10

Hiểu về tỉ lệ Họ và Tên: Giải các bài toán. Câu trả lời 1) Trong cuộc bầu chọn của lớp 49 người bầu cho ứng cử viên ...

4 downloads 37 Views 159KB Size
Hiểu về tỉ lệ

Họ và Tên:

Giải các bài toán.

Câu trả lời

1) Trong cuộc bầu chọn của lớp 49 người bầu cho ứng cử viên A. Nếu tỉ lệ bầu chọn giữa ứng cử viên A và ứng cử viên B là 7 : 5, hỏi ứng cử viên B nhận được mấy phiếu bầu?

2) Một học sinh làm được 72 bài tập về nhà tại lớp. Nếu tỉ lệ giữa các bài đã làm và các bài chưa làm là 9 : 5, hỏi cô ấy có tất cả bao nhiêu bài tập về nhà?

3) Thanh mất 78 phút để hoàn thành cuộc thi chạy marathon. Anh đi bộ 36 phút và chạy trong khoảng thời gian còn lại. Hỏi tỉ lệ giữa thời gian chạy và thời gian đi bộ là bao nhiêu?

4) Lớp học có 36 tuýp hồ dán. Nếu tỉ lệ giữa tuýp hồ dán và chai hồ dán là 9 : 2, hỏi lớp có mấy chai hồ dán?

5) Nhà hàng phục vụ cả soda ăn kiêng va soda thường. Trong một ngày họ bán được 81 lon soda ăn kiêng. Nếu tỉ lệ giữa soda ăn kiêng và soda thường là 9 : 8, hỏi tất cả có bao nhiêu lon soda các loại?

1.

35

2.

112

3.

7:6

4.

8

5.

153

6.

7:4

7.

5

8.

56

9.

10 : 3

10.

63

6) Cho buổi triển lãm, một nghệ sĩ vẽ 99 bức tranh. Trong lúc triển lãm anh bán được 36 bức. Hỏi tỉ lệ giữa số bức tranh anh ấy còn với số tranh đã bán là bao nhiêu?

7) Trong dịp Giáng sinh cửa hàng sách bán 50 quyển sách. Nếu tỉ lệ giữa sách và đồ đánh dấu trang là 10 : 1, hỏi cửa hàng bán được mấy cái đánh dấu trang?

8) Trong lúc hoàn thành cuôc thi chạy marathon, Anh mất 48 phút đi bộ. Nếu tỉ lệ thời gian giữa lúc anh ấy đi bộ và chạy là 6 : 1, hỏi anh ấy mất bao nhiêu phút để hoàn thành cuộc thi marathon? 9) Trò chơi điện tử có 117 vòng. Nếu bạn qua được 27 vòng, hỏi tỉ lệ giữa các vòng còn lại với các vòng đã vượt qua là bao nhiêu?

10) Tỉ lệ giữa giầy và dép được bán là 10 : 7. Nếu có 90 đôi dép được bán, hỏi số giầy là bao nhiêu?

Toán Học

www.CommonCoreSheets.com

10

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

Hiểu về tỉ lệ

Họ và Tên:

Lời giải

Giải các bài toán.

Câu trả lời

1) Trong cuộc bầu chọn của lớp 49 người bầu cho ứng cử viên A. Nếu tỉ lệ bầu chọn giữa ứng cử viên A và ứng cử viên B là 7 : 5, hỏi ứng cử viên B nhận được mấy phiếu bầu?

2) Một học sinh làm được 72 bài tập về nhà tại lớp. Nếu tỉ lệ giữa các bài đã làm và các bài chưa làm là 9 : 5, hỏi cô ấy có tất cả bao nhiêu bài tập về nhà?

3) Thanh mất 78 phút để hoàn thành cuộc thi chạy marathon. Anh đi bộ 36 phút và chạy trong khoảng thời gian còn lại. Hỏi tỉ lệ giữa thời gian chạy và thời gian đi bộ là bao nhiêu?

4) Lớp học có 36 tuýp hồ dán. Nếu tỉ lệ giữa tuýp hồ dán và chai hồ dán là 9 : 2, hỏi lớp có mấy chai hồ dán?

5) Nhà hàng phục vụ cả soda ăn kiêng va soda thường. Trong một ngày họ bán được 81 lon soda ăn kiêng. Nếu tỉ lệ giữa soda ăn kiêng và soda thường là 9 : 8, hỏi tất cả có bao nhiêu lon soda các loại?

1.

35

2.

112

3.

7:6

4.

8

5.

153

6.

7:4

7.

5

8.

56

9.

10 : 3

10.

63

6) Cho buổi triển lãm, một nghệ sĩ vẽ 99 bức tranh. Trong lúc triển lãm anh bán được 36 bức. Hỏi tỉ lệ giữa số bức tranh anh ấy còn với số tranh đã bán là bao nhiêu?

7) Trong dịp Giáng sinh cửa hàng sách bán 50 quyển sách. Nếu tỉ lệ giữa sách và đồ đánh dấu trang là 10 : 1, hỏi cửa hàng bán được mấy cái đánh dấu trang?

8) Trong lúc hoàn thành cuôc thi chạy marathon, Anh mất 48 phút đi bộ. Nếu tỉ lệ thời gian giữa lúc anh ấy đi bộ và chạy là 6 : 1, hỏi anh ấy mất bao nhiêu phút để hoàn thành cuộc thi marathon? 9) Trò chơi điện tử có 117 vòng. Nếu bạn qua được 27 vòng, hỏi tỉ lệ giữa các vòng còn lại với các vòng đã vượt qua là bao nhiêu?

10) Tỉ lệ giữa giầy và dép được bán là 10 : 7. Nếu có 90 đôi dép được bán, hỏi số giầy là bao nhiêu?

Toán Học

www.CommonCoreSheets.com

10

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

Hiểu về tỉ lệ

Họ và Tên:

Giải các bài toán.

Câu trả lời

45

7:2

12

4

9

1.

35

48

9:7

5:4

5

55

2.

112

3.

7:6

4.

8

5.

153

6.

7:4

7.

5

8.

56

9.

10 : 3

10.

63

1) Trong cuộc bầu chọn của lớp 49 người bầu cho ứng cử viên A. Nếu tỉ lệ bầu chọn giữa ứng cử viên A và ứng cử viên B là 7 : 5, hỏi ứng cử viên B nhận được mấy phiếu bầu? 2) Một học sinh làm được 72 bài tập về nhà tại lớp. Nếu tỉ lệ giữa các bài đã làm và các bài chưa làm là 9 : 5, hỏi cô ấy có tất cả bao nhiêu bài tập về nhà? 3) Thanh mất 78 phút để hoàn thành cuộc thi chạy marathon. Anh đi bộ 36 phút và chạy trong khoảng thời gian còn lại. Hỏi tỉ lệ giữa thời gian chạy và thời gian đi bộ là bao nhiêu? 4) Lớp học có 36 tuýp hồ dán. Nếu tỉ lệ giữa tuýp hồ dán và chai hồ dán là 9 : 2, hỏi lớp có mấy chai hồ dán? 5) Nhà hàng phục vụ cả soda ăn kiêng va soda thường. Trong một ngày họ bán được 81 lon soda ăn kiêng. Nếu tỉ lệ giữa soda ăn kiêng và soda thường là 9 : 8, hỏi tất cả có bao nhiêu lon soda các loại? 6) Cho buổi triển lãm, một nghệ sĩ vẽ 99 bức tranh. Trong lúc triển lãm anh bán được 36 bức. Hỏi tỉ lệ giữa số bức tranh anh ấy còn với số tranh đã bán là bao nhiêu? 7) Trong dịp Giáng sinh cửa hàng sách bán 50 quyển sách. Nếu tỉ lệ giữa sách và đồ đánh dấu trang là 10 : 1, hỏi cửa hàng bán được mấy cái đánh dấu trang? 8) Trong lúc hoàn thành cuôc thi chạy marathon, Anh mất 48 phút đi bộ. Nếu tỉ lệ thời gian giữa lúc anh ấy đi bộ và chạy là 6 : 1, hỏi anh ấy mất bao nhiêu phút để hoàn thành cuộc thi marathon? 9) Trò chơi điện tử có 117 vòng. Nếu bạn qua được 27 vòng, hỏi tỉ lệ giữa các vòng còn lại với các vòng đã vượt qua là bao nhiêu? 10) Tỉ lệ giữa giầy và dép được bán là 10 : 7. Nếu có 90 đôi dép được bán, hỏi số giầy là bao nhiêu?

Toán Học

Được thay đổi bởi

www.CommonCoreSheets.com

10

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0