10

Họ và Tên: Nhận biết hằng số tỉ lệ Xác định hằng số tỉ lệ của mỗi bảng. Viết câu trả lời dưới dạng y = kx. Vd) 10 8 ...

0 downloads 83 Views 178KB Size
Họ và Tên:

Nhận biết hằng số tỉ lệ Xác định hằng số tỉ lệ của mỗi bảng. Viết câu trả lời dưới dạng y = kx. Vd)

10

8

9

7

100 60 80 Mỗi khối bê tông nặng 10 kilogram.

90

70

Khối bê tông (x)

6

khối lượng tính bằng kilogram (y)

1)

9

4

7

18 20 10 8 Cứ mỗi miếng thịt gà có giá 2 đồng.

14

Miếng thịt gà (x)

10

5

Giá tính bằng đồng (y)

2)

2

Vé bán được (x)

8

10

7

30 120 150 105 Cứ bán mỗi vé kiếm được 15 đồng. 8

Phiếu bầu cho Isabel (x)

3

Vd.

3

1.

y = 2x

2.

y = 15x

3.

y = 32x

4.

y = 24x

5.

y = 3x

5

10

9

6.

y = 257x

256 96 160 320 288 Cứ mỗi phiếu bầu cho Isabel thì có 32 phiếu bầu cho Kaleb.

7.

y = 13x

8.

y = 18x

Phiếu bầu cho Kaleb (y)

4)

6

10

2

144 192 72 240 Mỗi phút có 24 lít nước được sử dụng.

48

Thời gian tính bằng phút (x)

8

3

Số lít nước sử dụng (y)

5)

10

4

7

30 15 9 12 Cứ mỗi lon sơn thì sơn được 3 cái lồng chim.

21

Lon sơn (x)

5

3

Lồng chim được sơn (y)

6)

Thanh socola (x)

2

10

9

y = 10x

45

Tiền kiếm được (y)

3)

Câu trả lời

6

5

514 2,570 2,313 1,542 1,285 Mỗi thanh socola có 257 calories.

Lượng Calories (y)

7)

Kg khô bò (x)

10

3

8

7

6

130 39 104 91 Cứ mỗi kg khô bò có giá 13 đồng.

78

Giá tính bằng đồng (y)

8)

Thời gian tính bằng phút (x)

6

4

108 72 Mỗi phút đi được 18 met.

Quãng đường tính bằng met (y)

Toán Học

www.CommonCoreSheets.vn

7

9

10

126

162

180

10

1-8

88 75 63 50 38 25 13

0

Họ và Tên:

Nhận biết hằng số tỉ lệ

Lời giải

Xác định hằng số tỉ lệ của mỗi bảng. Viết câu trả lời dưới dạng y = kx. Vd)

10

8

9

7

100 60 80 Mỗi khối bê tông nặng 10 kilogram.

90

70

Khối bê tông (x)

6

khối lượng tính bằng kilogram (y)

1)

9

4

7

18 20 10 8 Cứ mỗi miếng thịt gà có giá 2 đồng.

14

Miếng thịt gà (x)

10

5

Giá tính bằng đồng (y)

2)

2

Vé bán được (x)

8

10

7

30 120 150 105 Cứ bán mỗi vé kiếm được 15 đồng. 8

Phiếu bầu cho Isabel (x)

3

Vd.

3

1.

y = 2x

2.

y = 15x

3.

y = 32x

4.

y = 24x

5.

y = 3x

5

10

9

6.

y = 257x

256 96 160 320 288 Cứ mỗi phiếu bầu cho Isabel thì có 32 phiếu bầu cho Kaleb.

7.

y = 13x

8.

y = 18x

Phiếu bầu cho Kaleb (y)

4)

6

10

2

144 192 72 240 Mỗi phút có 24 lít nước được sử dụng.

48

Thời gian tính bằng phút (x)

8

3

Số lít nước sử dụng (y)

5)

10

4

7

30 15 9 12 Cứ mỗi lon sơn thì sơn được 3 cái lồng chim.

21

Lon sơn (x)

5

3

Lồng chim được sơn (y)

6)

Thanh socola (x)

2

10

9

y = 10x

45

Tiền kiếm được (y)

3)

Câu trả lời

6

5

514 2,570 2,313 1,542 1,285 Mỗi thanh socola có 257 calories.

Lượng Calories (y)

7)

Kg khô bò (x)

10

3

8

7

6

130 39 104 91 Cứ mỗi kg khô bò có giá 13 đồng.

78

Giá tính bằng đồng (y)

8)

Thời gian tính bằng phút (x)

6

4

108 72 Mỗi phút đi được 18 met.

Quãng đường tính bằng met (y)

Toán Học

www.CommonCoreSheets.vn

7

9

10

126

162

180

10

1-8

88 75 63 50 38 25 13

0