihan: beberapa elemen bahasa antara kemungkinan akan terbentuk daripada sifat-sifat proses latihan yang digunakan untuk mengajar bahasa kedua.

Zazh/UPM

11

yang

hampir

Zazh/UPM

Sistem ini diistilahkan ‘interlanguage’ (bahasa antara’ (Selinker 1969, 1972),

10

Strategi pembelajaran bahasa kedua: beberapa elemen bahasa antara kemungkinan akan terbentuk daripada pendekatan berhubung bahan yang dipelajari. Strategi-strategi komunikasi bahasa kedua: beberapa elemen bahasa antara kemungkinan akan terbentuk daripada cara manusia belajar berkomunikasi dengan penutur-penutur jati bahasa sasaran. Generalisasi berlebihan bahan linguistik bahasa sasaran: beberapa elemen bahasa antara kemungkinan terbentuk daripada generalisasi berlebihan tentang peraturan dan sifat semantik bahasa sasaran. Zazh/UPM

12

3

Bersifat dinamis iaitu berubah-ubah dari semasa ke semasa. Menurut Corder (1981), sistem ini sementara dan mengalami perubahan dari semasa ke semasa Richards, 1974) proses pembelajaran bahasa ialah proses percubaan untuk membina andaian-andaian tentang bahasa sasaran. Justeru pelajar sentiasa mengubah sistem bahasa antara apabila didedahkan kepada unsur-unsur yang baharu.

Zazh/UPM

13

Mesolek- kesalahan bahasa yang dilakukan pelajar adalah tetap. Pelajar telah mempelajari sistem peraturan bahasa kedua tetapi belum menguasai bahasa bahasa tersebut. Apabila disuruh membetulkan kesalahan bahasa, pelajar tidak dapat melakukan pembetulan tetapi sedikit sebanyak dapat menerangkan sebab pelajar menggunakan bahasa tersebut. Terdapat 3 peringkat mesoleh iaitu mesolek aras bawah, aras sederhana, dan aras tertinggi.

Zazh/UPM

Zazh/UPM

15

Basilek- pelajar belum menghayati sistem bahasa kedua. Kesalahan dilakukan secara rambang. Kadangkala pelajar menghasilkan struktur bahasa yang betul tetapi tidak dapat menerangkan sebab mengunakan sesuatu struktur bahasa atau cara membetulkan kesalahan bahasanya.

14

Pelajar dapat menghasilkan bentuk-bentuk bahasa yang betul tetapi masih tidak mantap. Kesilapan berpunca daripada kurang perhatian atau terlupa. Sekiranya disuruh membetulkan kesilapan, pelajar dapat membuat pembetulan dan menerangkan peraturan tatabahasa yang betul.

Zazh/UPM

16

4

Bahasa antara – bahasa yang lahir hasil daripada pengaruh dan pengetahuan bahasa pertama dan bahasa kedua.Bersifat spontan, bermakna mengikut fahaman penuturnya, tidak mempunyai peraturannya yang tersendiri dan berlaku dalam konteks formal dan tidak formal.

Zazh/UPM

17

Bahasa Antara (IL) adalah yang menkonstruk teori yang menjadi asas kepada penyelidik SLA untuk mengenal pasti peringkat perkembangan yang membolehkan pelajar L2 melalui proses dan cara untuk menguasai kemahiran L2 ( Ellis , 1989: 42 ). Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat persamaan yang tinggi dalam bentuk perkembangan belajar yang diikuti oleh pelajar L2 . Kesilapan yang dilakukan oleh pelajar adalah laluan yang harus ditempuhi. Kesalahan adalah bukti kepada ujian hipotesis . Zazh/UPM

Zazh/UPM19

Bahasa Antara merupakan kontinum antara bahasa pertama dan bahasa sasaran yang merentasi bahasa semua pelajar Istilah ‘Bahasa Antara' pertama digunakan oleh John Reinecke pada tahun 1935, yang merujuk kepada bahasa pertama atau bahasa kedua yang bukan standard atau yang mencapai taraf sebagai bahasa baku, yang digunakan sebagai satu bentuk bahasa dalam komunikasi sekumpulan pelajar.

18

Ujian hipotesis ini dilakukan oleh pelajar bahasa asing dan juga olehkanak-kanak yang mempelajari bahasa ibunda mereka. kedua-dua pelajar L1 dan L2 akan membuat kesilapan dalam percubaan untuk menguji hipotesis tertentu tentang sifat semula jadi bahasa yang mereka pelajari. Membuat kesalahan adalah satu strategi , atau bukti percubaan pelajar untuk menguasai bahasa sasaran .

Zazh/UPM

20

5Sekian, terima kasih

Zazh/UPM

21

6